PDA

View Full Version : Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa 01/01thienngadt
14-11-2013, 07:00 AM
Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa 01/01

Nhập lễ : Ánh huy hoàng rực rỡ
http://www.catruong.com/baihat/ducme/AnhHuyHoangRucRo_tl.pdf
Ca mừng Mẹ Thiên Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=GBhWED8rqw0)
http://www.catruong.com/baihat/ducme/CaMungMeThienChua_tl.pdf
Đức Maria Mẹ Thiên Chúa
http://dinh.dk/pdf/DucMariaMeThienChua-ht.pdf
Kính chào Mẹ
http://www.catruong.com/baihat/ducme/Ca Nhap Le Me Thien Chua Nguyen Paul.pdf
Kính mừng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=I59NQfwHKy8&list=PL1weamp6UcN6bSxrQYKPk2Ci-sP-Zhjvz)
http://www.dinh.dk/pdf/kinhmung.pdf
Lạy Mẹ Thiên Chúa
http://huyenca.com/file/laymethienchua-duytan.pdf
Maria Mẹ Thiên Chúa mp3
(http://nghenhacthanhca.com/music/listenone/1817/Maria-Me-Thien-Chua/)http://www.dinh.dk/pdf/MariaMeThienChua-th.pdf
Maria Mẹ Thiên Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=GE6BxMco8BY)
http://www.dinh.dk/pdf/MariaMeThienChua-dch.pdf
Mẹ Thiên Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=RllLfVL0ITE)
http://www.dinh.dk/pdf/MeThienChua.pdf
Mẹ Thiên Chúa
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2018/10/me1bab9-thic3aan-chc3baa-teresa-c491m.pdf
Mừng kính Mẹ Thiên Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=i-su_85Y0Ik)
http://huyenca.com/file/mungkinhmethienchua-2be-nguyenquanghuy.pdf
Muôn tiếng tung hô
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2015/04/muc3b4n-tie1babfng-tung-hc3b4-vc6b0c6a1ng-die1bb87u-nl.pdf
Mừng Mẹ Thiên Chúa
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2017/11/mung_me_thien_chua.pdf
Ngày ánh sáng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ImF8jLHKsSA)
http://www.calendi.com/thanhnhac/uploaded/myhoang/NgayAnhSang-NguyenKha.pdf
Tấu lạy bà mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/tau-lay-ba-dong-men-thanh-gia-thu-thiem.ib3hFFhxuS.html)
http://www.dinh.dk/pdf/taulayba.pdf
Xin kính chào
http://www.catruong.com/baihat/ducme/NhapLe_MeTHienChua_xt.pdf
Đáp ca : Lễ Đức Mẹ Thiên Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=TE2A9f--9sw)
http://www.dinh.dk/pdf/leDucMeThienChua-tl.pdf
Lễ Mẹ Thiên Chúa
http://www.dovyha.com/songs/lemethienchua-0101.pdf
Lễ Mẹ Thiên Chúa mp3 (https://www.youtube.com/watch?v=kb6_sAt34KQ)
http://www.dinh.dk/pdf/MeThienChua-tv66.pdf
Thánh vịnh 66 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=zYimpW8Zv3I)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv66_MeThienChua_hvh.pdf
Thánh vịnh 66 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/MuaVong_GiangSinh/MeThienChua_tv66.mp3)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/MuaVong_GiangSinh/MeThienChua_tv66.pdf
Thánh vịnh 66 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=iHkbnIYAtcY&feature=youtu.be)
http://www.saturdaychoir.com/wp-content/uploads/2016/12/2017-TV-66-Me-Thien-Chua-11-1.pdf
Xin Thiên Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=KYQZ9KjteFI&index=2&list=PL1weamp6UcN6bSxrQYKPk2Ci-sP-Zhjvz)
Alleluia mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=-uGiPwNlvIo&list=PL1weamp6UcN6bSxrQYKPk2Ci-sP-Zhjvz&index=3)
http://www.dinh.dk/pdf/xinThienChua-tv66.pdf
Xin Chúa xót thương mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=bY2a96UVQc8)
http://www.dinh.dk/pdf/DucMariaMeThienChuaABC_xinChuaxotthuong_tv66-dch.pdf
Xin Chúa xót thương mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=62hvcWKXWog)
http://www.catruong.com/baihat/dapca2/Tv66_mtc_XinChuaXotThuong_hpv.pdf
