PDA

View Full Version : Video nhạc: Giã từ ( Người con hoang đàng)Vinam
08-03-2013, 11:59 AM
Video nhạc: Giã từ

Cảm hứng Tin Mừng: Người con hoang đàng (Luc 15, 11-32)

https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,15597


(https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,15597)http://www.youtube.com/watch?v=3zi9R3XwSbo

(https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,15597)