PDA

View Full Version : Lễ Hiển Linh 06/01/2013thienngadt
12-12-2012, 04:32 AM
NL: Loài người ơi mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,9086)
ĐC: TV71 Lễ Hiển Linh mp3 (http://cadoanducme-dautieng.zxq.net/#Play,243)
DL:Tâm tình hòa bình 2 mp3 (http://cadoanducme-dautieng.zxq.net/#Play,245)
HL: Ca mừng Chúa Hiển Linh mp3 (http://cadoanducme-dautieng.zxq.net/#Play,244)
KL:Hang Belem mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,12958)

videochau
18-12-2012, 11:03 PM
Cám ơn các bác vì những tài liệu giúp cho việc chọn tìm bài hát hợp với ngày lễ dễ dàng hơn, nhưng nếu có thêm file .Enc thì hay quá, gần đây chả thấy bác nào Up lên cả, tôi dùng file đuôi .Enc dàn trang lại (đúng side chữ, đúng khung hình màn hình lớn của ca đoàn) rồi xuất ra .pdf mới dùng được, do vậy bài nào chọn được mà không có file .enc tôi phải viết lại trên Encore khổ thêm........(trên 50 tuổi rồi)

thienngadt
08-12-2015, 11:26 PM
Lễ Hiển Linh

Nhập lễ: Ba Vua đăng trình mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=FqxYlxKcJY4)
http://dinh.dk/pdf/bavuadangtrinh.pdf
Ba Vua hành khúc mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=FnpM4vkxWJE)
http://www.catruong.com/baihat/noel/BaVuaHanhKhuc.pdf
Ba Vua phương đông mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=8wZeKmSsCqY)
http://www.dinh.dk/pdf/BaVuaphuongDong-dch.pdf
Ba Vua phương đông
http://www.catruong.com/baihat/noel/Ba Vua PhuongDong-f.pdf
Chúa hiển linh
http://www.dinh.dk/pdf/Chuahienlinh-ht.pdf
Chúa thương loài người mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=H4TiOsSQh_M)
http://www.catruong.com/baihat/noel/ChuaThuongLoaiNguoi_tambao-kn.pdf
Dạ hành mp3
(http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/da-hanh-an-phuc.vTgiK71QP9mn.html)mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=4LWd61KAtdg) bè (https://www.youtube.com/watch?v=Wmwfg_63ujM)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=9845&d=1384473066
Đấng thống trị
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/HaiAnh/DangThongTri-HaiAnh.pdf
Hướng về Bêlem
http://www.catruong.com/baihat/noel/HuongVeBelem_TramThienThu.pdf
Lễ Hiển Linh
http://www.catruong.com/baihat/noel/Le HL_Ca nhap le_TVH1.pdf
Lễ Hiển Linh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=0TrHop9ZJeE)
http://www.baicamoi.com/wp-content/uploads/lehienlinh.pdf
Ngày ánh sáng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=5Zg7sfv4okc&t=4s)http://www.catruong.com/baihat/noel/NgayAnhSang_nguyenkha.pdf
Nhìn ngôi sao mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=4Z-qk8d_HKY)
http://www.dinh.dk/pdf/nhinngoisao.pdf
Theo ánh sao
http://www.catruong.com/baihat/noel/TheoAnhSao_.pdf
Từ Đông Phương
http://www.dinh.dk/pdf/tudongphuong-kl.pdf
Vị Chúa Tể càn khôn mp3
(http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2014/10/980/chung-4-be.mp3)Pk1 (http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2014/10/980/cau-1.mp3) Pk2 (http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2014/10/980/cau-2.mp3)
http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2014/10/980/vi-chua-te-can-khon.pdf
Đáp ca :
Chúa hiển linh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=GC8OtnYNpM8&t=76s)
http://www.dinh.dk/pdf/ChuahienlinhABC_tv71-dch.pdf
Chúa vinh quang mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Gjto2g1mrag)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/ThanhvinhDapca/Vinam/Chuavinhquang.pdf
Đáp ca lễ Hiển Linh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=n0bIo4Zq6pI)
http://www.dinh.dk/pdf/7_CNhienlinh_TV71.pdf
Đáp ca Lễ Hiển Linh
https://huyenca.com/file/dapcalehienlinh-tv71-tranminh.pdf
