PDA

View Full Version : Lễ Chúa nhật 3 Vọng A 15/12/2013thienngadt
03-11-2013, 09:13 PM
Lễ Chúa nhật 3 Vọng A 15/12/2013

Nhập lễ : Anh em hãy vui luôn mp3 (http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2014/10/942/dk-chung-4-be.mp3)
http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2014/10/942/anh-em-hay-vui-luon.pdf
Anh em hãy vui lên
https://huyenca.com/file/anhemhayvuilen-nguyenquanghuy.pdf
Ca nhập lễ Chúa Nhật 3 Mùa Vọng
https://www.catruong.com/baihat/vong/CaNhapLe_Vong3_hvh.pdf
Ca Nhập Lễ Chúa Nhật 3 Mùa Vọng
http://www.catruong.com/baihat/vong/Ca Nhap le CN 3 Mua Vong_HuyenTran.pdf
Chào đón Đấng Cứu Tinh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=uhYLK-GHiv8)
http://www.dinh.dk/pdf/chaodonDangCuuTinh-th.pdf
Chúa đã gần đến mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=CKKXNESX5pg)
http://www.catruong.com/baihat/vong/ChuaDaGanDen_LeDangNgon.pdf
Chúa nhật 3 Mùa Vọng
http://dinh.dk/pdf/CN3MV-ht.pdf
Hãy vui lên mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=NuWqvpUI7UI&t=62s)
https://huyenca.com/file/nlmv03-hayvuilen-thienduyen.pdf
Mừng vui lên mp4
(https://www.youtube.com/watch?v=-9bGSo-YCzc)Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=1IKTmFRHQu4)
http://www.catruong.com/baihat/vong/mungvuilen.pdf
Nào cùng vui lên mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/nao-cung-vui-len-thu-trang.dlqKqCfW4xMs.html)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/GiangSinh-128/ThanhCaMuaVong/NaoCungVuiLen_mt.pdf
Nào cùng vui lên
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=13093&d=1480426332
Sion hãy vui mừng
http://www.catruong.com/baihat/vong/SionHayVuiMung_ledangngon.pdf
Vui lên mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=HFg_MxRqal0)
http://www.dinh.dk/pdf1/vuilen-tn.pdf
Vui lên mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=UhAVAlnGsGQ)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/GiangSinh-128/ThanhCaMuaVong/VuiLen_mt.pdf
Vui lên
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.DuyLinhPHN/CaNhapLe/VuiLen.pdf
Vui lên
http://www.simonhoadalat.com/thanhnhac/baimoi/nhaple/VuiLen.pdf
Vui lên Chúa sắp đến rồi
http://www.dinh.dk/pdf/vuilenChuasapdenroi.pdf
Vui luôn trong Chúa
http://www.dinh.dk/pdf/vuiluontrongChua-th.pdf
Vui trong Chúa
https://www.catruong.com/baihat/nhaple/(NhapLe Vong CN III) VuiTrongChua by TramThienThu.pdf
Đáp ca : Chúa nhật 3A Mùa Vọng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=5OMUd0b_WOg)
http://www.dinh.dk/pdf/3_CN3MV_TV145.pdf
Chúa nhật 3A Mùa Vọng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=gM_B8IkQEfI)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/PetHuyHoang/cn3vongA.pdf
Chúa nhật 3A Mùa Vọng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=YZhskJ9v92k)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/ThanhvinhDapcaMiTram/3vongA-MT.pdf
C (https://www.youtube.com/watch?v=sNYvdQzTk80)húa nhật 3A Mùa Vọng mp4 (http://www.youtube.com/watch?v=sNYvdQzTk80)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv145_v3a_xm.pdf
Chúa nhật 3A Mùa Vọng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=5OMUd0b_WOg)
http://dinh.dk/pdf/CN3AMV-tl.pdf
Lạy Chúa ! Xin cứu độ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ZHKd9eB4Yk8)
http://www.dinh.dk/pdf/3MVA_layChuaxincuudo_tv145-dch.pdf
Thánh vịnh 145 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=PCTRsw0Iu84)
http://www.saturdaychoir.com/wp-content/uploads/2016/11/2016-TV-145-CN3MV-A.pdf
Thánh vịnh 145 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=QWKFpikngH0)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv145_kl.pdf
Thánh vịnh 145 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/Muavong_Letrong_Khac/Muavong_GS/CN3_muavongA_bich.mp3)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/Muavong_Letrong_Khac/Muavong_GS/CN3_muavongA_bich_hvh.pdf
Thánh vịnh 145 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/MuaVong_GiangSinh/CNA_3MV_tv_145_chung_D_2_.mp3)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/MuaVong_GiangSinh/CNA_3MV_tv_145.pdf
Xin cứu độ chúng con mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=7PTOxdGZLH0)
Alleluia mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=rKlVhILI0Cg)
http://www.dinh.dk/pdf/xincuudochungcon-tv145.pdf
Xin Ngài ngự tới
