PDA

View Full Version : Lễ Ban Ngày 25/12/2013thienngadt
11-11-2013, 06:52 AM
Lễ Ban Ngày 25/12/2013

Nhập lễ Một Hài Nhi mp3 (http://www.google.com.vn/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nhaccuatui.com%2Fnghe%3FM%3Da_l3XdHCO2&ei=P3--UP_tGKeciAezrIDgBw&usg=AFQjCNHnlfYZ5nZJPQYSec21Dixq0GarNQ&sig2=gihsVljzZjuqDBn3WcyLIQ)

https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=7578&d=1354662184

Một Hài Nhi mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,7099)
https://thanhcavietnam.co/FilesNhac/MP3-128/NgoiCaDanhChua2/MotHaiNhi_osl.pdf

Đáp ca : Thánh vịnh 97 _ Khắp nơi nơi mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/khap-noi-noi-dang-cap-nhat.MQJJHUABT3iI.html)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=7579&d=1354662198

Thánh vịnh 97_Lễ ban ngày mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/dap-ca-le-ban-ngay-han-ni.4OvFYuMEWUlD.html)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=9848&d=1384571862

Lễ ban Ngày (Impr) mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=x_r4_m9rvhw)
http://catruong.com/baihat/dapca/Tv97_GSBanNgay_tn.pdf

Ơn cứu độ của Thiên Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ZWjp-ENWZ7I)
http://www.dinh.dk/pdf/GSbanngayABC_oncuudocuaThienChua_tv97-dch.pdf

Thánh vịnh 97 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=As50B-gtl98)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv97_Kimlong.pdf

Bài ca mới mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=QNyNZ3_17L4)
http://www.dinh.dk/pdf/baicamoi-tv97.pdf
Thánh vịnh 97 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/Muavong_Letrong_Khac/Muavong_GS/Lengaygiangsinh_bich.mp3)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/Muavong_Letrong_Khac/Muavong_GS/Lengaygiangsinh_hvh.pdf
Thánh vịnh 97 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/MuaVong_GiangSinh/BanNgay_tv 97.mp3)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/MuaVong_GiangSinh/BanNgay_tv 97.pdf
Thánh vịnh 97 mp3 (http://chungnhan.org/seraphim/taphat/thanhvinh/giangsinhA/Tv97_GSA.mp3)
http://chungnhan.org/seraphim/taphat/thanhvinh/giangsinhA/Tv97_GSA_Page_1.jpg

http://chungnhan.org/seraphim/taphat/thanhvinh/giangsinhA/Tv97_GSA_Page_2.jpg
Dâng lễ : Dâng Chúa Hài Nhi mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,16816)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=9843&d=1384339877

Lễ vật dâng Chúa (Impr) mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,17984)
http://www.dinh.dk/pdf/levatdangChua.pdf

Dâng Chúa Hài Nhi mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,17937)
https://thanhcavietnam.co/FilesNhac/TacGia/TuanKim/DangChuaHaiNhi_tk.pdf

Lễ vật dâng Chúa Hài Nhi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=fSCDgyf0S98)
http://www.dinh.dk/pdf1/levatdangChuaHaiNhi-pa.pdf

Đêm đông dâng Chúa mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/dem-dong-dang-chua-quoc-dai.dPHrQsAS3MzE.html)
http://www.dinh.dk/pdf/demdongdangChua1-tn.pdf

Hiệp lễ : Chúa xuống đời mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,5732)
http://www.dinh.dk/pdf/Chuaxuongdoi-tn.pdf

Chúa đã xuống đời mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,15132)
http://www.dinh.dk/pdf/Chuadaxuongdoi-tn.pdf

Chúa đã đến mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,11064)
http://www.dinh.dk/pdf/Chuadaden-tn.pdf

Một chuyện tình mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,11065)
http://www.dinh.dk/pdf/motchuyentinh-tn.pdf

Chuyện một tình thương mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,11068)
http://www.dinh.dk/pdf/chuyenmottinhthuong-tn.pdf

Này một Hài Nhi mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/nay-mot-hai-nhi-quang-vinh.mpR8DSH48AoE.html)
http://www.dinh.dk/pdf/naymotHaiNhi.pdf

Trong hang đá nhỏ mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/trong-hang-da-nho-thanh-su.dhRwyuO38xJE.html)
http://www.dinh.dk/pdf/tronghangdanho.pdf

Kết lễ : Hang Bê lem (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,12958) mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,12958)
http://www.dinh.dk/pdf/hangBelem.pdf