PDA

View Full Version : Lễ Đêm Giáng Sinhbananaks
20-11-2013, 06:26 PM
LỄ ĐÊM GIÁNG SINH

Nhập Lễ : Mừng Chúa Đến -PDF (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/TriVanVinh/MungChuaDen.pdf)

(https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/TriVanVinh/MungChuaDen.pdf)Đ (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/TriVanVinh/MungChuaDen.pdf)ápp Caa : Thánh Vịnh 95 -PDF (http://catruong.com/baihat/dapca/Tv95_demgs_tn.pdf)

(http://catruong.com/baihat/dapca/Tv95_demgs_tn.pdf)D (http://catruong.com/baihat/dapca/Tv95_demgs_tn.pdf)âng lễ: Đêm Đông Dâng Chúa : PDF (https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/GiangSinh-128/Lm.ThaiNguyenVol.14-TinMungGiangSinh/DemDongDangChua_tn.pdf) -MP3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/?url=Download,15134,RP89-CB88DF37B5DC1FC2)

Hiệp Lễ: Vinh Danh Thiên Chúa - PDF (https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/MP3-128/BaiHatCuaCDVX/VinhDanhThienChua_hl.pdf)- MP3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/?url=Download,9995,RP89-F22611337B088801)

(https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/?url=Download,9995,RP89-F22611337B088801)H (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/?url=Download,9995,RP89-F22611337B088801)iệp Lễ: Cao Cung Lên - PDF (https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/GiangSinh-128/TranNgocVol.4-XanhTroiNoel/CaoCungLen_nkx-hd.pdf)- MP3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/?url=Download,9390,RP89-B1B7FCD3018686A1)

(https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/?url=Download,9390,RP89-B1B7FCD3018686A1)T (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/?url=Download,9390,RP89-B1B7FCD3018686A1)ạ Lễ : Hang Bê-lem -PDF (http://www.dinh.dk/pdf/hangBelem.pdf) - MP3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,12958)