PDA

View Full Version : Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa 12/01/2014thienngadt
19-11-2013, 06:58 AM
Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa

Nhập lễ : Bên bờ sông Giođan mp4
(https://www.youtube.com/watch?v=K-QKpBoPluU)Sop (http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2014/12/991/be-sop-tenor.mp3) Bè (http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2014/12/991/be-alto-basso.mp3) Pk (http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2014/12/991/cau-1-1.mp3)
http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2014/12/991/ben-bo-song-giodan.pdf
Ca Nhập Lễ Chúa nhật 1 Thường niên
http://www.dinh.dk/pdf/nhapleChuaGiesuchiupheprua-qv.pdf
Các tầng trời mở ra
http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2016/11/1489/cac-tang-troi-sua-a4.pdf
Chúa chịu phép rửa
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.MiTram/ChuaChiuPhepRua_mt.pdf
Chúa nhật 1 Thường Niên
http://dinh.dk/pdf/canhapleCN1TN-ta.pdf
Con Ta yêu dấu
http://www.dinh.dk/pdf1/ConTayeudau-ga.pdf
Con Ta yêu dấu
http://www.dinh.dk/pdf/contayeudau-ndh.pdf
Dòng sông Gio-đan mp4
(https://www.youtube.com/watch?v=KZAp-dG4OOY)Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=0AumBenMyag)
http://huyenca.com/file/nl01tn-dongsonggiodan-thienduyen.pdf
Lễ Chúa chịu phép rửa
http://www.dinh.dk/pdf/leChuachiupheprua-ht.pdf
Này Con ta yêu mp4
(https://www.youtube.com/watch?v=Ht_ja7aOJ4o)Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=n4Sbbp01SWQ)
http://huyenca.com/file/naycontayeu-tranminh.pdf
Nhập lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=YHSZVjwArMQ)
http://www.dinh.dk/pdf/nhapleChuaGiesuchiupheprua-qv.pdf
Sau phép rửa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=hjsYU7CW-M0)
http://nhacthanh.org/PDF/S/SauPhepRua--MiTram.pdf
Trên sông Gio-đan mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=0DYy0XrTceI&feature=youtu.be)
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2018/11/trc3aan-sc3b4ng-gioc491an-hvh-tctm.pdf
Trời mở ra
http://www.simonhoadalat.com/thanhnhac/baimoi/nhaple/TROIMORA.pdf

thienngadt
04-01-2021, 12:42 AM
Đáp ca :
Chúa Giêsu chịu phép rửa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=vQgnaWR_teI)
http://www.dinh.dk/pdf/8_CN1TNC_TV28.pdf
Chúa sẽ chúc phúc mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=lkmKDGLsGAM)
http://www.dinh.dk/pdf/Chuasechucphuc-tv28.pdf
Chúa sẽ chúc phúc dân Người mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=4ndMO2EsxC4)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/TuongAn/Tv28_ChuaSeChucPhucDanNguoi.pdf
Đấng cứu độ tôi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=k85OpgmaomQ)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/KimLong/DapcaleChuachiuphepruaBKimlong.pdf
Hãy dâng Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=h8CorD2xs-Y)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/Buininh/DapcaleChuachiuphepruaB-Buininh.pdf
Lễ Chúa chịu phép rửa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=dLajqJK9G20)
Version Tuyết Mai mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=02xU-JIQ07o)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=7658&d=1355194837
Lễ Chúa chịu phép rửa
http://www.dinh.dk/pdf/leChuachiupheprua-tl.pdf
Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/Caohuyhoang/Dapca/DapcaleChuachiupheprua_Chh.pdf
Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namB/Letrong_chung/Tv28_Chuachiupheprua_bich.mp3)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namB/Letrong_chung/Tv28_Chuachiupheprua_hvh.pdf
Phúc cho dân Người mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=-c_EgbAYlDQ)
http://dinh.dk/pdf/phucchodanNguoi-hmk.pdf
Thánh vịnh 28 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=8RFhlVvjflY)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/KimLong/DapcaleChuachiuphepruaAKimlong.pdf
Thánh vịnh 28 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=4ndMO2EsxC4)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/ThanhlamUsa/DapcaleChuachiuphepruaThanhlamUsa.pdf
Thánh vịnh 28 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/ThuongNien/ChuaChiuPhepRua_bich.mp3)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/ThuongNien/ChuaChiuPhepRua.pdf
Thánh vịnh 28 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/Chua_chiupheprua_namA_2_.mp3)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/Chua_chiupheprua_namA_2_.pdf
Trong cảnh thái bình Mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=b4RQGi_wkIw)
http://www.dinh.dk/pdf/ChuaGiesuchiuphepruaABC_trongcanhthaibinh_tv28-dch.pdf

