PDA

View Full Version : Lễ Hiển Linh 05/01/2014thienngadt
15-11-2013, 06:51 AM
Lễ Hiển Linh

Nhập lễ : Ba Vua hành khúc mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,14961)
http://www.catruong.com/baihat/noel/BaVuaHanhKhuc.pdf
Ba Vua phương đông mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/ba-vua-phuong-dong-dang-cap-nhat.ePnUs9i7geDV.html)
http://www.dinh.dk/pdf/BaVuaphuongDong-dch.pdf
Ba Vua phương đông
http://www.catruong.com/baihat/noel/Ba Vua PhuongDong-f.pdf
Chúa hiển linh
http://www.dinh.dk/pdf/Chuahienlinh-ht.pdf
Chúa thương loài người mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,5532)
http://www.catruong.com/baihat/noel/ChuaThuongLoaiNguoi_tambao-kn.pdf
Dạ hành mp3
(http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/da-hanh-an-phuc.vTgiK71QP9mn.html)mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=4LWd61KAtdg) bè (https://www.youtube.com/watch?v=Wmwfg_63ujM)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=9845&d=1384473066
Đấng thống trị
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/HaiAnh/DangThongTri-HaiAnh.pdf
Hướng về Bêlem
http://www.catruong.com/baihat/noel/HuongVeBelem_TramThienThu.pdf
Lễ Hiển Linh
http://www.catruong.com/baihat/noel/Le HL_Ca nhap le_TVH1.pdf
Lễ Hiển Linh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=0TrHop9ZJeE)
http://www.baicamoi.com/wp-content/uploads/lehienlinh.pdf
Ngày ánh sáng mp4 http://www.catruong.com/baihat/noel/NgayAnhSang_nguyenkha.pdf
Nhìn ngôi sao mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=4Z-qk8d_HKY)
http://www.dinh.dk/pdf/nhinngoisao.pdf
Theo ánh sao
http://www.catruong.com/baihat/noel/TheoAnhSao_.pdf
Vị Chúa Tể càn khôn mp3
(http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2014/10/980/chung-4-be.mp3)Pk1 (http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2014/10/980/cau-1.mp3) Pk2 (http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2014/10/980/cau-2.mp3)
http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2014/10/980/vi-chua-te-can-khon.pdf
Đáp ca : Đáp ca lễ Hiển Linh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=n0bIo4Zq6pI)
http://www.dinh.dk/pdf/7_CNhienlinh_TV71.pdf
Lễ Hiển Linh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=OOQfIcFBTwg)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/PetHuyHoang/HIENLNH.pdf
Lễ Hiển Linh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=HnorplQknFE)
http://dinh.dk/pdf/lehienlinh-tl.pdf
Lễ Hiển Linh mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/Muavong_Letrong_Khac/Muavong_GS/Lehienlinh_bich.mp3)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/Muavong_Letrong_Khac/Muavong_GS/Lehienlinh_hvh.pdf
Lễ Hiển Linh mp3 (http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2014/10/982/chung-4-be.mp3)
http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2014/10/982/thanh-vinh-71.pdf
Mọi dân nước thờ lạy Chúa mp4 (https://tandatthanhca.com/thanh-vinh/le-trong-dac-biet/le-hien-linh-nam-c-tv-71/)
http://tandatthanhca.com/wp-content/uploads/2018/12/TV-71-Moi-Dan-Nuoc-Tho-Lay-Chua.pdf
Muôn dân thiên hạ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=aJ3zd26xW0M)
http://www.dinh.dk/pdf/muondanthienha.pdf
Muôn dân thờ lạy
http://www.dinh.dk/pdf/muondantholay-vda.pdf
Sự công chính mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Ov5-h3W1u4U)
http://catruong.com/baihat/dapca/Tv71_gs_mt.pdf
Sự công chính và hòa bình viên mãn mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=UdRgz8fvd9s)
http://www.catruong.com/baihat/dapca2/Tv71_LeBaVua_SuCongChinh_hpv.pdf
Thánh vịnh 71 mp4
(https://www.youtube.com/watch?v=NRxjWKH6jnU)https://thanhcavietnam.info/thienngadt/ThanhvinhDapca/DapcaLeHienLinh_Ty.pdf
Thánh vịnh 71 _ Chúa hiển linh mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/dap-ca-le-hien-linh-an-phuc.EIUkKsV9wr9h.html)
http://www.dinh.dk/pdf/ChuahienlinhABC_tv71-dch.pdf
Thánh vịnh 71 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/MuaVong_GiangSinh/HienLinh_tv71.mp3)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/MuaVong_GiangSinh/HienLinh_tv71.pdf
Thánh vịnh 71 mp4 (https://tandatthanhca.com/thanh-vinh/le-trong-dac-biet/le-hien-linh-nam-c-tv-71/)
