PDA

View Full Version : Lễ Chúa nhật 4 Vọng A 22/12/2013thienngadt
03-11-2013, 09:33 PM
Lễ Chúa nhật 4 Vọng A 22/12/2013

Nhập lễ : Ca Nhập lễ Chúa Nhật 4 Mùa Vọng
http://www.catruong.com/baihat/vong/Ca nhap le CN 4 Mua Vong_TranVanHuyen.pdf
Cậy trông Chúa đến mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=DR7-Ni7Ojvk)
http://www.dinh.dk/pdf/caytrongChuaden-qt.pdf
Chúa nhật 4 Mùa Vọng
http://www.dinh.dk/pdf/CN4MV-ht.pdf
Hãy đổ sương mai mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ePQ7uLkRGnI)
http://dinh.dk/pdf/haydosuongmai-th.pdf
Hỡi các tầng trời
http://www.dinh.dk/pdf/hoicactangtroi-th.pdf
Hỡi mây ngàn mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,17739)
http://www.simonhoadalat.com/thanhnhac/baimoi/nhaple/HoiMayNgan.pdf
Hỡi trời mây
http://www.catruong.com/baihat/vong/(GS-Vong) HoiTroiMay by TramThienThu.pdf
Lời vọng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=OIQCYrlIXZA)
http://www.dinh.dk/pdf/loivong-tn.pdf
Mong mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=sBcpy4aDqYU)
http://www.dinh.dk/pdf/mong-ga.pdf
Nguyện mùa vọng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=AnIQ6IYG4iE)
http://www.dinh.dk/pdf/nguyenmuavong-hv.pdf
Nguyện mùa vọng mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,10931)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/GiangSinh/TinhNguoiGiangSinh/NguyenMuaVong_dt.pdf
Nguyện trời cao mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=6aObPrC7BEo)
http://www.dinh.dk/pdf/nguyentroicao-kl.pdf
Tâm tình chờ mong mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Yi1OQ7r22DE)
http://www.dinh.dk/pdf/tamtinhchomong.pdf
Trời cao mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=LChc4hBZz0k)
http://www.dinh.dk/pdf/troicao-dt.pdf
Trời cao hỡi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ZVEEAZh709k)
http://www.dinh.dk/pdf1/troicaohoi-tn.pdf
Trời cao hỡi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=HbosL2p0dXg)
http://www.dinh.dk/pdf/troicaohoi.pdf
Trời cao hỡi mp4 (https://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2014/10/950/chung-4-be.mp3)
https://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2014/10/950/troi-cao-hoi.pdf
Trời cao hỡi
http://huyenca.com/file/troicaohoi-nguyenquanghuy.pdf
Trời cao ơi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=quuLJKFAAZA)
http://huyenca.com/file/troicaooi.pdf
Trời gieo sương xuống mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=nAg23oeIsn8)
http://www.dinh.dk/pdf/troigieosuongxuong-hk.pdf
Trông chờ Chúa đến mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Wfp7-rjIP10)
http://www.dinh.dk/pdf/trongchoChuaden-lt.pdf
Vọng Thiên Sai mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=RbCOxuHoSyc)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.DuyThien/NguyenMuaVong-Lm.DuyThien.pdf
Xin đổ sương mai
https://www.catruong.com/baihat/nhaple/(NhapLe Vong CN IV) XinDoSuongMai by TramThienThu.pdf
Xin mưa Vị Cứu Tinh
http://huyenca.com/file/nlmv04-xinmuavicuutinh-thienduyen.pdf
Xin ngự đến
Tải Encore
(https://thanhcavietnam.info/thienngadt/Pdf/XinNguDen.ENC)https://thanhcavietnam.info/thienngadt/Pdf/XinNguDen-hb.pdf
Xin trời đổ sương
http://www.dinh.dk/pdf/xintroidosuong-vh.pdf
Đáp ca : Chính Ngài là hoàng đế
http://www.dinh.dk/pdf/chinhNgailahoangde-tv23.pdf
Chúa ngự qua mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=4ZKysxEk-XQ)
