PDA

View Full Version : Lễ Thánh Philipphê và Giacôbê Tông đồ 03/05thienngadt
19-04-2013, 09:34 PM
Nhập lễ : Thánh Philipphê (http://sannhac.com/mp305561/Thanh-Philipphe-beoheo.htm) mp3 (http://cadoanducme-dautieng.zxq.net/#Play,155)
http://www.dinh.dk/pdf/thanhPhilipphe-dch.pdf
Đáp ca : Thánh vịnh 18A (http://www.youtube.com/watch?v=qFarTWMS2w4)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=8492&d=1366382050
Dâng lễ : Nh (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,9975)ư m (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,9975)ột hi (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,9975)ến l (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,9975)ễ mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,9975)
http://www.dinh.dk/pdf/nhumothienle-nl.pdf
Dâng lễ : Thượng tiến Giavê mp3 (http://cadoanducme-dautieng.zxq.net/#Play,211)
http://www.dinh.dk/pdf/thuongtienGiave.pdf
Hiệp lễ : Lấy gì tạ ơn Chúa mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/lay-gi-ta-on-chua-an-phuc.l43tvQLOiiQk.html)
http://www.dinh.dk/pdf/laygitaonChua-dch.pdf
Kết lễ : Tán tụng hồng ân mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,2627)
http://www.dinh.dk/pdf/tantunghongan.pdf