PDA

View Full Version : Mười Điểm Chủ Đạo Hướng Về Ngàn Năm Thứ 3 (Lời giới thiệu)DonRac
11-03-2013, 01:09 PM
https://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/MDCDHVNNTB/MDCDHVNNTB.jpg
https://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/MDCDHVNNTB/MDCDHVNNTB1.jpg
https://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/MDCDHVNNTB/MDCDHVNNTB2.jpg

Nguồn: Lm. Giuse Trương Phúc Tinh

DonRac
11-03-2013, 01:12 PM
https://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/MDCDHVNNTB/Trang-a.jpg

DonRac
11-03-2013, 01:13 PM
https://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/MDCDHVNNTB/Trang-i.jpg
https://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/MDCDHVNNTB/Trang-ii.jpg

DonRac
11-03-2013, 01:14 PM
https://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/MDCDHVNNTB/Trang-iii.jpg
https://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/MDCDHVNNTB/Trang-iv.jpg
https://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/MDCDHVNNTB/Trang-v.jpg
https://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/MDCDHVNNTB/Trang-vi.jpg
https://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/MDCDHVNNTB/Trang-vii.jpg
https://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/MDCDHVNNTB/Trang-viii.jpg