PDA

View Full Version : Lễ Thánh Gia 30/12/2016thienngadt
13-11-2013, 07:10 AM
Lễ Thánh Gia 30/12/2016

Nhập lễ : Ca nhập lễ Thánh gia
https://www.calendi.com/baihat/noel/CaNhapLe_ThanhGiaThat_hvh.pdf
Các mục đồng mp4 (http://www.youtube.com/watch?v=CaFQfTx-c-I)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/CaSy/AnPhuc/CacMucDong_xt.pdf
Các mục đồng hối hả mp4 (http://www.youtube.com/watch?v=gh888AOjWp8)
https://calendi.com/baihat/noel/CacMucDongHoiHa_tl.pdf
Gương Thánh gia mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=6xSGBE29g0k)
http://www.dinh.dk/pdf/guongthanhgia.pdf
Gương Thánh Gia mp3
http://www.dinh.dk/pdf1/guongthanhgia-dc.pdf
Hân hoan muôn lời mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=KwrEZTsmM8s)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Martino/HanHoanMuonLoi.pdf
Kính mừng Thánh Gia
https://www.calendi.com/baihat/noel/(NhapLe LeThanhGia) KinhMungThanhGia_TramThienThu.pdf
Lễ Thánh Gia Thất
https://www.calendi.com/baihat/noel/Le Thanh gia that (Ca nhap le)_TranVanHuyen.pdf
Mục đồng đã thấy
https://huyenca.com/file/mucdongdathay-haitrieu.pdf
Mục đồng ơi
https://huyenca.com/file/mucdongoi-nguyenson.pdf
Mục đồng ra đi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=-nVhm5Xsjcs)
http://nhacthanh.org/PDF/M/MucDongRaDi--NguyenDucKy.pdf
Nơi hang đá
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2018/05/nc6a1i-hang-c491c3a1-le1bb85-thc3a1nh-gia-duy-linh-mgs.pdf
Thánh Gia thất
http://www.dinh.dk/pdf/thanhgiathat-ht.pdf
Theo đoàn mục đồng
http://www.dinh.dk/pdf/theodoanmucdong-kl.pdf
Tôn vinh Thánh Gia
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/PDF_1/tonvinhthanhgia_BQ.pdf

thienngadt
20-12-2020, 12:45 PM
Đáp ca : Ai kính sợ Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=iDCgWvQCFbs)
http://www.dinh.dk/pdf/aikinhsoChua.pdf
Đáp ca Lễ Thánh Gia
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/Caohuyhoang/Dapca/DapcaleThanhgia_Chh.pdf
Đáp ca Lễ Thánh Gia Thất
https://huyenca.com/file/Dapca-AllThanh-gia-that-thethong.pdf
Hạnh phúc thay mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=WVbh-TMMsgs)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.BuiNinh/DapCaNgayLe/1.MuaVong-GiangSinh/ThanhGiaThat-TV127-HanhPhucThay-DapCa_bn.pdf
Hạnh phúc thay ai kính sợ Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=pwiNLB2j2QA)
http://www.dinh.dk/pdf/ThanhgiathatABC_hanhphucaikinhsoChua_tv127-dch.pdf
Lễ Thánh Gia mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=xJMjmsOPpHI)
http://www.dinh.dk/pdf/5_lethanhgiaC_TV127.pdf
Lễ Thánh gia mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=lqP0UxTvFLE)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/GiangSinh_NamC/LeThanhGia_Tv127_hvh.pdf
Lễ Thánh gia mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/MuaVong_GiangSinh/ThanhGia_tv127.mp3)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/MuaVong_GiangSinh/ThanhGia_tv127.pdf
Lễ Thánh Gia
http://huyenca.com/file/dapcathanhgia-honphoi-tv127-tranminh-F.pdf
Lễ Thánh Gia
http://huyenca.com/file/dapcathanhgia-honphoi-tv127-tranminh.pdf
Lễ Thánh Gia Thất mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=GgvCqs5fIOw)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/PetHuyHoang/THANHGIA.pdf
Lễ Thánh Gia Thất mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=5RNTeUdzG60)
https://www.calendi.com/baihat/dapca2/Tv127_ThanhGia_xm.pdf
Lễ Thánh Gia Thất mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=a0gg-NmFdNQ)
http://www.thanhnhacngaynay.vn/pictures/Đáp Ca CN Lễ thánh Gia Thất năm B (ca đoàn).pdf
Phúc cho người tôn sợ Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=JQlrhI2p9WQ)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/Pdf/PhucchonguoitonsoChua-Ta.pdf
Phúc cho những ai mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=1idfDbqaZV0)
http://www.dinh.dk/pdf/phucchonhungai.pdf
Phúc Lộc Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=PZvElZlwPVA)
http://www.thanhnhacngaynay.vn/pictures/DAP CA CN LE THANH GIA THAT T12_2018.pdf
Phúc thay mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/phucthay-tv127.mp3)
http://huyenca.com/file/thanhgiathat_phucthaytv127.pdf
Thánh vịnh 83 (Năm C) mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=29Z-s0OIHYM)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/KimLong/DapcaleThanhGiaCKimlong.pdf
Thánh vịnh 104 Năm B mp4 (http://www.youtube.com/watch?v=aVB4AjExMVs)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/Pdf/thanh vinh 104-DC Le Thanh Gia.pdf
Thánh vịnh 104 Năm B mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=bh-40rmDa4M)
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2015/08/thanhvinh104_kl.pdf
Thánh vịnh 127 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=oNW5y-Wm4Eo)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/ThanhlamUsa/DapcaLeThanhGiaThanhLamUsa.pdf
Thật hạnh phúc
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/ThanhvinhDapca/Vinam/Dapcalethanhgia-Vn.pdf

