PDA

View Full Version : Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống 19/05/2013thienngadt
24-04-2013, 05:45 AM
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Nhập lễ : Nguyện xin Chúa Thánh Thần mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,14016)
http://www.catruong.com/baihat/thanhlinh/NguyenXinChuaTT_vd.pdf
Thánh Thần hãy đến mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,8600)
Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=PmzIiVsDuLk)
http://www.dinh.dk/pdf/ThanhThanhayden.pdf
Nguyện Chúa Thánh Thần mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/nguyen-chua-thanh-than-ca-doan-vuot-qua.rrY9ex9qWUcO.html)
http://thanhnhaconline.com/pdf/nguyenchuathanhthan.pdf
Hãy chiếu soi mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/hay-chieu-soi-thanh-nha.lTqG8bv5ykhB.html)
http://www.dinh.dk/pdf/haychieusoi.pdf
Lạy Chúa Thánh Thần mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=uB46nB77xJ8)
http://www.dinh.dk/pdf/layChuaThanhThan.pdf
Cầu xin Chúa Thánh Thần mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/cau-xin-chua-thanh-than-lm-jb-nguyen-sang.epRO1XgOGO.html)http://www.dinh.dk/pdf/cauxinChuaThanhThan-pl.pdf
Xin Ngôi Ba Thiên Chúa mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/xin-ngoi-ba-thien-chua-kim-long.hLeUEnriti.html)
http://cadoan.net/files/0905/Xin_Ngoi_Ba_Thien_Chua.pdf
Xin Thánh Thần mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/xin-thanh-than-ca-doan-duc-me-hang-cuu-giup.0FC38HhuxY1B.html)
http://www.dinh.dk/pdf/xinThanhThan-hl.pdf
Đáp ca :Thánh vịnh 103 mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/dap-ca-le-hien-xuong-dang-cap-nhat.AxeruxAptPPQ.html)
http://www.dinh.dk/pdf/21_lehienxuongC_TV103.pdf
Xin sai Thánh Thần mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=e5QvZV6aFeM)
http://www.dinh.dk/pdf/xinsaiThanhThan-tv103.pdf
Lễ Hiện Xuống mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/dap-ca-le-hien-xuong-dang-cap-nhat.brl2KrPtGGm8.html)
Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=xjjMJTDBJ8Y)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=12690&d=1462184371
Lễ Hiện Xuống mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/MuaChay_PhucSinh/ChuaTTHienXuong__bich.mp3)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/MuaChay_PhucSinh/ChuaTTHienXuong_hvh.pdf
Lễ Hiện Xuống mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=SlizNWP4ErU)
http://dinh.dk/pdf/lehienxuong-tl.pdf
Lạy Chúa xin sai mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ZCRPq1pCdoo)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv103_LayChuaXinSai_thanhhung.pdf
Xin sai Thánh Thần tới mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=6DNy3TeC0UY)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv103_XinSaiThanhThanToi_nl.pdf
Xin sai Thánh Thần mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=vZsoO9M3TYQ)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/xinsaithanhthantv103_hn.pdf
Ca tiếp liên lễ Hiện Xuống mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/ca-tiep-lien-le-hien-xuong-an-phuc-ft-thien-nga.6H6fJsjGaVLp.html)
http://www.dinh.dk/pdf/catieplienlehienxuongABC-dch.pdf
Lạy Chúa Thánh thần mp3
(http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/lay-chua-thanh-than-to-ha.dc10mX57rSVm.html)https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=11642&d=1431878783
Lạy Chúa Thánh Thần mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=8pWGZPcS_Yw)
http://www.dinh.dk/pdf/layChuaThanhThan-chh.pdf
Dâng lễ : Sứ thần hiệp dâng mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,9952)
Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=o3k2-FX8eoc)
http://www.dinh.dk/pdf/suthanhiepdang.pdf
Xin dâng mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/xin-dang-lm-jb-nguyen-sang.mjh5tQH7CaM1.html)
http://www.dinh.dk/pdf/xindang-nk.pdf