http://tandatthanhca.com/wp-content/uploads/2018/12/TV71-tl.pdf
Thánh vịnh 71 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=b75w4ln8Z0A)
http://cadoankitovuadaclo.com/upload/THANH VINH 71 LE HIEN LINH ST CM.pdf
Thờ lạy Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=32VX04ue6Kc)
http://www.dinh.dk/pdf/tholayChua-tv71.pdf
http://chungnhan.org/seraphim/taphat/thanhvinh/cnLeHienLinhA/Tv71_leHienLinhA_Page_1.jpg
http://chungnhan.org/seraphim/taphat/thanhvinh/cnLeHienLinhA/Tv71_leHienLinhA_Page_2.jpg
Dâng lễ : Dâng Hài Nhi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=a63Eayl9NCE)
http://www.dinh.dk/pdf1/dangHaiNhi-tc.pdf
Lễ vật dâng Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=pzJG1sMQF-k)
http://www.dinh.dk/pdf/levatdangChua.pdf
Tâm tình hòa bình 2 mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,15220)
http://mitram.saobiennhatrang.net/muagiangsinh/024-tamtinhhoabinh1.pdf
Trong hang đá nhỏ mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/trong-hang-da-nho-thanh-su.dhRwyuO38xJE.html)
http://www.dinh.dk/pdf/tronghangdanho.pdf
Hiệp lễ : Ánh sao trời đông mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=vVY3CjgNiew)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/TriVanVinh/AnhSaoTroiDong.pdf
Ba vị đạo sĩ
http://huyenca.com/file/bavidaosi-duytan.pdf
Ba Vua lên đường mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/ba-vua-len-duong-tam-ca-dong-phuong.t3xiF7W6bP.html)
http://www.dinh.dk/pdf/BaVualenduong-tvv.pdf
Ba Vua lên đường mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ayqOzssE8lg)
http://www.dinh.dk/pdf1/BaVualenduong-ga.pdf
Ba Vua tiến lễ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=zF3yBv-PHf4)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/PDF4/SimonPhanHung/BaVuatienle.pdf
Bài ca phương đông
http://huyenca.com/file/baicaphuongdong.pdf
Ca mừng Chúa hiển linh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=5QagTcxdc3M)
http://www.dinh.dk/pdf/camungChuahienlinh-dch.pdf
Chúng tôi đã thấy mp3 (http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2016/12/1498/bai-06-chung-toi-da-thay-xt-tran-ngoc.mp3)
http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2016/12/1498/chung-toi-da-thay-hienlinh.pdf
Chúng tôi đã thấy mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=rl3lsCM2adA)
http://www.dinh.dk/pdf/chungtoidathay-ht.pdf
Dâng tiến Vua Trời
http://dinh.dk/pdf1/dangtienVuaTroi-nmh.pdf
Dấu lạ hiển linh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=7kquV-wddN8)
http://www.dinh.dk/pdf/Daulahienlinh-tl.pdf
Khúc ca Bêlem
http://www.catruong.com/baihat/noel/KhucCaBeLem_at.pdf
Lễ hiển linh mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,15505)
http://www.dinh.dk/pdf/lehienlinh.pdf
Lễ Hiển Linh
http://www.catruong.com/baihat/noel/Le HL_Ca hiep le_TVH2.pdf
Lễ vật Ba Vua mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=h1s-FzKLAJc)
http://www.catruong.com/baihat/noel/LeVatBaVua_hpv.pdf
Lễ vật hiển linh mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,11097)
http://www.dinh.dk/pdf/levathienlinh.pdf
Mau chân đi về Bêlem
http://huyenca.com/file/mauchandivebelem.pdf
Niềm tin lên đường mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,15139)
http://www.dinh.dk/pdf/niemtinlenduong-tn.pdf
Theo ánh sao mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,13242)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/NguyenBach/TheoAnhSao_nb.pdf
Theo ánh sao mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=FQIivegoaT0)
http://www.dinh.dk/pdf1/theoanhsao-hmkdch.pdf
Theo ánh sao thiêng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=jJI5uID_4-U)
http://www.dinh.dk/pdf/theoanhsaothieng.pdf
Theo bước chân Ba Vua
http://dinh.dk/pdf/theobuocchanBaVua-chh.pdf
Tìm theo ánh sao
http://huyenca.com/file/timtheoanhsao-chantam.pdf
Trời đêm Bêlem mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=pAPk0rG8wI0)
http://www.catruong.com/baihat/noel/TroiDemBelem_dvh.pdf
Từ phương đông
http://www.dinh.dk/pdf1/tuphuongdong-nhcvx.pdf
Kết lễ : Loài người ơi mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,9086)
http://www.dinh.dk/pdf/loainguoioi-vt.pdf