PDA

View Full Version : Lễ Chúa nhật 2 Vọng A 08/12/2013thienngadt
23-10-2013, 06:23 PM
Lễ Chúa Nhật 2 Vọng A 08/12/2013

Nhập lễ : Chúa ngự đến mp4
(https://www.youtube.com/watch?v=9J__eGlOoos)http://mautam.org/pdf/chuanguden.pdf
Chúa nhật 2 Mùa Vọng
http://www.dinh.dk/pdf/CN2MV-ht.pdf
Chúa sắp đến
https://www.catruong.com/baihat/nhaple/(NhapLe Vong CN II) ChuaSapDen by TramThienThu.pdf
Chúa sắp ngự đến mp4
(https://www.youtube.com/watch?v=32540P8xGhM)Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=tI27zAc6cFE)
http://huyenca.com/file/nlmv02-chuasapnguden-thienduyen.pdf
Chúa sẽ đến cứu độ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=yYNs-3R__Lg)
http://www.dinh.dk/pdf/Chuasedencuudo-th.pdf
Dân thành Sion hỡi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=qYvqJXNCDe8)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=9742&d=1382527560
Dân Xion hỡi
http://www.dinh.dk/pdf/danXionhoi-ht.pdf
Hãy dọn đường Chúa
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=13085&d=1480215245
Hãy mau dọn đường
http://dinh.dk/pdf/haymaudonduong.pdf
Hỡi dân Sion
http://www.dinh.dk/pdf/hoidanSion-chh.pdf
Hỡi dân Sion
http://www.dinh.dk/pdf/hoidanSion-th.pdf
Hỡi dân Xion
https://www.catruong.com/baihat/vong/HoiDanXion_.pdf
Hỡi muôn dân
http://www.simonhoadalat.com/thanhnhac/baimoi/nhaple/HoiMuonDan.pdf
Nào hỡi dân Xion
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.MiTram/MuaVong/NaoHoiDanXion_mt.pdf
Này Chúa sẽ đến
http://dinh.dk/pdf/nayChuaseden-pctn.pdf
Này dân Sion mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=v9SoevcPquQ)
Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=e-d0WuCLxZ8)
http://nhacthanh.org/PDF/N/NayDanSion--NguyenKhacXuyen.pdf
Này dân Sion
https://huyenca.com/file/naydansion-nguyenquanghuy.pdf
Này Sion ơi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=36rU7hov-t0)
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2018/05/nc3a0y-sion-c6a1i-phe1baa1m-lic3aan-hc3b9ng-mv.pdf
Sion hãy vui mừng
http://www.catruong.com/baihat/vong/SionHayVuiMung_ledangngon.pdf
Vui lên sion mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/vui-len-sion-ca-doan-ngan-thong.uC2CBhR5RA.html)
http://www.dinh.dk/pdf/vuilenSion.pdf
Xion vui lên mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=2pASGtIcMaI)
http://www.dinh.dk/pdf/xionvuilen.pdf
Đáp ca : Chúa nhật 2A mùa Vọng mp4 (http://www.youtube.com/watch?v=E_UEynUVD-M)
http://www.dinh.dk/pdf/2_CN2MV_TV71.pdf
Chúa nhật 2A Mùa Vọng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=agOGAmFuBP4)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/PetHuyHoang/cn2vonga.pdf
Chúa nhật 2A Mùa Vọng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=3emcO3Zg6uY)
https://huyenca.com/file/dapcamv2a-tv71-tranminh.pdf
Chúa nhật 2A Mùa Vọng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=fgLfhQWI1R4)
http://dinh.dk/pdf/CN2AMV-tl.pdf
Hoa công lý triển nở mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/hoa-cong-ly-trien-no-an-phucthien-nga.CkQZmW4eesST.html)
Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=IEIFY_T9Wow)
http://www.dinh.dk/pdf/2MVA_hoaconglytrienno_tv71-dch.pdf
Muôn đời của Người mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=lOQ6RUSUitc)
http://www.dinh.dk/pdf/muondoicuaNguoi-tv71.pdf
Sự công chính mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Ov5-h3W1u4U)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv71_gs_mt.pdf