https://tandatthanhca.com/wp-content/uploads/2019/11/TV-23-Chua-Ngu-Qua.pdf
Chúa nhật 4A Mùa Vọng mp4 (http://www.youtube.com/watch?v=IzAocRIiyEY)
(https://www.youtube.com/watch?v=IzAocRIiyEY)http://www.saturdaychoir.com/wp-content/uploads/2016/11/2016-TV-23-CN4MV-A.pdf
Chúa nhật 4A Mùa Vọng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=T8mtgaFRzso)
https://huyenca.com/file/dapcamv4a-tv23-tranminh.pdf
Chúa nhật 4A Mùa vọng mp4 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/dap-ca-chua-nhat-4-mua-vong-a-an-phuc-ft-thien-nga.9GUBgQUvOexr.html)
http://www.dinh.dk/pdf/4_CN4MV_TV23.pdf
Chúa nhật 4 A Mùa Vọng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ozIS_wYYjm8)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/PetHuyHoang/4vongA.pdf
Chúa nhật 4 A Mùa Vọng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ozIS_wYYjm8)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/ThanhvinhDapcaMiTram/4vongA-MT.pdf
Chúa nhật 4A Mùa Vọng
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/ThanhvinhDapca/Vinam/dapca4VaVinam.pdf
Chúa sẽ ngự vào
http://www.catruong.com/baihat/dapca/CN IV Vg A Chua Se Ngu Vao TV 23 cth.pdf
Hoàng đế hiển vinh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=G1zeG9yIm_4)
http://www.dinh.dk/pdf/4MVA_HoangDehienvinh_tv23-dch.pdf
Thánh vịnh 23B mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=4ZKysxEk-XQ)
https://tandatthanhca.com/wp-content/uploads/2019/11/Tv23-B.pdf
Thánh vịnh 23 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/MuaVong_GiangSinh/CNA_4MV_tv_23_co_all_2_.mp3)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/MuaVong_GiangSinh/CNA_4_MV_tv_23.pdf
Thánh vịnh 23 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/MuaVong_namC/CN4MuaVong_ThanhVinh79.mp3)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/Muavong_Letrong_Khac/Muavong_GS/CN4_muavongA_hvh.pdf
Thánh vịnh 23
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv23_vong4a_tch.pdf
file:///C:/Users/ThienNga/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.pngDâng lễ : Dâng lễ mùa vọng 4 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=BJVQF_Xi0P4)
https://www.catruong.com/baihat/vong/DangLeMuaVong_hvh4.pdf
Dâng niềm đợi mong mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=MYn0WaEFlk8)
http://www.dinh.dk/pdf1/dangniemdoimong-ta.pdf
Dâng niềm mong đợi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=KUs99zXi3gI)
http://www.dinh.dk/pdf/dangniemmongdoi-tqd.pdf
Dâng nỗi chờ mong mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=qgFDmmgAKBM)
http://www.dinh.dk/pdf/dangnoichomong-dch.pdf
Hiến lễ chờ mong mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=-CaVei_S1CU)
http://www.dinh.dk/pdf/hienlechomong-dch.pdf
Lễ dâng cuộc đời
Encor (https://thanhcavietnam.info/thienngadt/Pdf/LeDangCuocDoi-hb.enc)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/Pdf/LeDangCuocDoi-hb.pdf
Lễ dâng mong đợi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=yuS3u8ta6TY)
http://www.dinh.dk/pdf/ledangmongdoi-nd.pdf
Lễ dâng trông đợi
http://www.dinh.dk/pdf1/ledangtrongdoi-hh.pdf
Phút giao duyên
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/ThanhvinhDapca/Vinam/phutgiaoduyenVinam.pdf
Hiệp lễ : Ca Hiệp Lễ Chúa nhật 4 Mùa Vọng
http://www.catruong.com/baihat/vong/Ca Hiep le CN 4 Mua Vong_TranVanHuyen.pdf
