PDA

View Full Version : Lễ Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu 1/10/2013thienngadt
16-09-2013, 10:12 PM
Lễ Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu 1/10/2013

Nhập lễ : Bài ca Têrêsa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=P6v8RSi3OJ4)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/MP3-128/ThanhTeresaHaiDongGiesu1/BaiCaTeresa_vk.pdf
Bông hồng Têrêsa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=h7QVw9PEG5A)
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1569674906.pdf
Ca mừng Thánh Têrêsa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=CxytYnKt1dU)
http://www.dinh.dk/pdf/camungthanhTeresa-dch.pdf
Hoan ca Têrêsa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=np6Uvxe7svA)
http://www.dinh.dk/pdf/hoancaTeresa.pdf
Noi gươngThánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/noi-guong-thanh-teresa-hai-dong-giesu-nhom-cadillac.DNSAxLBbnqYT.html)
http://www.dinh.dk/pdf/noiguongthanhTeresaHaiDongGiesu-dch.pdf
Nụ hoa Têrêsa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Q1J60kNHn90)
https://cldup.com/MSj6phr86s.pdf
Têrêsa bông hồng tình thương mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ipO072_ZzA4)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/MP3-128/ChuaLaCungDichDoiCon/TeresaBongHongTinhThuong_jhp.pdf
Thánh nữ Têrêsa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=XyCQRzMPQ0k)
http://www.dinh.dk/pdf/ThanhnuTeresa.pdf
Thánh Têrêsa
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/CacThanh/ThanhTeresa_nkx.pdf
Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu

http://www.youtube.com/watch?v=bpWxMef0t8s
http://www.dinh.dk/pdf/thanhTeresaHaiDongGiesu-dch.pdf
Theo bước Têrêsa
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/ThanhvinhDapca/Vinam/TheoBuocTeresa-Vn.pdf
Đáp ca : Lễ Thánh Têrêsa Hài Đồng
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/Caohuyhoang/Dapca/DapcalethanhTeresa-Chh.pdf
Thánh vịnh 1 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=0LTMk78o21I&feature=c4-overview&list=UUOK2cuvhDm5LMYMFxtwFy7g)
http://www.dinh.dk/pdf/tincayvaoChua-tv1.pdf
Thánh vịnh 44 mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/hoang-hau-dung-ben-huu-duc-vua-va.rX8zOABLirBJ.html)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=6439&d=1343317631
(https://www.youtube.com/watch?v=0LTMk78o21I&feature=c4-overview&list=UUOK2cuvhDm5LMYMFxtwFy7g)Thánh vịnh 130 mp4 (https://duyantamht.wordpress.com/2014/09/09/dap-ca-le-thanh-te-re-xa-hdgs-110-tv-130/)
http://k007.kiwi6.com/hotlink/xz8dibvkw2/n_ngay_01_10_TH_NH_TERESA_HDGS_tv_130.pdf
Thánh vịnh 118 mp3 (https://duyantamht.wordpress.com/2015/04/23/dap-ca-le-cac-thanh-tien-si_tv-118/)
http://k007.kiwi6.com/hotlink/2y3x48wuof/THANH_TIEN_SI_tv_118.pdf
Xin giữ gìn con
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/ThanhvinhDapca/Vinam/DapcalethanhTeresa-Vn.pdf
Dâng lễ : Con biết dâng gì
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/ThanhvinhDapca/Vinam/Conbietdanggi-Vn.pdf
Của lễ con dâng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=bAfWR49mnw0)
http://www.dinh.dk/pdf/cualecondang.pdf
Của lễ đơn sơ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=d4U5NIVcHmM&t=2s)
http://www.dinh.dk/pdf/cualedonso-vc.pdf
Tấm lòng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=klywuvetWM8)
http://www.dinh.dk/pdf/tamlong.pdf
Xin dâng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=foyd5948q_E)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=6824&d=1348217423
Hiệp lễ : Con đường bé nhỏ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=-iwO2U_MLDg)
http://www.dinh.dk/pdf/conduongbenho.pdf
Khúc hát một loài hoa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=kk0s1iBT6g0)
http://www.dinh.dk/pdf/khuchatmotloaihoa.pdf
Như hoa Têrêsa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=c40uKLs0hcU)
http://dinh.dk/pdf1/nhuhoaTeresa-dc.pdf
Tình con yêu Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=r2XX6aiyNj4)
http://www.dinh.dk/pdf/tinhconyeuChua-tn.pdf
Trọn đời hiến dâng mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/tron-doi-hien-dang-an-phuc.02dbQDpiYB10.html)
http://www.dinh.dk/pdf/trondoihiendang-dch.pdf
Trọn đời hiến dâng
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/ThanhvinhDapca/Vinam/Trondoihiendang-Vn.pdf
Kết lễ : Hãy mưa hoa hồng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=JbbsZCukvGo)
http://www.dinh.dk/pdf/haymuahoahong-hn.pdf
Mưa hoa hồng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=uTNqeZ-oLAY)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Sr.Teresa/MuaHoaHong_trs.pdf
Như hoa Têrêsa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=c40uKLs0hcU)
http://www.dinh.dk/pdf1/nhuhoaTeresa-dc.pdf
Tạ lễ
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/ThanhvinhDapca/Vinam/tale-Vn.pdf
Têrêsa bông hồng thắm
https://cldup.com/yhb17SED4P.pdf
Tuổi xuân dâng Chúa mp4 (https://youtu.be/AyNrYQi81Ok)
https://www.calendi.com/baihat/cacthanh/teresa/TuoiXuanDangChua_TramThienTHu.pdf
Xin mưa hoa hồng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=QLy9vVSEtbE&feature=youtu.be)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/cacthanh/Xin mua hoa hong.pdf