PDA

View Full Version : Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giảthienngadt
14-06-2012, 09:46 PM
Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả

Nhập lễ : Ai cao trọng hơn mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=KRyNXCc2P5k)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=5884&d=1339685105
Có một người
http://www.catruong.com/baihat/cacthanh/gioan/Co1nguoi_pdn-tl.pdf
Hài nhi tên Gioan mp4 (http://www.youtube.com/watch?v=IKiLiV2fAp4)
http://www.catruong.com/baihat/cacthanh/gioan/HaiNhiTenGioan2.pdf
Huyền thoại Gioan mp4 (http://www.youtube.com/watch?v=EXIEspa62H4)
http://www.catruong.com/baihat/cacthanh/huyenthoaigioan_hn.pdf
Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả
http://www.dinh.dk/pdf/lesinhnhatthanhGioantaygia-ht.pdf
Lễ Vọng Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/HaiTrieu/ThanhCaTinMung/LeVongSinhNhatThanhGioanTayGia_ht.pdf
Ngày vui Gioan chào đời mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=uFDgGk62QfU)
http://www.catruong.com/baihat/cacthanh/gioan/NgayVuiGioanChaoDoi.pdf
Người là Gioan
http://thanhnhacvietnam.info/HongBinh/HongBinh/NguoiLaGioAn-hb.pdf
Sinh nhật Thánh Gioan mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=24W4GeRR0sc)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.BachVan/CacThanh/SinhNhatThanhGioan_bv.pdf
Thánh Gioan Baotixita mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=2kLron58nPE)
https://huyenca.com/file/ThanhGioanBaotixita-thethong.pdf
Thánh Gioan Tẩy Giả
http://www.dinh.dk/pdf/ThanhGioantaygia-pctn.pdf
Thánh Gioan Tiền Hô mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=SORFIHzLzaY)
http://www.dinh.dk/pdf/ThanhGioantienho-hd.pdf
Thánh Gioan Tiền Hô mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=khC5nj84YmM)
http://www.dinh.dk/pdf1/ThanhGioantienho-trs.pdf
Thánh Gioan Tiền Hô mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=d2NpygYGSIg)
http://www.dinh.dk/pdf/ThanhGioantienho-kl.pdf
Đáp ca : Lễ Vọng Thánh GioanTẩy Giả
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/PetHuyHoang/DcLevongthanhgioantaygia.pdf
Lễ Vọng Thánh Gioan Tẩy Giả
http://www.catruong.com/baihat/dapca2/Tv70_VongGioan_hvh2.pdf
Lễ vọng Từ trong thai mẫu
http://www.dinh.dk/pdf/tutrongthaimau-tv70.pdf
Lễ Vọng Tìm đến nương nhờ 2 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=RC8YN3EUSOQ)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.BuiNinh/DapCaNgayLe/4.DucMe-ChuThanh/GioanB(Vong)(24-06)-TV70-TimDenNuongNho2-DapCa_bn.pdf
Chúa thấu biết mọi sự mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=YD1TcoGx4ww&app=desktop)
http://www.catruong.com/baihat/dapca2/Tv138_SinhNhatThanhGioanTayGia_hpv.pdf
Dò lòng con mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=vAE2rjzZ1Aw)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.BuiNinh/DapCaNgayLe/4.DucMe-ChuThanh/ThanhGioanB(24-06)-TV138-DoLongCon-DapCa_bn.pdf
Đáp ca Sinh Nhật Thánh Gioan mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=kY6MWrq4Mh0&feature=youtu.be)
http://huyenca.com/file/dapcasinhnhatgioan-tv138-tranminh.pdf
Lễ Thánh Gioan Tiền Hô mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ut2dGOBgmg0)
http://www.dinh.dk/pdf/leThanhGioantienho-tv138.pdf
Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=3zB5EXht0hg)
http://www.dinh.dk/pdf/leThanhGioanTayGia-tl.pdf
Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=RPxwLMQnF_0)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/ThanhvinhDapca/ThanhYen/Dapcalethanhgioantaygia_Ty.pdf
Thánh vịnh 138 mp3
(http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/dap-ca-le-thanh-gioan-tien-ho-an-phuc-ft-thien-nga.kVbcBcu2hiy7.html)mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=3ZkeYsljDLU)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/PetHuyHoang/Dcsinhnhatthanhgioantaygia.pdf
Thánh vịnh 138 mp3 (http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/dapca/Tv138_Gioan_Bich2.mp3)
http://catruong.com/baihat/dapca/Tv138_Gioan_hvh2.pdf
Thánh vịnh 138
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/CacThanh/ThanhVinh138_mt.pdf
Tôi ca ngơi Chúa
http://www.dinh.dk/pdf/toicangoiChua-tv138.pdf
Dâng lễ : Của lễ đời con mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Km5mI7ggTCw)
http://www.dinh.dk/pdf/cualedoicon-nd.pdf
Của lễ Gioan
http://www.dinh.dk/pdf/cualeGioan-nd.pdf
Dâng về Ngài mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=GvQFFGa5jdU)
http://dinh.dk/pdf/dangveNgai-hn.pdf
Hiến lễ đời con mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=TDNi2BWkmEo)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=5886&d=1339685147
Hiệp lễ : Chúa đã gọi tôi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=NZrTKoMbLuU)
http://www.dinh.dk/pdf/Chuadagoitoi-tn.pdf
Chúa đã sai tôi đi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Wm9jN010_94)
http://www.dinh.dk/pdf/Chuadasaitoidi-kl.pdf
Dâng lời ngợi ca mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=dAb9f8vns9w)
http://www.dinh.dk/pdf/dangloingoica-at.pdf
Gioan Tiền Hô mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=SIeQRZIFsGg)
http://www.dinh.dk/pdf/Gioantienho-mnv.pdf
Gioan Tiền Hô
http://www.dinh.dk/pdf/Gioantienho-tn.pdf
Nhiệm mầu tình Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=WVaEbNro1KM)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=5887&d=1339685168
Niềm vui chào đời
http://www.dinh.dk/pdf1/niemvuichaodoi-hmkdch.pdf
Sinh nhật Gioan 1
http://www.dinh.dk/pdf/sinhnhatGioan1-ht.pdf
Tạ ơn Chúa đã dựng nên con
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2017/04/ta-on-chua-da-dung-nen-con.pdf
Thánh Gioan Tẩy Giả
http://www.dinh.dk/pdf/ThanhGioantaygia_pctn.pdf
Tình yêu Chúa tuyệt vời mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/tinhyeuChuatuyetvoi-tv.mp3)
http://www.dinh.dk/pdf1/tinhyeuChuatuyetvoi-tv.pdf
Từ trong lòng Mẹ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=FiyFovpXy-w)
http://www.dinh.dk/pdf/tutronglongme-pa.pdf
Kết lễ : Thắp sáng trong con mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Hc2YwRkrJc0)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=5888&d=1339685191
Thánh Gioan Tiền Hô
http://www.dinh.dk/pdf/ThanhGioantienho-hm.pdf
Theo gương Gioan tiền hô mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=8tetrSyrDE8)
http://www.dinh.dk/pdf/theoguongGioantienho-tn.pdf