PDA

View Full Version : Lễ Chúa Lên Trời 12/05/2013thienngadt
17-04-2013, 06:23 AM
Lễ Chúa Lên Trời

Nhập Lễ : Chúa đã lên trời
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2015/04/chuadalentroi_vcg.pdf
Chúa lên trời mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=sqSG29kAamo)
http://www.catruong.com/baihat/phucsinh/chualentroi_hn.pdf
Chúa lên trời mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=kcK-ZII4ERk)
http://www.catruong.com/baihat/phucsinh/chualentroi_HD.pdf
Chúa lên trời mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=bHFeGjRTOYg)
http://www.baicamoi.com/wp-content/uploads/chualentroi.pdf
Chúa lên trời dọn chỗ
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.DuyLinhPHN/CaNhapLe/ChuaLenTroiDonCho.pdf
Chúa về trời
http://www.dinh.dk/pdf/Chuavetroi-vda.pdf
Hỡi người Galilê
http://www.dinh.dk/pdf/hoinguoiGalile-chh.pdf
Hôm nay mừng Chúa lên trời mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=e-5FAwuV4QY)
Bè Mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=KeZ3FXKl328)
http://www.catruong.com/baihat/phucsinh/homnaymungchualentroi.pdf
Lời ca vinh quang
http://www.simonhoadalat.com/thanhnhac/baimoi/nhaple/LOICAVINHQUANG.pdf
Mừng Chúa lên trời mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=pYwerakWFs0)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TacGia/HanThuSinh/MungChuaLenTroi-HanThuSinh.pdf
Mừng Chúa lên trời mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Ck2Z6uf4vNk)
bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=SAIig_OhXLg)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/Thiennga/mungChualentroi_thienduyen.pdf
Mừng Chúa lên trời
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Sr.ThienUyen/MungChuaLenTroi-ThienUyen.pdf
Mừng Chúa lên trời
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/PDF2/Mungchualentroi_TB.pdf
Này các bạn mp3 (http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2017/5/1554/chung-4-be.mp3)
http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2017/5/1554/nay-cac-ban.pdf
Đáp ca : Chúa là Đấng Thánh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=KJr2C5rhaAM)
http://www.dinh.dk/pdf/ChualaDangThanh-vn.pdf
Chúa lên trời mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=1SKuhy3mPA0)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv46_chualentroi_ht.pdf
Chúa ngự lên mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=GrZm-kjyBTo)
http://catruong.com/baihat/dapca/Tv46_thangthien_chuangulen_mg.pdf
Chúa ngự lên mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=8H-qJqJKOgY)
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2018/05/chc3baa-nge1bbb1-lc3aan-tv-46-tc6b0e1bb9dng-c3a2n-c491c.pdf
Chúa ngự lên trời mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ESz85NcPNEs)
http://www.dinh.dk/pdf/Chuangulentroi-hmk.pdf
Đáp ca Lễ Chúa lên trời mp4 (https://tandatthanhca.com/thanh-vinh/le-trong-dac-biet/le-chua-len-troi-tv-46/)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv46_hvh_dvh.pdf
Hãy ca mừng Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=9uIV_WXdbc4)
http://www.dinh.dk/pdf/haycamungChua-tn.pdf
Lễ Chúa lên trời mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=F8saAc2EB58)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv46_CHuaLenTroi_xm.pdf
Lễ Thăng Thiên mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=g9CzWWkGwdY)
http://www.dinh.dk/pdf/lethangthien-tl.pdf
Lễ Thăng Thiên mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=4RsFZrWZ1qE&t=3s)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/PetHuyHoang/THANG_THIEN.pdf
Lễ Thăng Thiên mp4 (http://www.youtube.com/watch?v=rBToZMcTTzM)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/ThanhvinhDapca/ThanhYen/dapcathangthien-tv046-thanhyen.pdf
Mừng Chúa là Vua mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ti4BW1Librg)
http://www.dinh.dk/pdf/mungChualaVua-qv.pdf
