PDA

View Full Version : Lễ Chúa nhật 1 Vọng A 01/12/2013thienngadt
23-10-2013, 05:49 PM
Lễ Chúa nhật 1 Vọng A 01/12/2013


Nhập lễ : Chúa nhật 1 Mùa vọng
http://dinh.dk/pdf/CN1MV-ht.pdf
Chúa nhật 1 Mùa Vọng
https://www.calendi.com/baihat/vong/TV%2024%201-5_tranvanhuyen.pdf
Con nâng tâm hồn mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=h1ZY5hk-wZE)
Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=zYeDJT3CSa8)
http://huyenca.com/file/nlmv01-connangtamhon-thienduyen.pdf
Con nâng tâm hồn lên mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=egCI6KB7cGE&list=PLzf2MmTFoWs5zLyJ1mFr1Ud8uWzEVrXgl&index=1)
https://www.calendi.com/baihat/vong/ConNangTamHonLen_xt.pdf
Con vươn hồn lên
http://www.dinh.dk/pdf/convuonhonlen-th.pdf
Con vươn tới Chúa mp3 (http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2016/10/1476/dk-chung-4-be.mp3)
http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2016/10/1476/con-vuon-toi-chua.pdf
Hãy sẵn sàng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=0yANmsOnxGM)
http://cadoanceciliathuduc.weebly.com/uploads/1/3/0/7/13079578/haysansang_nkx.pdf
Hãy tỉnh thức mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=SLtl3kXuxC4)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/MuaVong/HayTinhThuc_pq.pdf
Hướng về Chúa
https://www.calendi.com/baihat/vong/(NhapLe%20I%20Vong)%20HuongVeChua_TramThienThu.pdf
Nâng hồn lên Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=gz8iqbPgXBA)
http://www.dinh.dk/pdf/nanghonlenChua-th.pdf
Nâng hồn lên Chúa mp3 (https://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2014/10/931/dk-chung-4-be.mp3)
https://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2014/10/931/nang-hon-len-chua.pdf
Nhập lễ Mùa Vọng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=HlB_Be5dg5c)
http://www.dinh.dk/pdf/nhaplemuavong.pdf
Vươn lên tới Chúa
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/HaiAnh/MuaVong/VuonLenToiChua-HaiAnh.pdf
Vươn tới Chúa
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=13074&d=1480116451
Đáp ca : Chúa nhật 1A Mùa vọng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=BipDGtFFKNU)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/PetHuyHoang/1vonga.pdf
Chúa nhật 1A Mùa Vọng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=CH8I3MNR80E)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/ThanhvinhDapcaMiTram/1vongA-MT.pdf
Chúa nhật 1A Mùa vọng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=JWKALYSvzf0)
http://dinh.dk/pdf/1_CN1MV_TV121.pdf
Tôi vui mừng 2 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=zvERxsFWTIc)
http://www.dinh.dk/pdf/toivuimung2-tv121.pdf
Thánh vịnh 121 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=SP87PpyK8ak)https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/ThanhLam/ThanhVinh121_ThanhLam.pdf
Thánh vịnh 121 mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,20349)
https://thanhcavietnam.co/FilesNhac/TacGia/TranQuangDung/ChuaNhat1MuaVongA_hh.pdf
Thánh vịnh 121 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/Muavong_Letrong_Khac/Muavong_GS/CN1_muavongnamA_bich.mp3)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/Muavong_Letrong_Khac/Muavong_GS/CN1_muavongA_hvh.pdf
Thánh vịnh 121 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/MuaVong_GiangSinh/CNA_1MV_tv_121_hc_2_.mp3)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/MuaVong_GiangSinh/CNA_1MV_tv_121.pdf
Trẩy lên đền thánh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ovC-Gp60Mhw)
http://www.dinh.dk/pdf/1MVA_traylendenthanh_tv121-dch.pdf
Tôi vui mừng 2 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=SP87PpyK8ak)
http://www.dinh.dk/pdf1/toivuimung2-ta.pdf
Tôi vui mừng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=59yXqz1s8dw)
http://www.dinh.dk/pdf/toivuimung-vda.pdf