Lễ Hiển Linh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=p2HT1hfmB3U)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/ThanhLam/Thanh vinh 71-le Hien Linh.pdf
Lễ Hiển Linh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=CkAb4wHyKl8)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/PetHuyHoang/HIENLNH.pdf
Lễ Hiển Linh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=HnorplQknFE)
http://dinh.dk/pdf/lehienlinh-tl.pdf
Lễ Hiển Linh mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/Muavong_Letrong_Khac/Muavong_GS/Lehienlinh_bich.mp3)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/Muavong_Letrong_Khac/Muavong_GS/Lehienlinh_hvh.pdf
Lễ Hiển Linh mp3 (http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2014/10/982/chung-4-be.mp3)
http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2014/10/982/thanh-vinh-71.pdf
Mọi dân nước thờ lạy Chúa mp4 (https://tandatthanhca.com/thanh-vinh/le-trong-dac-biet/le-hien-linh-nam-c-tv-71/)
http://tandatthanhca.com/wp-content/uploads/2018/12/TV-71-Moi-Dan-Nuoc-Tho-Lay-Chua.pdf
Muôn dân thiên hạ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=aJ3zd26xW0M)
http://www.dinh.dk/pdf/muondanthienha.pdf
Muôn dân thờ lạy
http://www.dinh.dk/pdf/muondantholay-vda.pdf
Sự công chính mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Ov5-h3W1u4U)
http://catruong.com/baihat/dapca/Tv71_gs_mt.pdf
Sự công chính và hòa bình viên mãn mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=UdRgz8fvd9s)
http://www.catruong.com/baihat/dapca2/Tv71_LeBaVua_SuCongChinh_hpv.pdf
Thánh vịnh 71 mp4
(https://www.youtube.com/watch?v=NRxjWKH6jnU)https://thanhcavietnam.info/thienngadt/ThanhvinhDapca/DapcaLeHienLinh_Ty.pdf
Thánh vịnh 71 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/MuaVong_GiangSinh/HienLinh_tv71.mp3)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/MuaVong_GiangSinh/HienLinh_tv71.pdf
Thánh vịnh 71 mp4 (https://tandatthanhca.com/thanh-vinh/le-trong-dac-biet/le-hien-linh-nam-c-tv-71/)
http://tandatthanhca.com/wp-content/uploads/2018/12/TV71-tl.pdf
Thờ lạy Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=32VX04ue6Kc)
http://www.dinh.dk/pdf/tholayChua-tv71.pdf
Toàn địa cầu mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ZI4KYllsWt8)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.BuiNinh/DapCaNgayLe/1.MuaVong-GiangSinh/HienLinh-TV71-ToanDiaCau-DapCa_bn.pdf
http://chungnhan.org/seraphim/taphat/thanhvinh/cnLeHienLinhA/Tv71_leHienLinhA_Page_1.jpg
http://chungnhan.org/seraphim/taphat/thanhvinh/cnLeHienLinhA/Tv71_leHienLinhA_Page_2.jpg
Dâng lễ :Cùng Ba Vua dâng lễ vật mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=aNT9j7N8J7M)[/URL]
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/Canguyenhieple/cungbavuadanglevat_Phongtran.pdf
[URL="https://www.youtube.com/watch?v=F43GJf5ljmg"]Dâng Chúa Hài Nhi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=-MAymRMZNS0)
http://www.dinh.dk/pdf/dangChuaHaiNhi-qv.pdf
Dâng Hài Nhi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=a63Eayl9NCE)
http://www.dinh.dk/pdf1/dangHaiNhi-tc.pdf
Dâng Hài Nhi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=mrzWtpFuuyI)
http://www.catruong.com/baihat/noel/DangHaiNhi_.pdf
Lễ vật dâng Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=pzJG1sMQF-k)
http://www.dinh.dk/pdf/levatdangChua.pdf
Lễ vật dâng Chúa Hài Nhi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=A27dDqRzUCQ)
http://www.dinh.dk/pdf1/levatdangChuaHaiNhi-pa.pdf
Lễ vật tình yêu
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/LeDangNgon/LeVatTinhYeu_ldn.pdf
Tâm tình hòa bình mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=R8d47tBLLoI)