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.BuiNinh/DapCaNgayLe/1.MuaVong-GiangSinh/CN3MVA-TV145-XinNgaiNguToi-DapCa_bn.pdf
Dâng lễ : Của lễ hy sinh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=vPDZT9LX59A)
http://www.dinh.dk/pdf/cualehysinh-tn.pdf
Dâng lễ Mùa Vọng 3 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=y3cE2Nww_Bo)
https://www.catruong.com/baihat/vong/DangLeMuaVong_hvh3.pdf
Dâng niềm đợi mong mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=MYn0WaEFlk8)
http://thanhnhaconline.com/pdf/dangniemdoimong-ta.pdf
Lễ dâng mùa vọng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Lwuo3GUMNuk)
http://www.dinh.dk/pdf/ledangmuavong-dch.pdf
Lễ dâng trông đợi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ittN4N6yRvo)
http://www.dinh.dk/pdf1/ledangtrongdoi-hh.pdf
Nguyện Chúa thương mp3 (https://thanhcavietnam.info/thienngadt/mp3/NguyenChuaThuong-hb-AnPhuc.mp3)
Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=AMsMcWBvF9I)
Encor (https://thanhcavietnam.info/thienngadt/Pdf/NguyenChuaThuong.enc)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/Pdf/NguyenChuaThuong-hb.pdf
Hiệp lễ : Ca Hiệp Lễ Chúa Nhật 3 Mùa Vọng
http://www.catruong.com/baihat/vong/Ca HL CN3 MV_TranVanHuyen.pdf
Các ngươi xem gì
http://www.dinh.dk/pdf1/cacnguoixemgi-nmh.pdf
Can đảm lên
https://huyenca.com/file/candamlen-duytan.pdf
Can đảm lên
https://huyenca.com/file/candamlen-haitrieu.pdf
Con biết cậy ai
https://cldup.com/zAzj3MEtx1.pdf
Con vẫn mong chờ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=S5tBVjFMxw8)
http://www.dinh.dk/pdf/convanmongcho-qv.pdf
Đấng cao trọng mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/dang-cao-trong-thien-ngathanh-can.hcbGSZe4mN93.html)
http://www.dinh.dk/pdf/Dangcaotrong-dch.pdf
Đấng phải đến
http://www.dinh.dk/pdf1/CN3AMV-Dangphaiden-tl.pdf
Để Chúa đến mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=uuxeYxPY6ZM)
http://www.dinh.dk/pdf/deChuaden-nd.pdf
Giêsu nguồn sáng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=nyHLSzGePgA)
http://mautam.vchoir.org/pdf/giesunguonsangNew.pdf
Gioan người được sai đến
http://dinh.dk/pdf1/Gioannguoiduocsaiden-hmkdch.pdf
Hãy mừng vui lên
https://huyenca.com/file/haymungvuilen.pdf
Hãy vui lên
https://huyenca.com/file/hayvuilen-thanhthanh.pdf
Hãy vui lên
http://www.dinh.dk/pdf/hayvuilen-qv.pdf
Lạy Chúa xin đến mp (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/lay-chua-xin-den-an-phuc.ux2X7tQnDqWY.html)4 (https://www.youtube.com/watch?v=6Gn2VMPJAew)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=9855&d=1384746032
Muôn đời tạ ơn mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=NuKvJ3Z0UbY)
http://www.dinh.dk/pdf1/muondoitaon-nhcvx.pdf
Niềm vui ơn cứu độ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=lVQO_fDwY9M)
http://www.dinh.dk/pdf/niemvuioncuudo-tn.pdf
Sion mừng vui
http://www.catruong.com/baihat/vong/SionMungVui_ldn.pdf
Thầy là ai ? mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=19SErSrf1D4)
mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/thay-la-ai-an-phuc.ozNsyFbaUmkM.html)
Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=pyNuLLYwFwQ)
http://dinh.dk/pdf1/Thaylaai-td.pdf
Tiếng kêu trong sa mạc
http://mautam.vchoir.org/pdf/tiengkeutrongsamac.pdf
Tình đã đến mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/tinh-da-den-dieu-hien.daGyYaC3ttNw.html)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/GiangSinh-128/ChuaDenChuaDen/TinhDaDen_tth.pdf
Vui lên nào mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/vui-len-nao-tan-dat.d1tG4DEKaCgE.html)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/GiangSinh-128/ManhHungOPVol.2-ChuyenMotDemDong/VuiLenNao_mh.pdfVui lên Sion
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=13091&d=1480426314
Kết lễ :Dâng về Mẹ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=KAte8DvtUck)
http://www.dinh.dk/pdf/dangveMe-kl.pdf
Nguồn cậy trông mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=h_ooea59GEk)
http://www.dinh.dk/pdf/nguoncaytrong.pdf

GiuseMinh
04-11-2013, 03:50 PM
thiennga ơi cái mp3 của bài thánh vịnh hình như không lấy xuống được. Thiennga fix dùm cái. Thanks!

thienngadt
04-11-2013, 07:19 PM
Cảm ơn bạn GiuseMinh đã thông báo. Đã fix lại...

paulha
30-11-2013, 10:00 AM
sao không thấy được các file PDF, bạn ơi giúp mình với.