Mừng Thiên Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=8K5x1e2Ie9Q)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.BuiNinh/DapCaNgayLe/2.MuaChay-PhucSinh/CNChuaLenTroi-TV46-MungThienChua-DapCa_bn.pdf
Thiên Chúa ngự lên mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=6_-Ppn1B-6w)
http://www.dinh.dk/pdf/lethangthienABC_ThienChuangulen_tv46-dch.pdf
Thiên Chúa ngự lên mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=rOmYxKWc6_Y)
Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=hg3XILN-fyc)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv47_ThienChuaNguLen_nkhanh.pdf
Thiên Chúa ngự lên mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=O-sIDSAsL6U)
http://www.dinh.dk/pdf/ThienChuangulen-vx.pdf
Thiên Chúa thống trị mp4 (https://youtu.be/hdcy8vTMAw0)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv46_ThienChuaNguLen_TinVy.pdf
Tv 46 Lễ thăng thiên mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/dap-ca-le-thang-thien-an-phuc.CHYJsptfBqh2.html)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv46_ChuaLenTroi_tn.pdf
Tv 46 Thiên Chúa ngự lên mp3 (http://cadoanhongan.com/nhac/1337015104_TV46_CN7PS.mp3)
http://cadoanhongan.com/pdf/1336969506_TV46_ChuaLenTroi_hn.pdf
Thánh vịnh 46 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=MMpoiFAJuC0)
http://www.saturdaychoir.com/wp-content/uploads/2017/05/2017-TV-46-chua-len-troi-ABC.pdf
Thánh vịnh 46 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=twR1UlrjVco)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/TV46_clt_kl.pdf
Thánh vịnh 46 mp3 (http://www.catruong.com/baihat/dapca2/Tv46_ThangThien_MaiTam.mp3)
http://www.catruong.com/baihat/dapca2/Tv46_ThangThien_MaiTam.pdf
Thánh vịnh 46 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/Muaphucsinh/Tv46_clt1_ky.mp3)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/Muaphucsinh/Tv46_clt1_hvh.pdf
Thánh vịnh 46 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/Muaphucsinh/Tv46_clt_tutrinh.mp3)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/Muaphucsinh/Tv46_clt_hvh.pdf
Thánh vịnh 46 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=VjloE1osN2Q)
http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2014/3/704/Thanh Vinh 46.pdf
Dâng Lễ : Bánh trắng rượu ngon mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=eenPDTzP6Hw)
http://dinh.dk/pdf/banhtrangruoungon-dch.pdf
Hương hoa cõi lòng
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Vinam/HuongHoaCoiLong_v.pdf
Khói trắng mp4
(https://www.youtube.com/watch?v=QSlh5KenkyA)Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=amyLykyy_oI)
http://www.dinh.dk/pdf/khoitrang-cb.pdf
Lời chân thành mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=eoyBM2w2OCk)
http://www.dinh.dk/pdf/loichanthanh.pdf
Lời trầm hương mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=JRT8NrjDblY)
http://www.dinh.dk/pdf/loitramhuong.pdf
Mỗi lời kinh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=HYWOw1wCeuQ)
http://www.dinh.dk/pdf/moiloikinh.pdf
T (https://www.youtube.com/watch?v=7ra-xcgsrbo)ựa làn trầm hương mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=vcgyM1ddOa4)
http://www.dinh.dk/pdf/tualantramhuong-dvh.pdf
Trầm hương dâng Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Wi2DZbpHTlA)
http://www.dinh.dk/pdf/tramhuongdangChua-dch.pdf
Xin dâng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Kx3SAxAeC7k)
http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2014/7/844/xin-dang.pdf
Hiệp Lễ :
Alleluia Chúa đã lên trời
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/ThanhLam(SongMoc)/MuaChay-PhucSinh/All-ChuaDaLenTroi_thl.pdf
Biệt khúc thăng thiên
http://www.catruong.com/baihat/phucsinh/BietKhucThangThien_ldn.pdf
Ca mừng Chúa lên trời mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=1zr0W0yaS2o)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/TheThong/09.MuaChay-PhucSinh/CaMungChuaLenTroi_tth.pdf