Sự công chính mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=tJqo2bO8zak)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/ThanhvinhDapcaMiTram/2vongA-MT.pdf
Sự công chính triển nở mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=OPierFYk248)[/URL]
https://huyenca.com/file/vacn2_sucongchinhtriennotv71.pdf
[URL="https://www.youtube.com/watch?v=JHOgNBdqcog"]Thánh vịnh 71 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=WnBe7_kTW5g)
https://tandatthanhca.com/wp-content/uploads/2019/11/TV71-B.pdf
Thánh vịnh 71 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=yyUna9WyaQU&feature=youtu.be)
http://www.saturdaychoir.com/wp-content/uploads/2016/11/2016-TV-71-CN2MV-A.pdf
Thánh vịnh 71 mp4
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv71_XuanThao.pdf
Thánh vịnh 71 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/MuaVong_GiangSinh/CNA_1MV_tv_121_hc_2_.mp3)
http://www.catruong.com/baihat/dapca2/maitam/vong/Tv71_vong2A_MaiTam.pdf
Thánh vịnh 71 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/Muavong_Letrong_Khac/Muavong_GS/CN2_muavongA_bich.mp3)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/Muavong_Letrong_Khac/Muavong_GS/CN2_muavongA_hvh.pdf
Triều đại Người mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=JHOgNBdqcog)
https://tandatthanhca.com/wp-content/uploads/2019/11/trieudaiNguoi-ta.pdf
Triều đại Người mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=sSXSHUUqUkU)
http://www.dinh.dk/pdf/trieudaiNguoi-vx.pdf
Triều đại Người mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ULJntdqKopE)
http://www.dinh.dk/pdf/trieudaiNguoi.pdf
http://chungnhan.org/seraphim/taphat/thanhvinh/cn2MVA/Tv71_2MVA_Page_1.jpg
http://chungnhan.org/seraphim/taphat/thanhvinh/cn2MVA/Tv71_2MVA_Page_2.jpgDâng lễ : Chúc tụng Chúa
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=13089&d=1480215527
Dâng lễ mùa vọng 2 mp4
(https://www.youtube.com/watch?v=lCcIJ0Kk4Pw)http://mautam.vchoir.org/pdf/danglemuavong2.pdf
Lễ dâng mùa vọng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=_X_7u9uiNn8)
Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=cfjWm-2yIoQ)
http://www.dinh.dk/pdf/ledangmuavong-dch.pdf
Lễ dâng mùa vọng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=HDLwUsY8_kI)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.BuiNinh/NguyenCa/Noel/LeDangMuaVong_bn.pdf
Lễ vật mùa vọng
http://www.dinh.dk/pdf1/levatmuavong-hmk.pdf
Tiến dâng lên mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=NXNtTL4n6_A)
http://www.dinh.dk/pdf/tiendanglen-pxc.pdf
Hiệp lễ : Có tiếng kêu mp4
(https://www.youtube.com/watch?v=hmEVmsUs5aU)http://www.catruong.com/baihat/vong/CoTiengKeu.pdf
Có tiếng kêu trong hoang địa
http://dinh.dk/pdf1/cotiengkeutronghoangdia-nhcvx.pdf
Dọn đường Chúa đến
http://www.catruong.com/baihat/vong/donduongchuaden-nm.pdf
Dọn đường Chúa đến
http://www.catruong.com/baihat/vong/DonDuongChuaDen_LeDangNgon.pdf
Dọn đường cho Chúa
http://dinh.dk/pdf/donduongchoChua-dch.pdf
Dọn đường cho Chúa
http://dinh.dk/pdf/donduongchoChua-vda.pdf
Dọn đường Chúa đến mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=j5A13rofWwY)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/GiangSinh-128/ManhHungOPVol.2-ChuyenMotDemDong/DonDuongChuaDen_mh.pdf
Dọn đường đón Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=qWRhpgRs9CY)
http://www.dinh.dk/pdf/donduongdonChua-tn.pdf