thienngadt
20-12-2020, 01:27 PM
Dâng lễ : Cùng Mẹ con dâng Chúa Hài Nhi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=6QcDzpEc1PM)
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2018/12/cc3b9ng-me1bab9-con-dc3a2ng-chc3baa-hc3a0i-nhi-phe1baa1m-trung-mgs.pdf
Dâng gia đình mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=4Mx3LM1STS4)
http://www.dinh.dk/pdf/danggiadinh-dch.pdf
Dâng về Ngài mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=powamfIqbds)
http://www.dinh.dk/pdf/dangveNgai-hn.pdf
Hiến dâng
http://www.dinh.dk/pdf/hiendang1-nd.pdf
Lễ dâng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=zrALVlVTkPA)
http://dinh.dk/pdf/ledang-th.pdf
Lễ dâng gia đình mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=9SVR2Hry83o)
http://www.dinh.dk/pdf/ledanggiadinh-ht.pdf
Lễ dâng thánh gia thất mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=WJGIoERKk8s)
http://www.dinh.dk/pdf/ledangThanhGiaThat-dch.pdf
Tình yêu mến mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=HSZCOvvmVIg)
http://www.dinh.dk/pdf/tinhyeumen-chh.pdf

thienngadt
20-12-2020, 03:01 PM
Hiệp lễ : Ca mừng Thánh Gia mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=kV_bOsn8qz8)
http://www.dinh.dk/pdf/camungThanhGia-dch.pdf
Chút ân tình đêm đông mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=3FME8Kp6fOI)
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2011/08/chut-an-tinh-dem-dong-dinh-cong-huynh.pdf
Con trẻ này mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/contrenay-nmh.mp3) (Năm B)
http://www.dinh.dk/pdf1/contrenay-nmh.pdf
Đi trốn (Năm A) mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/ditron-mt.mp3)
http://www.dinh.dk/pdf1/ditron-mt.pdf
Đời sống Thánh Gia mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=T9FrGnfiuVI)
http://www.dinh.dk/pdf/doisongthanhgia-tn.pdf
Gia đình của Chúa
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2011/08/gia-dinh-cua-chua-cao-huy-hoang.pdf
Gia đình gương mẫu (Năm C)
http://www.dinh.dk/pdf1/giadinhguongmau-hmkdch.pdf
Gia đình Nazaret mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/giadinhNazaret-tl.mp3) (Năm A)
http://www.dinh.dk/pdf1/giadinhNazaret-tl.pdf
Gương Thánh Gia mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ioCKb41eLGA)
http://www.dinh.dk/pdf/guongthanhgia-vda.pdf
Hành trình Thánh Gia mp4 (http://www.dinh.dk/mp3/hanhtrinhThanhGia-nhcvx.mp3) (Năm A)
http://www.dinh.dk/pdf1/hanhtrinhThanhGia-nhcvx.pdf
Hãy giữ nghĩa cùng Chúa mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/haygiunghiacungChua-nmh.mp3) (Năm C)
http://www.dinh.dk/pdf1/haygiunghiacungChua-nmh.pdf
Học nơi Thánh Gia mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=sWUz2YX7VVk)
http://www.dinh.dk/pdf/hocnoithanhgia-tn.pdf
Hội nhạc Thiên Quốc mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=xUwGVHvA5dg)
http://www.dinh.dk/pdf/hoinhacthienquoc.pdf
Kính mừng Thánh Gia
http://www.catruong.com/baihat/noel/Kinh-Mung-Thanh-Gia by TramThienThu.pdf
Lễ Thánh Gia Thất
https://www.calendi.com/baihat/hieple_canguyen2/Le%20Thanh%20gia%20that-Ca%20Hiep%20le_HoangDung_NguyenHuuTriet.pdf
