PDA

View Full Version : Lễ Đức Mẹ Mân Côi C (07/10/2013)thienngadt
10-09-2013, 10:26 PM
Lễ Đức Mẹ Mân Côi (07/10/2013)

Nhập lễ : Đức Mẹ Mân Côi
http://www.dinh.dk/pdf/DucMeManCoi-pctn.pdf
Kinh kính mừng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=sokNY-uAjWw)
http://www.catruong.com/baihat/ducme/Kinhkinhmung& KinhMagnificat.pdf
Kính mừng Maria mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=jm3vOubOtU4)
Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=aenE0NiZIuM)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=6757&d=1347546847
Kính mừng Maria mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=eR1UPABf0fw)
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2018/03/kinhmungmaria-linhtranthy.pdf
Kính mừng Maria mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=W8-nJNmldOE)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.NguyenLe/KinhMungMaria_ngl.pdf
Kính mừng Mẹ Mân Côi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=VymUxR6F74Q)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/TramThienThu/KinhMungMeManCoi_TramThienThu.pdf[/URL]
Lễ Đức Mẹ Mân Côi
http://dinh.dk/pdf/leDucMeManCoi-ht.pdf
Mẹ đầy ơn phúc mp4 (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/TramThienThu/KinhMungMeManCoi_TramThienThu.pdf)
http://dinh.dk/pdf/Medayonphuc-kl.pdf
Mừng Mẹ Mân Côi
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.DuyLinhPHN/DucMe/MungMeManCoi.pdf
Nữ Vương Mân Côi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=pR1zN0sDJzE)
http://www.dinh.dk/pdf/NuVuongManCoi-hl.pdf
Xin vui mừng lên mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=8ouk9zTpZl4)
Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=3j1Uhq5-P_o)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.DuyLinhPHN/TongHop/XinVuiMungLen.pdf
Đáp ca :
Đáp ca Lễ Mẹ Mân Côi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=kTEy_g2c5E4&feature=youtu.be)
Alleluia mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=PKe-dm88APk)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/PetHuyHoang/7-10.pdf
Đáp ca lễ Mẹ Mân Côi
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/Caohuyhoang/Dapca/DapcaleMancoi-Chh.pdf
Đáp ca Lễ Mẹ Mân Côi
http://www.dovyha.com/songs/leducmemancoi-0710.pdf
Đáp ca Lễ Đức Mẹ Mân Côi mp3 (http://k007.kiwi6.com/hotlink/hktpo4beqm/LE_DUC_ME_MAN_COI_2_.mp3)
http://www.catruong.com/baihat/dapca2/maitam/lerieng_letrong/Lc1_DMmancoi_MaiTam.pdf
Đức Mẹ Mân Côi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=P21oA5L29WQ)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/ThanhvinhDapca/ThanhYen/Dapcalemancoi_Ty.pdf
Lễ Đức Mẹ Mân Côi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=x-q5lhGr-ZI)
http://huyenca.com/file/dapcalducmemancoi-magnificat.pdf
Lễ Đức Mẹ Mân Côi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=6Q8EgRzONOw)
http://www.dinh.dk/pdf/lemancoi-Magnificat.pdf
Alleluia ở đây
http://www.dinh.dk/pdf/DucMevonhiem-tv97.pdf
Lễ Đức Mẹ Mân Côi
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=14958&d=1600960376
Linh hồn tôi 2 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=-Q6P2qvO7WU)
Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=lz_mFCOMJ2Y)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=6758&d=1347546860
Linh hồn tôi 5 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ZpPFbW6PqRE)
http://www.dinh.dk/pdf/linhhontoi5.pdf
Linh hồn tôi ngợi khen mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namB/Ducme_cacthanh/LinhHonToiNgoiKhen_THA.mp3)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namB/Ducme_cacthanh/LinhHonToiNgoiKhen_THA.pdf
Magnificat 2 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=FAGPZ-0IhkY)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.BuiNinh/DapCaThanhVinh/Magnificat2_bn.pdf
Thánh ca ngợi khen mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=uuhcZakSxaM)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/XuanThao/ThanhCaNgoiKhen_xt.pdf
http://chungnhan.org/seraphim/taphat/thanhvinh/leMeManCoi/magnificat_Page_1.jpg
http://chungnhan.org/seraphim/taphat/thanhvinh/leMeManCoi/magnificat_Page_2.jpg
Dâng lễ : Dâng
http://www.dinh.dk/pdf/dang-vn.pdf
Hiến lễ đời con mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=TDNi2BWkmEo)
http://www.dinh.dk/pdf/hienledoicon-tn.pdf
Khúc tri ân mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=b9zp_DK50nk)
Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=f0YZse4ggS4)
http://www.dinh.dk/pdf/khuctrian.pdf
Với của lễ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=QbOexCeB4Po)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/VietChung/VoiCuaLe_vcg.pdf