http://mitram.saobiennhatrang.net/muagiangsinh/024-tamtinhhoabinh1.pdf
Trong hang đá nhỏ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=XYwuKH5uRyY)
http://www.dinh.dk/pdf/tronghangdanho.pdf
Hiệp lễ : Ánh sao trời đông mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=vVY3CjgNiew)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/TriVanVinh/AnhSaoTroiDong.pdf
Ba vị đạo sĩ
http://huyenca.com/file/bavidaosi-duytan.pdf
Ba Vua lên đường mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Qlmb5Guy3Uw)
http://www.dinh.dk/pdf/BaVualenduong-tvv.pdf
Ba Vua lên đường mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ayqOzssE8lg)
http://www.dinh.dk/pdf1/BaVualenduong-ga.pdf
Ba Vua tiến lễ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=07QcU2ouafg)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/PDF4/SimonPhanHung/BaVuatienle.pdf
Bài ca phương đông
http://huyenca.com/file/baicaphuongdong.pdf
Ca mừng Chúa hiển linh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=5QagTcxdc3M)
http://www.dinh.dk/pdf/camungChuahienlinh-dch.pdf
Chúng tôi đã thấy mp3 (http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2016/12/1498/bai-06-chung-toi-da-thay-xt-tran-ngoc.mp3)
http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2016/12/1498/chung-toi-da-thay-hienlinh.pdf
Chúng tôi đã thấy mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=rl3lsCM2adA)
http://www.dinh.dk/pdf/chungtoidathay-ht.pdf
Dâng tiến Vua Trời
http://dinh.dk/pdf1/dangtienVuaTroi-nmh.pdf
Dấu lạ hiển linh mp4
(https://www.youtube.com/watch?v=7kquV-wddN8)Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=TRXKFHye7r0)
http://www.dinh.dk/pdf/Daulahienlinh-tl.pdf
Khúc ca Bêlem
http://www.catruong.com/baihat/noel/KhucCaBeLem_at.pdf
Khúc ca hiển linh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=D76nSSU-uGg)
http://dinh.dk/pdf/khuccahienlinh-nd.pdf
Lễ hiển linh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=HtR_3shnpDQ)
http://www.dinh.dk/pdf/lehienlinh.pdf
Lễ Hiển Linh
http://www.catruong.com/baihat/noel/Le HL_Ca hiep le_TVH2.pdf
Lễ vật Ba Vua mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=h1s-FzKLAJc)
http://www.catruong.com/baihat/noel/LeVatBaVua_hpv.pdf
Lễ vật hiển linh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=5dLlFk2UXuo)
http://www.dinh.dk/pdf/levathienlinh.pdf
Mau chân đi về Bêlem
http://huyenca.com/file/mauchandivebelem.pdf
Nhìn sao đêm mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=GWbSzL_h3so)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.MiTram/MuaGiangSinh/NhinSaoDem_mt.pdf
Niềm tin lên đường mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=XhG3oc6xX1k)
http://www.dinh.dk/pdf/niemtinlenduong-tn.pdf
Theo ánh sao mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,13242)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/NguyenBach/TheoAnhSao_nb.pdf
Theo ánh sao mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=FQIivegoaT0)
http://www.dinh.dk/pdf1/theoanhsao-hmkdch.pdf
Theo ánh sao thiêng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=jJI5uID_4-U)
http://www.dinh.dk/pdf/theoanhsaothieng.pdf
Theo bước chân Ba Vua
http://dinh.dk/pdf/theobuocchanBaVua-chh.pdf
Tìm theo ánh sao
http://huyenca.com/file/timtheoanhsao-chantam.pdf
Trời đêm Bêlem mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=pAPk0rG8wI0)
http://www.catruong.com/baihat/noel/TroiDemBelem_dvh.pdf
Từ phương đông mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=olvVtF6NwTA)
http://www.dinh.dk/pdf1/tuphuongdong-nhcvx.pdf
Kết lễ : Loài người ơi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=THDlQdVbZzM)
http://www.dinh.dk/pdf/loainguoioi-vt.pdf