Chúa đã lên trời mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=8HldqJUUFZM)
http://www.dinh.dk/pdf/Chuadalentroi.pdf
Chúa đã về trời
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/TheThong/09.MuaChay-PhucSinh/ChuaDaVeTroi_tth-ml.pdf
Chúa Giêsu lên trời mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=A2sw-yPlB_4)
http://www.dinh.dk/pdf1/ChuaGiesulentroi-hmkdch.pdf
Chúa lên trời mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=9qnOSuWIA9g)
http://www.dinh.dk/pdf/Chualentroi-nd.pdf
Chúa lên trời mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=d7ENZQ8lliM)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/TuDuyen/ChuaLenTroi_td.pdf
Chúa lên trời
http://dinh.dk/pdf/Chualentroi-ndh.pdf
Chúa lên trời mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=HiPOg8s_XEc)
http://www.catruong.com/baihat/phucsinh/ChuaLenTroi_hoinguoi.pdf
Chúa về trời mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=WrPYdlcqrr8)
http://www.dinh.dk/pdf/Chuavetroi-pxc.pdf
Chúa về trời mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=gTGl9Vls5ZM)
(http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/chua-ve-troi-an-phuc.sgK7V23ed55x.html)Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=KjJjpxZQ9C0)
http://www.dinh.dk/pdf/Chuavetroi-tn.pdf
Chúa về trời
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.KimLong/PhucSinh/ChuaVeTroi_kl.pdf
Chúa về trời mp4
Chúa về trời con ra đi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=9Bd1zerVRMo)
http://www.dinh.dk/pdf/Chuavetroiconradi.pdf
Chúa về trời con vào đời mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=3Dn95ypCTL4)
Alto (https://www.youtube.com/watch?v=hJ0p8u4RVr0) Tenor (https://www.youtube.com/watch?v=dLdEkZftHxQ)
http://huyenca.com/file/chuavetroiconvaodoi-thienduyen.pdf
Chúa về trời con vào đời mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Pr-JxsntPAs)
http://www.dinh.dk/pdf/Chuavetroiconvaodoi-nd.pdf
Chúa về trời, con vào đời mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=rgn5_cP8S-Q)
http://www.catruong.com/baihat/phucsinh/ChuaVeTroi-ConVaoDoi by TramThienThu.pdf
Hãy ca mừng Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=9uIV_WXdbc4)
http://www.dinh.dk/pdf/haycamungChua-tn.pdf
Mừng Chúa lên trời
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/HuongVinh/MungChuaLenTroi_hv.pdf
Mừng Chúa về trời
http://www.dinh.dk/pdf1/mungChuavetroi-hmkdch.pdf
Ngày vinh quang về trời mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=om63UV7Tt9g)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/PDF3/Ngayvinhquangvetroi_vc.pdf
Sao còn đứng mãi chưa về
http://www.dinh.dk/pdf/saocondungmaichuave.pdf
Sao còn đứng nhìn mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=rGEVwjIKKtQ)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/AnDuy/SaoConDungNhin-AnDuy.pdf
Kết Lễ : Bước đường trần mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=EsslKA3gqJs)
(http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/buoc-duong-tran-dang-cap-nhat.dR5B3GpgSaZc.html)http://www.dinh.dk/pdf/buocduongtran.pdf
Cùng nhau bước vào đời mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=2zflTZ8ux-Q)
http://mautam.org/pdf/cungnhaubuocvaodoi.pdf
Đừng đứng đó mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=gXnZIDtIskU)
http://www.catruong.com/baihat/phucsinh/DungDungDo_mitram.pdf
Sai đi mp3 (http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2014/4/707/chung-4-be.mp3)
http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2014/4/707/Sai di.pdf
Trên con đường về quê mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=32QZUymEJUo)
http://www.dinh.dk/pdf/trenconduongveque-nkx.pdf

bananaks
03-05-2013, 03:47 PM
NHẬP LỄ : CHÚA LÊN TRỜI
NHẬP LỄ :HÔM NAY MỪNG CHÚA LÊN TRỜI
ĐÁP CA : TV 46
DÂNG LỄ : LỜI TRẦM HƯƠNG
HIỆP LỄ : CHÚA ĐÃ LÊN TRỜI
TẠ LỄ : ĐỪNG ĐỨNG ĐÓ

kehen
04-05-2013, 12:38 PM
Cám ơn các Anh/Chị nhiều nhé .Chúc các Anh/Chị một cuối tuần an lành và vui vẻ