Với Mẹ con dâng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=LiyshKC5jMs)
http://www.dinh.dk/pdf/voiMecondang-tn.pdf
Với Mẹ con dâng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=SGEpVwSlYLg)
http://www.dinh.dk/pdf/voiMecondang.pdf
Với Mẹ con dâng
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/Dangle/Voi-Me-con-dang-3-be.pdf
Với Mẹ con dâng lễ tế mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=_pt5PLhYnYc)
http://thanhnhacvietnam.info/gioanha/PDF/VoiMeConDangLeTe.pdf
Hiệp lễ : Cát biển sao trời mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Ggj8hHs2rV8)
http://www.dinh.dk/pdf/catbiensaotroi.pdf
Chúa trong đời con mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=bwmXd3iV4JY)
http://www.dinh.dk/pdf/Chuatrongdoicon-tn.pdf
Huyền nhiệm tiếng xin vâng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=XlNtg-U6d_w)
Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=cd32nat93S4)
http://www.dinh.dk/pdf/huyennhiemtiengxinvang-th.pdf
Khúc ca tạ ơn mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=4nnLxpzFvHg)
http://www.dinh.dk/pdf/khuccataon-ta.pdf
Lắng nghe Lời Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=DyIFGLfO1mc)
http://www.dinh.dk/pdf/langngheloiChua-nd.pdf
Lời kinh Mân Côi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=hMthLSsIkdY)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/Thiennga/loikinhmancoi_Td.pdf
Ngợi ca thượng đế mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=0J4z9ucEres)
http://www.dinh.dk/pdf/ngoicaThuongDe-vn.pdf
Tâm tình xin vâng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=SxLfWZPkX1s)
mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/tam-tinh-xin-vang-an-phuc.J0ao8r71Ji5f.html)
Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=0d0ErrvE_Tg)
http://www.dinh.dk/pdf/tamtinhxinvang-tn.pdf
Tình ca tri ân mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=SwHeLPcoJP8)
http://www.dinh.dk/pdf/tinhcatrian-tn.pdf
Vâng theo ý Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=B7GmNHP5ghA)
Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Oxt_Z7C-Yyw)
http://huyenca.com/file/lemancoi-vangtheoychua-thienduyen.pdf
Chùm bài hát Mân Côi:
Năm sự vui Tình yêu giáng thế mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Cftkf2I5zAY)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/ducme/tinhyeugiangthe.pdf
Năm sự sáng Tình yêu vào đời mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=DUFsiQb_10U)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/ducme/tinhyeuvaodoi.pdf
[URL="https://www.youtube.com/watch?v=wpObmFaXvBE"]Năm sự thương Tình yêu hiến tế mp4 (https://thanhcavietnam.info/thienngadt/ducme/tinhyeuvaodoi.pdf)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/ducme/tinhyeuhiente.pdf
Năm sự mừng Tình yêu bất tử mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=YFHzR5UZAFA)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/ducme/tinhyeubattu.pdf
Kết lễ : Bên Mẹ Mân Côi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=xHNIVbV8vGY)
https://conggiao24h.net/wp-content/uploads/2019/10/Ben-Me-Man-Coi.pdf
Chuỗi ngọc vàng kinh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=I5MX-juoA7k)
http://www.dinh.dk/pdf/chuoingocvangkinh.pdf
Đền tạ Trái Tim Mẹ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=bdrLPoOqDoA)
http://www.dinh.dk/pdf/dentatraitimMe.pdf
Hoa Mân Côi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=tiqoMlyU7CM)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TacGia/TramThienThu/HoaManCoi-TramThienThu.pdf
Kết vào hoa Mân Côi mp4 (http://www.youtube.com/watch?v=v1hr1WFeSZY)
https://thanhcavietnam.info/HongBinh/HongBinh/KetVaoHoaManCoi-hb.pdf
Kính mừng Mẹ Mân Côi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=PgVckwVtqVI)
http://www.dinh.dk/pdf1/kinhmungMeManCoi-dc.pdf
Lễ hết rồi
http://www.dinh.dk/pdf/lehetroi-vn.pdf
Lời Mẹ nhắn nhủ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Kc606hgF96Q)
http://www.dinh.dk/pdf/loiMenhannhu.pdf
Năm sắc Mân Côi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=eb-MNOXJBp0)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/ChinhTam/NamSacManCoi-ChinhTam.pdf
Tình khúc Mân Côi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=9FqOJI-SybA)
http://www.dinh.dk/pdf1/tinhkhucManCoi-pa.pdf
Xin vâng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=7NfGQ770uJk)
http://www.dinh.dk/pdf/xinvang.pdf

thuyen
16-09-2013, 07:57 PM
Thienngadt ơi! Có thể giúp Thuyên lịch hát Lễ 1/10 Lễ Thánh Têrêsa Hài Đồng được không. Thuyên xin chân thành cảm ơn Thienngadt trước nhé!