PDA

View Full Version : SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MARIAgioanha
26-06-2012, 06:37 AM
SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MARIA

NL: Mừng sinh nhật Mẹ Maria
Sinh nhật Mẹ
ĐC: Thánh vịnh 12
DL: Dâng dâng lên
HL: Chúa thương cứu độ
KL: Tạ ơn Chúa với Mẹ

thienngadt
04-09-2016, 10:15 PM
Sinh nhật Đức Maria

Nhập lễ : Hân hoan mừng sinh nhật Mẹ
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Sr.HuongDan/HanHoanMungSinhNhatMe_hdan.pdf
Mừng sinh nhật Đức Maria mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,10821)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/MP3-128/KyDieuThay/MungSinhNhatDucMaria_qh.pdf
Mừng Sinh Nhật Đức Maria
http://huyenca.com/file/mungsinhnhatducmaria-vudinhan.pdf
Mừng sinh nhật Mẹ (Impr)
http://www.catruong.com/baihat/ducme/MungSinhNhatMe_kl.pdf
Mừng sinh nhật Mẹ
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Sr.HuongDan/MungSinhNhatMe_hdan.pdf
Mừng sinh nhật Mẹ mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,8303)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/MP3-128/SaoBienNguoiMeYeu/MungSinhNhatMe_tnk-lct.pdf
Mừng sinh nhật Mẹ mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,19021)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/MP3-128/BachVanVol.03-GiuseMariaConMenYeu/MungSinhNhatMe_bv.pdf
Mừng Sinh Nhật Mẹ Maria
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=6136&d=1340667150
Sinh nhật Mẹ 1 mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,18962)
http://www.catruong.com/baihat/ducme/SinhNhatMe1_thethong.pdf
Sinh nhật Mẹ 2 mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,19150)
http://www.catruong.com/baihat/ducme/SinhNhatMe2_thethong.pdf
Đáp ca: Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=tmRHZwinUI4&feature=youtu.be)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/PetHuyHoang/8-9.pdfLễ Sinh nhật Mẹ Maria
http://www.dinh.dk/pdf1/lesinhnhatMeMaria-tl.pdf
Sinh nhật Đức Mẹ mp3 (http://k007.kiwi6.com/hotlink/70xdkopwkf/sinhnhatDUCME_tv_12_chung_HC_2_.mp3)
http://k007.kiwi6.com/hotlink/hoabtxuc80/m_ngay_08_9_SINH_NHATDUCME_tv_12.pdf
Thánh vịnh 12 (Impr) mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=DeCBhYGyO0U)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv12_kimlong.pdf
Tôi sẽ hớn hở
http://www.dinh.dk/pdf/toisehonho-tv12.pdf
Vui mừng trong Chúa
http://dinh.dk/pdf1/lesinhnhatDucTrinhNuMariaABC_vuimungtrongChua_tv12-dch.pdf
Dâng lễ : Với Mẹ con dâng (Impr) mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=PHHlVj6koFI)
http://www.dinh.dk/pdf/voiMecondang-tn.pdf
Khúc tri ân mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/khuc-tri-an-an-phuc.FtSGbXIaCYim.html)
http://www.dinh.dk/pdf/khuctrian.pdf
Xin dâng đời con mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=AkCAusjCqGM)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/MP3-128/ChuaBietConCanChua/XinDangDoiCon_hh.pdf
Hiệp lễ :Ca vang tình yêu Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=67IBchI_ScQ)
http://www.dinh.dk/pdf/cavangtinhyeuChua-dmhdch.pdf
Chúa ở cùng con mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/chua-o-cung-con-an-phuc-ft-thien-nga.k95SL5uFDlCW.html)
http://dinh.dk/pdf/Chuaocungcon-dch.pdf
Chúa yêu con người
http://dinh.dk/pdf/Chuayeuconnguoi-hh.pdf
Dám ra khỏi mình mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/dam-ra-khoi-minh-dieu-hien.dsz0vTRbu8pX.html)
http://dinh.dk/pdf/damrakhoiminh-tn.pdf
Khúc ca tạ ơn mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=5lQ2Talnfqo)
http://www.dinh.dk/pdf/khuccataon-ta.pdf
Mừng Sinh Nhật Đức Maria
http://huyenca.com/file/mungsinhnhatducmaria-nguyenquanghuy.pdf
Này đây Trinh Nữ
http://www.dinh.dk/pdf/naydayTrinhNu_-ht.pdf
Tình ca tri ân mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/tinh-ca-tri-an-cam-ly.B5ivpIWRwU.html)
http://www.catruong.com/baihat/hieple_canguyen/TinhCaTriAn_tn.pdf
Kết lễ : Cùng Mẹ tạ lễ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=gbFd4rJk1eo)
http://www.dinh.dk/pdf/cungMetale-dch.pdf
Ngôi sao Maria mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=0LcpdOej7uM)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/ThanhLam/ngoisaomaria.pdf
Xin vâng mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/xin-vang-tam-ca-ao-trang.cc2ooRp7G8.html)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/MP3-128/HongAnThienChua/XinVang_mt.pdf