thienngadt
04-01-2021, 12:45 AM
Dâng lễ : Của lễ thanh cao mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=EMsRSSDH_Ps)
http://www.dinh.dk/pdf/cualethanhcao.pdf
Của lễ tinh tuyền mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=3FcZNiEIdn8)
http://www.dinh.dk/pdf/cualetinhtuyen-ga.pdf
Dâng hồn xác mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=sFnWB6CsDrc)
https://cadoan.net/files/0608/DangHonXac_HungLan.pdf
Hiến lễ con dâng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=s3mX9ntmqoY)
http://www.dinh.dk/pdf/hienlecondang.pdf
Hiến lễ giao hòa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=wFKr89i32EY)
http://www.dinh.dk/pdf/hienlegiaohoa-nk.pdf
Hy lễ con dâng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ysEw_046MjQ)
http://www.dinh.dk/pdf/hylecondang.pdf
Lạy Cha rất thánh mp4
(https://www.youtube.com/watch?v=TA3K0UeYm2c)Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=0i2oZx4QWaI)
http://www.dinh.dk/pdf/layCharatthanh-vd.pdf
Lễ dâng mọn hèn mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=-mhBjSKuou4)
http://www.dinh.dk/pdf/ledangmonhen-sd.pdf

thienngadt
04-01-2021, 12:47 AM
Hiệp lễ : Bên sông Giođan mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=8dT18jHaLf4)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/PDF_1/BenSongGiodan-BinhAn.pdf
Các tầng trời mở ra
http://www.dinh.dk/pdf1/cactangtroimora-nhcvx.pdf
Chỉ có một Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Lvc1kxCcrZM)
http://www.dinh.dk/pdf/chicomotChua.pdf
Chúa chịu phép rửa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=IJH4WMzAcwQ&t=2s)
http://www.dinh.dk/pdf/Chuachiupheprua.pdf
Chúa chịu phép rửa mp4 (https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/chua-chiu-phep-rua-ngoc-anh.mFwFt5MR24j0.html)
http://www.baicamoi.com/wp-content/uploads/chuachiupheptrua.pdf
Chúa chịu phép rửa
https://huyenca.com/file/ChuaChiuPhepRua-thethong.pdf
Chúa chịu phép rửa
http://www.dinh.dk/pdf1/Chuachiupheprua-nmh.pdf
Chúa Giêsu chịu phép rửa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=eBlQYWsPh1Q)
http://www.dinh.dk/pdf1/ChuaGiesuchiupheprua-nhcvx.pdf
Chúa Giêsu chịu phép rửa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=xnvPdJth_6Q)
http://www.dinh.dk/pdf1/ChuaGiesuchiupheprua-hh.pdf
Con yêu dấu của Cha
http://www.dinh.dk/pdf1/conyeudaucuaCha-nmh.pdf
Con yêu dấu của Cha mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Ik3VcJ6TXs8)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/VuDinhAn/ConyeudaucuaCha-Vda.PDF
Đây là Đấng Gioan đã nói
http://dinh.dk/pdf/daylaDangGioandanoi-qv.pdf
Để Con đẹp lòng Cha mp4
(https://www.youtube.com/watch?v=EQXx5510-iQ)http://www.dinh.dk/pdf1/decondeplongCha-ta.pdf
Gánh tình Chúa yêu mp4
(https://www.youtube.com/watch?v=Oxb8IawmHbQ)Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=urJRxFyE7NQ)
http://huyenca.com/file/ganhtinhchuayeu-thienduyen.pdf
Hồng ân Thánh Tẩy mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=9PWgXez4wHY)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Giangtam/03.CaNguyen-HiepLe/HongAnThanhTay-Giangtam.pdf
Này Con Ta yêu dấu mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=LOmo-1l6mjs)
http://www.dinh.dk/pdf1/nayconTayeudau-nmh.pdf
Này là Con Ta yêu dấu mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=XoY2wkpXfN4)
http://www.dinh.dk/pdf1/naylaConTayeudauA-hmkdch.pdf
Ngỡ ngàng nhận ra mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=YZlz_DW2U7s)
http://www.dinh.dk/pdf/ngongangnhanra-tn.pdf
Người là Con Thiên Chúa
http://huyenca.com/file/nguoilaconthienchua-duytan.pdf
Vì yêu
http://mautam.vchoir.org/pdf/viyeu.pdf
Xin cho con mp (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,16616)4 (https://www.youtube.com/watch?v=9Zycw81kULI)
http://www.dinh.dk/pdf/xinchocon-hn.pdf
Kết lễ : Đền tạ Trái Tim Mẹ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Sw6E0XbWk5U)
http://www.dinh.dk/pdf/dentatraitimMe.pdf
Ra về an bình mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=BhpnniKDvY8)
http://dinh.dk/pdf/raveanbinh.pdf
Xin cho con mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ZMzZTsORgi0)
http://www.dinh.dk/pdf/xinchocon-ad.pdf