PDA

View Full Version : Bài hát THÁNH VỊNH-ĐÁP CA Tam Nhật Vược Qua và Chúa Nhật Phục sinh.ThanhCaVN
25-03-2013, 09:49 AM
Bài hát THÁNH VỊNH-ĐÁP CA Tam Nhật Vượt Qua và Chúa Nhật Phục sinh.THỨ NĂM TUẦN THÁNH


http://thanhnhacvietnam.net/DNA/ThanhVinh/02a_thunamtuanthanh_tv115_tvdc_slgd(2).mp3

http://thanhnhacvietnam.net/DNA/ThanhVinh/02a_thunamtuanthanh_tv115_tvdc_slgd.pdf


http://thanhnhacvietnam.net/DNA/ThanhVinh/02b_thunamtuanthanh_graduale%20(2).mp3


http://thanhnhacvietnam.net/DNA/ThanhVinh/02b_thunamtuanthanh_graduale.pdf

ThanhCaVN
25-03-2013, 09:52 AM
THỨ SÁU TUẦN THÁNH


http://thanhnhacvietnam.net/DNA/ThanhVinh/03a_thusautuanthanh_tv30_tvdc_slgd(2).mp3


http://thanhnhacvietnam.net/DNA/ThanhVinh/03a_thusautuanthanh_tv30_tvdc_slgd.pdf


http://thanhnhacvietnam.net/DNA/ThanhVinh/03b_thusautuanthanhgraduale(2).mp3


http://thanhnhacvietnam.net/DNA/ThanhVinh/03b_thusautuanthanh_graduale.pdf

ThanhCaVN
25-03-2013, 09:53 AM
THỨ BẢY TUẦN THÁNH


http://thanhnhacvietnam.net/DNA/ThanhVinh/04a_thubaytuanthanh_tv117_tvdc_slgd%20(2).mp3


http://thanhnhacvietnam.net/DNA/ThanhVinh/04a_thubaytuanthanh_tv117_tvdc_slgd.pdf

ThanhCaVN
25-03-2013, 09:55 AM
CHÚA NHẬT PHỤC SINH


http://thanhnhacvietnam.net/DNA/ThanhVinh/05a_CNphucsinh_tv117_tvdc_slgd(2).mp3


http://thanhnhacvietnam.net/DNA/ThanhVinh/05a_CNphucsinh_tv117_tvdc_slgd.pdf


http://thanhnhacvietnam.net/DNA/ThanhVinh/05b_CNphucsinh_catieplien(2).mp3


http://thanhnhacvietnam.net/DNA/ThanhVinh/05b_CNphucsinh_catieplien.pdf


http://thanhnhacvietnam.net/DNA/ThanhVinh/05c_CNphucsinh_alleluia(2).mp3


http://thanhnhacvietnam.net/DNA/ThanhVinh/05c_CNphucsinh_alleluia.pdf


Thực hiện : Nhóm Thánh Vịnh Nauy
Nguồn tư liệu Web : tamlinhvaodoi.net