PDA

View Full Version : Lễ Đêm Giáng Sinh 24/12/2013thienngadt
08-11-2013, 06:00 AM
Lễ Đêm Giáng Sinh 24/12/2013

Nhập lễ :Noel đêm hồng phúc mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,3915)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TacGia/TheThong/NoelDemHongPhuc_tth.pdf
Noel về mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,7831)
http://www.dinh.dk/pdf/noelve-nd.pdf

Đêm nay Noel về mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,9385)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/GiangSinh-128/TranNgocVol.4-XanhTroiNoel/DemNayNoel_xt-xlb.pdf

Hoan ca Giáng Sinh mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,5731)
http://www.dinh.dk/pdf/hoancagiangsinh-tqc.pdf

Đáp ca : Tv 95 - Ca mừng Chúa Giáng Sinh mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/ca-mung-chua-giang-sinh-an-phucthien-nga.0Qbewmwmy5Xm.html)
http://www.dinh.dk/pdf/camungChuagiangsinh_tv95-dch.pdf

Tv 95 - Ca mừng Thiên Chúa mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/ca-mung-thien-chua-an-phuc.1ue7MgymwTNH.html)
http://www.dinh.dk/pdf/camungThienChua_tv95.pdf

Tv95 - Đáp ca Lễ Đêm mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/le-dem-giang-sinh-an-phuc.VB95VJkKFqo2.html)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=9847&d=1384571763

Dâng lễ : Của lễ đêm đông mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/cua-le-dem-dong-ca-doan-ngoi-ba.Af81P3ZM00ln.html)
http://www.dinh.dk/pdf/cualedemdong-hn.pdf

Đêm nay Con Chúa Giáng Sinh mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,12699)
http://www.catruong.com/baihat/noel/DemNayConChuaGS_ha.pdf

Dâng lễ Giáng Sinh mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,14959)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TacGia/NguyenNhung/DangLeGiangSinh_nn.pdf

Dâng Chúa Hài Đồng mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,13427)
http://www.dinh.dk/pdf/dangChuaHaiDong-vdt.pdf
Dâng về Hài Nhi mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,19850)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/MP3-128/TinYeuHienDang/DangVeHaiNhi-Fx.TinYeu.pdf
Hiệp lễ : Vua bình an mp3 (https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=48253&goto=newpost)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=9810&d=1383523885

Đêm Belem mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/dem-be-lem-ca-doan-ngan-thong.2F3QLv9w8Pro.html)
http://www.dinh.dk/pdf/demBelem-hn.pdf

Đêm hồng ân mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,11067)
http://www.dinh.dk/pdf/demhongan-tn.pdf

Đêm tình yêu mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,5734)
http://www.dinh.dk/pdf/demtinhyeu-tn.pdf

Hội nhạc Thiên Quốc mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,5478)
http://www.dinh.dk/pdf/hoinhacthienquoc.pdf

Tình khúc đêm đông mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,11061)
http://www.dinh.dk/pdf/tinhkhucdemdong-tn.pdf

Tin mừng Chúa Cứu độ
http://www.dinh.dk/pdf/tinmungChuacuudo-dch.pdf

Kết lễ : Hang belem mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,12958)
http://www.dinh.dk/pdf/hangBelem.pdf