Thánh vịnh 66 mp (https://www.youtube.com/watch?v=4YbM2_Kxs-s)3 (http://chungnhan.org/seraphim/taphat/thanhvinh/leMeThienChua/Tv66_MeTC.mp3)
http://chungnhan.org/seraphim/taphat/thanhvinh/leMeThienChua/Tv66_MeTC_Page_1.jpg
http://chungnhan.org/seraphim/taphat/thanhvinh/leMeThienChua/Tv66_MeTC_Page_2.jpg
Xin Thiên Chúa xót thương
http://www.dinh.dk/pdf/xinThienChuaxotthuong-tv66.pdf
Dâng Lễ : Cùng Mẹ con dâng Chúa Hài Nhi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=6QcDzpEc1PM)
http://www.catruong.com/baihat/noel/cungMecondangChuaHaiNhi-pt.pdf
Dâng Chúa đêm nay mp3
(http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/dang-chua-dem-nay-dang-cap-nhat.AYRm1sgMKk.html)http://www.dinh.dk/pdf/dangChuademnay.pdf
Dâng Thánh Tử Hài Nhi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Y0QxAEf6W9c)
http://www.dinh.dk/pdf/dangThanhTuHaiNhi-tn.pdf
Đêm đông dâng Chúa 2 mp3 (http://mp3.zing.vn/bai-hat/Dem-Dong-Dang-Chua-Bich-Phuong/ZWZABBZB.html)
http://www.dinh.dk/pdf/demdongdangChua2-tn.pdf
Lễ dâng với Mẹ
http://dinh.dk/pdf1/ledangvoiMe.pdf
Lễ vật Giáng Sinh mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,9206)
http://www.dinh.dk/pdf/levatgiangsinh-ga.pdf
Hiệp lễ : Cùng Mẹ Maria
http://www.dinh.dk/pdf1/cungMeMaria-nmh.pdf
Đức Giêsu Kitô
http://huyenca.com/file/ducgiesukito-duytan.pdf
Hội nhạc thiên quốc mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,14984)
http://www.dinh.dk/pdf/hoinhacthienquoc.pdf
Lời Mẹ ru trong đêm thánh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=jkrSv1RGXd0)
http://www.dinh.dk/pdf/loiMerutrongdemthanh.pdf
Lời ru giáng sinh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=FifNhhs8r4A)
http://www.dinh.dk/pdf1/loirugiangsinh-xd.pdf
Lời ru thánh mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/loi-ru-thanh-an-phuc.dhpFwkVn6TCV.html)
http://www.dinh.dk/pdf/loiruthanh.pdf
Mùa đông năm ấy mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,13363)
http://www.dinh.dk/pdf/muadongnamay.pdf
Mẹ suy niệm trong lòng mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/me-suy-niem-trong-long-an-phuc-ft-thien-nga.zhWNB78FX8r7.html)
mp4
(https://www.youtube.com/watch?v=QhbDgxKZdI8)Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=HgUaWHi_PbE)
http://www.dinh.dk/pdf1/Mesuyniemtronglong-hmkdch.pdf
Tiếng ca Trinh Nữ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=8_BzCqpJ7RE)
http://www.dinh.dk/pdf/tiengcatrinhnu-hd.pdf
Kết lễ :
Cung chúc Trinh Vương mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/cung-chuc-trinh-vuong-lm-jb-nguyen-sang.m0wk23vnIVo2.html)
http://www.dinh.dk/pdf/cungchuctrinhvuong.pdf
Dâng Mẹ mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/dang-me-lm-jb-nguyen-sang.lSaTHNNQ3ldb.html)
http://www.dinh.dk/pdf/dangMe.pdf
Hang Bêlem mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,5523)
http://www.dinh.dk/pdf/hangBelem.pdf
Maria Mẹ Thiên Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=GE6BxMco8BY)
http://dinh.dk/pdf/MariaMeThienChua-dch.pdf
Maria Mẹ Thiên Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=lGbMZzOPw24)
http://dinh.dk/pdf/MariaMeThienChua-th.pdf
Mẹ đầy ơn phúc mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/me-day-on-phuc-dieu-hien-ft-hoang-hiep.drHR0sZLlfqL.html)
http://www.dinh.dk/pdf/Medayonphuc-tt.pdf
Mẹ Thiên Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=MyErJsMzs8w)
https://www.catruong.com/baihat/ducme/(DucMe) MeThienChua_TramThienThu.pdf
Mẹ Thiên Chúa
http://www.catruong.com/baihat/ducme/MeThienChua_dvh .pdf