Chúa ở cùng con mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/chua-o-cung-con-an-phuc-ft-thien-nga.k95SL5uFDlCW.html)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=9808&d=1383489480
Chúa yêu con người
https://cldup.com/bPhyVJv68Q.pdf
Con mong Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=xRsbsb2Zduk)
http://dinh.dk/pdf/conmongChua-td.pdf
Dám ra khỏi mình mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=jbcgi9Ft50Y)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=9809&d=1383489529
Để Chúa hiện diện
http://dinh.dk/pdf1/CN4AMV-deChuahiendien-tl.pdf
Đợi trông mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ho1xosW7f_0)
https://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2014/10/954/doi-trong.pdf
Emmanuel mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ffIbz0BKUsQ)
Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ha1yt7kEpIM)
http://www.dinh.dk/pdf1/Emmanuel-td.pdf
Emmanuel
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/ThanhvinhDapca/Vinam/EmmanuelVinam.pdf
Emmanuel Thiên Chúa ở cùng chúng ta
http://www.dinh.dk/pdf/EmmanuelThienChuaocungchungta-chh.pdf
Emmanuel Thiên Chúa ở cùng chúng ta
http://www.dinh.dk/pdf1/EmmanuelThienChuaocungchungta-nhcvx.pdf
Hạt mưa thánh ân mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=nDZHjl6mPOg)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/MP3-128/TamTinhKhuc1/HatMuaThanhAn_tth.pdf
Khát khao đợi chờ
Encor (https://thanhcavietnam.info/thienngadt/Pdf/KhatKhaoDoiCho.ENC)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/Pdf/KhatKhaoDoiCho-hb.pdf
Mây ơi mưa xuống mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=8rAv7wX6aJw)
http://www.dinh.dk/pdf/mayoimuaxuong-nd.pdf
Mưa ơi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=11GBijPh3YM)
http://www.dinh.dk/pdf/muaoi-ht.pdf
Mưa vị công chính mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=cw3WDbYuHYM&t=92s)
http://www.dinh.dk/pdf/muavicongchinh-dch.pdf
Này đây Trinh Nữ
http://www.catruong.com/baihat/vong/NayDayTrinhNu_ht-lbd.pdf
Ngợi khen Thiên Chúa
http://www.dinh.dk/pdf/ngoikhenThienChua-hn.pdf
Thiên Chúa ở cùng chúng ta
http://dinh.dk/pdf1/ThienChuaocungchungta-hmkdch.pdf
Thiên ý nhiệm mầu
http://www.dinh.dk/pdf1/thienynhiemmau-nmh.pdf
Trinh Nữ thụ thai mp3 (https://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2017/12/1598/trinhnu-thu-thai.mp3)
https://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2017/12/1598/trinhnu-thu-thai-xt.pdf
Trời gieo sương xuống mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=XC3qgTsrHtU)
http://www.dinh.dk/pdf/troigieosuongxuong-hk.pdf
Trông đợi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=P1PIdYNrRYw)
http://www.dinh.dk/pdf/trongdoi-jb.pdf
Xin đổ sương mai mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=4akjqlszFeo)
https://huyenca.com/file/XinDoSuongMai-4Be-thethong.pdf
Xin mưa thánh ân mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Q5aVJkWEHFU)
http://www.dinh.dk/pdf/xinmuathanhan-dch.pdf
Kết lễ Xin vâng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Hz3yuaYNYG0)
http://www.dinh.dk/pdf/xinvang.pdf
Người trinh nữ Sion
Encor
(https://thanhcavietnam.info/thienngadt/Pdf/NguoiTrinhNuSion.ENC)https://thanhcavietnam.info/thienngadt/Pdf/NguoiTrinhNuSion-hb.pdf
Từ lúc mẹ nói lời xin vâng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=j_R1Ek-brDg)
http://www.dinh.dk/pdf/tulucMenoiloixinvang-th.pdf

bibotom
02-08-2017, 01:14 AM
Dâng Lễ Mùa Vọng: Dâng Niềm Mong Đợi