PDA

View Full Version : Lễ Thánh GioaKim và Thán Annagioanha
11-06-2012, 07:07 AM
THÁNH GIOAKIM VÀ THÁNH ANNA

NL: Ca mừng Gioakim và Anna
ĐC: Thánh vịnh 131
DL: Tuổi đời dâng hiến
HL: Tri ân Chúa
KL: Bài ca cao niên

thienngadt
22-07-2016, 03:50 PM
Lễ Thánh Gioakim và Anna 26/07

Nhập lễ : Ca mừng GioaKim và Anna mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,19029)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=5786&d=1339373060
Hai vầng hào quang
https://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF/haivanghaoquang.pdf
Mừng kính Thánh Anna mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,17074)
https://thanhcavietnam.us/Nhac/MP3-128/TinhChua/MungKinhThanhAnna_trng.pdf
Mừng thánh Gioakim và Anna
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/TacGiaKhac-TH/MungThanhGioakimVaAnna_tienthanh.pdf
Song thân Đức Mẹ
http://www.catruong.com/baihat/cacthanh/SongThanDucMe_TramThienThu.pdf
Thánh Anna và Gioakim
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2015/09/thanh-annagioankim1.pdf
Thánh Gioakim và Anna
http://www.dinh.dk/pdf/ThanhGioakimvaAnna-pctn.pdf
Thánh vịnh 131 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTheoNgay/GioaKim_Anna_ 26_7_tv131.mp3)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTheoNgay/GioaKim_Anna_ 26_7_tv131.pdf
Đáp ca : Thánh vịnh 131
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=5788&d=1339373064
Thánh vịnh 131
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/PDF_1/Thanhgioakim_anna.pdf
Thánh vịnh 131
http://www.catruong.com/baihat/dapca2/Tv131_ThanhGioakim-Anna_hvh.pdf
Dâng lễ : Một niềm phó thác mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/mot-niem-pho-thac-lm-jb-nguyen-sang.QZOrMO55ge.html)
http://www.dinh.dk/pdf/motniemphothac-nmh.pdf
Tuổi đời dâng hiến
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=5790&d=1339373068
Hiệp lễ : Tri ân Chúa
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=5792&d=1339373069
Cho con vững tin mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/cho-con-vung-tin-lm-jb-nguyen-sang.mOlTZyzlbcYC.html)
http://www.dinh.dk/pdf/choconvungtin-nd.pdf
Ca vang tình yêu Chúa mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/ca-vang-tinh-yeu-chua-gia-an.rwJf19qEpq5Z.html)
http://www.dinh.dk/pdf/cavangtinhyeuChua-dmhdch.pdf
Cát biển sao trời mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/cat-bien-sao-troi-phi-nguyen.dYIrzlrBHR5H.html)
http://www.dinh.dk/pdf/catbiensaotroi.pdf
Kết lễ : Bài ca cao niên
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=5794&d=1339373071
Lạy Thánh Gioakim Anna
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2017/12/le1baa1y-thc3a1nh-gioakim-anna-lm-la-the1baadp-te1bbb1.pdf
Xem quả biết cây
http://www.dinh.dk/pdf1/xemquabietcay-pa.pdf