Hiệp lễ : Thần khí Chúa mp3 (http://nhacthanhcavietnam.com/mp3/than-khi-chua-2/)
http://https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/TacGia/TheThong/ThanKhiChua_tth-tl.pdf
Con đã đến mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/con-da-den-dam-vinh-hung.tPdln6B1ZbRn.html)
Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Ca5gJF3qR6E)
http://www.dinh.dk/pdf/condaden-tn.pdf
Xin Thánh Thần đến mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/xin-thanh-than-den-tuyet-mai.pR9heUe0qoQP.html)
http://www.dinh.dk/pdf/xinThanhThanden-tn.pdf
Ngọn nến Thánh Thần mp3 (https://www.youtube.com/watch?v=KI6Zi6tgwL0)
http://www.dinh.dk/pdf/ngonnenThanhThan.pdf
Đời tin yêu mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Kn901CXPoj0)
http://www.dinh.dk/pdf/doitinyeu-tn.pdf
Cơn gió lửa hồng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=s06zT8nhTqI)
http://https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/TacGia/TramThienThu/ConGioLuaHong_ttt.pdf
Lửa tình yêu mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=XXJzMcyxHLk)
http://www.dinh.dk/pdf/luatinhyeu-dch.pdf
Như thần khí Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=pKIPxu6-sCI)
http://dinh.dk/pdf/nhuThanKhiChua-dch.pdf
Bước theo thần khí mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,10439)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TacGia/Vinam/BuocTheoThanKhi_v.pdf
Tặng phẩm thần linh mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/tang-pham-than-linh-tam-ca-doremi.ns0XWGI6Wz.html)
http://www.dinh.dk/pdf/tangphamthanlinh-th.pdf
Xin Ngài ngự đến mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,16617)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TacGia/HaiNguyen/XinNgaiNguDen_hn.pdf
Xin Chúa ban Thần Khí mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/xin-chua-ban-than-khi-dinh-cong-huynh.brNSc3vNdnU4.html)
http://www.dinh.dk/pdf/xinChuabanThanKhi-hmkdch.pdf
Lạy Chúa Thánh Thần xin hãy đến mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=SJ8mia7Mj8o)
http://www.dinh.dk/pdf/layChuaThanhThanxinhayden.pdf
Thánh Thần tình yêu mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/thanh-than-tinh-yeu-ca-doan-tam-ha.2E01O7qMwtp9.html)
http://www.dinh.dk/pdf/ThanhThantinhyeu-kl.pdf
Ngọn lửa Thánh Linh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ZO8XrTFyPPw)
http://https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/TacGia/TacGiaKhac-TH/NgonLuaThanhLinh_Anna_M_Nguyen.pdf
Hãy đi rao giảng mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,15631)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=11758&d=1432278129
Chứng nhân tình yêu mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/chung-nhan-tinh-yeu-hong-an.duAoP6kMyJ.html)
http://www.dinh.dk/pdf/chungnhantinhyeu-nd.pdf
Đường con đi mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/duong-con-di-va.QyuBDNtIGRHL.html)
http://www.dinh.dk/pdf/duongcondi-nd.pdf
Kết lễ : Thần khí Chúa sai đi mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/than-khi-chua-sai-di-dang-cap-nhat.HUvm38tleF.html)
http://www.dinh.dk/pdf1/naychinhChua-2be-ndt.pdf
Chúa sai tôi đi mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/chua-sai-toi-di-gia-an.URpZUrxsn7.html)
http://www.dinh.dk/pdf/Chuasaitoidi.pdf
Ra đi loan tin mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,10309)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=11755&d=1432277262
Nhân chứng Phúc Âm mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/nhan-chung-phuc-am-y-hien.XQQf5rNQpG.html)
http://www.dinh.dk/pdf/nhanchungPhucAm.pdf

jsnvh
15-05-2013, 10:17 AM
Ai có bài hát "Không! Không lấn bước Ngài." cho mình xin với? Câu đầu tiên là: "Nguyện xin Chúa Thánh Thần ngôi Ba....."
Cảm ơn mọi người nhiều!

bananaks
16-05-2013, 11:18 AM
Nhập Lễ:Xin Thánh Thần
Đáp Ca:
Ca Tiếp Liên
Dâng Lễ:
Rước Lễ: Ngọn Nến Thánh Thần
Tạ Lễ :Hãy Chiếu Soi