Lời kinh cho gia đình mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=kHz3MKDvwbk)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/MP3-128/CamTaLoiMeRu/LoiKinhChoGiaDinh_ltt.pdf
Lời ru thánh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=n6g1TFxnYkY)
http://www.dinh.dk/pdf/loiruthanh.pdf
Lời ru trong đêm hồng ân mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=_T21_QRqVIE)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TacGia/HongBinh/LoiRuTrongDemHongAn-HongBinh.pdf
Mùa đông năm ấy mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=GwaP5jjQ9dU)
http://www.dinh.dk/pdf/muadongnamay.pdf
Nhìn về thánh gia
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/Pdf/Nhin-ve-Thanh-Gia-le-Thanh-Gia-Chua.pdf
Nguyện cầu Thánh Gia mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=BXuGp4SaCuM)
http://www.dinh.dk/pdf/nguyencauthanhgia-td.pdf
Noi gương gia đình Thánh Gia mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=9N2iwLtJ-EU) (Năm A)
http://www.dinh.dk/pdf1/noiguonggiadinhThanhGia-hmkdch.pdf
Noi gương Thánh Gia
http://huyenca.com/file/noiguongthanhgia-nhatminh.pdf
Noi gương Thánh Gia mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=N6N5DW5bkdw)
http://huyenca.com/file/noiguongthanhgia-vietchung.pdf
Noi gương Thánh Gia mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=LXJW6WfcuCA) (Năm B)
http://www.dinh.dk/pdf1/noiguongThanhGia-hmkdch.pdf
Ơn thiêng cứu độ mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/onthiengcuudo-nhcvx.mp3) (Năm B)
http://www.dinh.dk/pdf1/onthiengcuudo-nhcvx.pdf
Thánh Gia
http://huyenca.com/file/thanhgia-mainguyenvu.pdf
Thánh Gia mp3 (http://www.dinh.dk/pdf1/thanhgia-nmh.pdf) (Năm A)
http://www.dinh.dk/pdf1/thanhgia-nmh.pdf
Thánh Gia êm đềm mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=-4sdHqim0-Q)
http://www.dinh.dk/pdf1/ThanhGiaemdem-ga.pdf
Thánh Gia yêu thượng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=mNZ4p-gdTzg)
http://www.dinh.dk/pdf1/ThanhGiayeuthuong-ga.pdf
Theo gương Thánh Gia mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=FoCSfi4Rfvs)
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2015/04/theo-gc6b0c6a1ng-thc3a1nh-gia-vc6b0c6a1ng-die1bb87u-ct.pdf
Tình yêu Thánh Gia Thất mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=jFpV-Yiw9nw)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.FaThang/TinhYeuThanhGiaThat_ft.pdf
Kết lễ : Cầu xin Thánh Gia mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=fI3BHmuwxQI)
http://www.dinh.dk/pdf/cauxinthanhgia-pdnnkt.pdf
Dâng Mẹ
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/PDF2/Dangme_mt.pdf
Gương Thánh Gia Thất mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=-PeXRIprCjY)
http://www.dinh.dk/pdf1/guongthanhgiathat-trs.pdf
Kinh dâng mình cho Thánh Gia
http://www.dinh.dk/pdf/kinhdangminhchothanhgia-ht.pdf
Kinh gia đình mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=kpl-4m8dRAw)
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2017/11/kinhgiadinh_tvv.pdf
Thánh Gia
http://www.dinh.dk/pdf/thanhgia.pdf