Hãy ăn năn thống hối mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Vmg0z07h5lo)
Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=DnHaZH93QTE)
http://www.dinh.dk/pdf/hayannanthonghoi-dch.pdf
Hãy dọn đường mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=NL00qUlqoT8)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/GiangSinh-128/ThanhCaMuaVong/HayDonDuong_mt.pdf
Hãy dọn đường
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2017/12/hc3a3y-de1bb8dn-c491c6b0e1bb9dng-lm-la-the1baadp-te1bbb1.pdf
Hãy dọn đường cho Chúa
http://dinh.dk/pdf/haydonduongchoChua-dch.pdf
Hãy dọn đường Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=wFI-756Ns9s)
http://www.dinh.dk/pdf/haydonduongChua-tn.pdf
Hãy dọn đường cho Chúa
https://huyenca.com/file/mv-02a-haydonduongchochua-thienduyen.pdf
Hãy dọn đường Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=xdCa22heu4M)
http://www.dinh.dk/pdf/haydonduongChua-td.pdf
Hãy dọn đường Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=CdlHWaNaaqE)
http://www.catruong.com/baihat/vong/HayDonDuongChua-LeHa.pdf
Hãy dọn đường Chúa
http://www.catruong.com/baihat/vong/HayDonDuongChua_LeDangNgon.pdf
Hãy dọn đường Chúa
http://dinh.dk/pdf1/CN2AMV-haydonduongChua-tl.pdf
Hãy dọn đường Chúa
http://www.catruong.com/baihat/vong/HayDonDuongChua-TranThe.pdf
Hãy dọn tâm hồn mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=-TgYXjTLGJE)
http://dinh.dk/pdf1/haydontamhon-hmkdch.pdf
Hãy sám hối
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.HuyHoang/ChuaNhat2V_A_HaySamHoi.pdf
Hãy sám hối Nước Trời gần đến
http://dinh.dk/pdf1/haysamhoinuoctroiganden-hmkdch.pdf
Hãy sửa đường
http://www.dinh.dk/pdf1/haysuaduong-nmh.pdf
Mau dọn đường Chúa 2
http://dinh.dk/pdf/maudonduongChua2-kl.pdf
Mau mau dọn đường mp4 (http://dinh.dk/pdf/maumaudonduong-at.pdf)
http://dinh.dk/pdf/maumaudonduong-at.pdf
Này Ngài sẽ đến
http://dinh.dk/pdf/nayNgaiseden-nhcvx.pdf
Người sẽ đến
http://www.dinh.dk/pdf/Nguoiseden-vn.pdf
Nước trời đã gần mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=FpU3giI_57I)
http://www.dinh.dk/pdf/NuocTroidagan.pdf
Tiếng gọi
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=13087&d=1480215349
Tiếng gọi trong sa mạc mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=tNyVw-v8r0M)
Bè mp3 (http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2014/10/941/dk-alto-basso.mp3)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=3949&d=1308908659
Tiếng kêu trong hoang địa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=IYzJL35NVWI)
http://dinh.dk/pdf/tiengkeutronghoangdia-dch.pdf
Tiếng kêu trong hoang địa
http://dinh.dk/pdf1/tiengkeutronghoangdia-nmh.pdf
Tiếng kêu trong hoang địa
http://huyenca.com/file/tiengkeutronghoangdia.pdf
Tiếng kêu trong sa mạc
http://www.dinh.dk/pdf1/tiengkeutrongsamac-kn.pdf
Trong rừng sâu mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=K_55pvGPI4M)
http://www.dinh.dk/pdf/trongrungsau.pdf
Vì Chúa sẽ đến mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Ir70WenKnwA)
http://dinh.dk/pdf1/viChuaseden-pa.pdf
Kết lễ : Maria Mẹ Hằng Cứu Giúp mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=bcSh1ZcBAys)
Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=80KBgeepSZ0)
http://www.dinh.dk/pdf/MariaMehangcuugiup-hc.pdf
Mau dọn đường Chúa 1 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=q_dNEWxQAk4)
http://dinh.dk/pdf/maudonduongChua1-kl.pdf