Vui dường nào mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=5mZkYhuSNcQ)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.BuiNinh/DapCaNgayLe/1.MuaVong-GiangSinh/CN1MVA-TV121-VuiDuongNao1-DapCa_bn.pdf
http://chungnhan.org/seraphim/taphat/thanhvinh/cn1MVA/Tv121_1MVA_Page_1.jpg
http://chungnhan.org/seraphim/taphat/thanhvinh/cn1MVA/Tv121_1MVA_Page_2.jpg
Dâng lễ : Dâng Chúa tâm hồn đợi trông mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=MCuK9jnF3kw)
http://www.dinh.dk/pdf1/dangChuatamhondoitrong-hmk.pdf
Dâng niềm đợi mong mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=MYn0WaEFlk8)
http://www.dinh.dk/pdf1/dangniemdoimong-ta.pdf
Dâng nỗi chờ mong mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=qgFDmmgAKBM)
http://www.dinh.dk/pdf/dangnoichomong-dch.pdf
Lễ dâng mùa vọng
http://www.dinh.dk/pdf1/ledangmuavong-lhd.pdf
Lễ dâng Ngài
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=13075&d=1480116476
Lễ dâng trông đợi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=IG2FTLwYic0)
http://www.dinh.dk/pdf/ledangtrongdoi-vc.pdf
Lễ dâng trông đợi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=i8YIPBL_Itk)
http://www.dinh.dk/pdf1/ledangtrongdoi-dmc.pdf
Lễ vật mùa vọng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=9nFwuRWzjm4)
http://www.dinh.dk/pdf1/levatmuavong-hmk.pdf
Hiệp lễ : Ca Hiệp Lễ Chúa nhật 1 Mùa Vọng
http://www.catruong.com/baihat/vong/TV 84 10&13_tranvanhuyen.pdf
Chờ trong tỉnh thức
http://www.dinh.dk/pdf1/chotrongtinhthuc-nmh.pdf
Chúa đến bất ngờ mp4
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.HuyHoang/ChuaNhat1V_A_ChuaDenBatNgo.pdf
Chúa đến bất ngờ mp3 (https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/chua-den-bat-ngo-thanh-su.g3piANqswZgN.html)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/TacGiaKhac-TH/ChuaDenBatNgo_hp.pdf
Chúa sẽ đến lúc không ngờ
http://www.dinh.dk/pdf/Chuasedenluckhongngo-chh.pdf
Chúa tốt lành
https://huyenca.com/file/chuatotlanh-duytan.pdf
Con hướng về Chúa mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/con-huong-ve-chua-khac-thieu.KRTE4K6TrIEB.html)
http://www.dinh.dk/pdf/conhuongveChua.pdf
Hãy sẵn sàng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ZydARP7W_CQ)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=9741&d=1382525517
Hãy sẵn sàng
http://www.dinh.dk/pdf1/haysansang-nhcvx.pdf
Hãy thức tỉnh sẵn sàng
http://www.dinh.dk/pdf/haythuctinhsansang-qv.pdf
Hãy tỉnh thức mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=CexcyPcncSg)
http://www.dinh.dk/pdf/haytinhthuc.pdf
Hãy tỉnh thức mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=q93tG9OGvpA)
http://www.dinh.dk/pdf/haytinhthuc-tn.pdf
Hãy tỉnh thức
https://huyenca.com/file/haytinhthuc.pdf
Hướng về Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=zd3kK8muEX4)
http://www.dinh.dk/pdf/huongveChua.pdf
Phúc lộc dồi dào mp3
https://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2016/11/1491/phucloc-doi-dao-chl-mv.pdf
Tỉnh thức mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=fwSFRiYWBMA)
mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/tinh-thuc-an-phuc.RuyJxQeiXNrj.html)
Bè mp4 (http://xn--b : https-wgb//www.youtube.com/watch?v=QMR164Gs1TY)
https://huyenca.com/file/mv-01a-tinhthuc-thienduyen.pdf
Tỉnh thức chờ Chúa mp4 (https://youtu.be/PjKN0qKCBCk)
http://www.catruong.com/baihat/vong/Tinh-Thuc-Cho-Chua by TramThienThu.pdf
Tỉnh thức sẵn sàng
http://dinh.dk/pdf1/tinhthucsansang-tl.pdf
Tỉnh thức và sẵn sàng
http://dinh.dk/pdf1/tinhthucvasansang-hmkdch.pdf
Vươn cao linh hồn mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=aSCjkDbrbec)
http://dinh.dk/pdf/vuoncaolinhhon-nd.pdf
Xin trời đổ mưa
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=13078&d=1480116500
Kết lễ : Cung chúc Trinh Vương mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=vT0ZMjS82x0)
http://www.dinh.dk/pdf/cungchuctrinhvuong.pdf

bibotom
02-08-2017, 12:58 AM
Ca Nhập Lễ Chúa nhật 1 Mùa Vọng