PDA

View Full Version : Thánh vịnh - Đáp ca Năm A 2014gioanha
24-11-2013, 11:00 PM
THÁNH VỊNH ĐÁP CA Năm A 2014

Nguồn:thanhlinhchoir.com

MÙA VỌNG

Men theo dáng chiều.mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Men%20Theo%20Dang%20Chieu%20.mp3)

Chúa nhật 1 mùa vọng. mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/Muavong_Letrong_Khac/Muavong_GS/CN1_muavongnamA_bich.mp3)
Chúa nhật 1 mùa vọng. pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/Muavong_Letrong_Khac/Muavong_GS/CN1_muavongA_hvh.pdf)
Chúa nhật 2 mùa vọng. mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/Muavong_Letrong_Khac/Muavong_GS/CN2_muavongA_bich.mp3)
Chúa nhật 2 mùa vọng. pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/Muavong_Letrong_Khac/Muavong_GS/CN2_muavongA_hvh.pdf)
Chúa nhật 3 mùa vọng. mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/Muavong_Letrong_Khac/Muavong_GS/CN3_muavongA_bich.mp3)
Chúa nhật 3 mùa vọng. pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/Muavong_Letrong_Khac/Muavong_GS/CN3_muavongA_bich_hvh.pdf)
Chúa nhật 4 mùa vọng. mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/Muavong_Letrong_Khac/Muavong_GS/CN4_muavongA_tutrinh.mp3)
Chúa nhật 4 mùa vọng. pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/Muavong_Letrong_Khac/Muavong_GS/CN4_muavongA_hvh.pdf)

MÙA GIÁNG SINH

Lễ vọng Giáng sinh. mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/Muavong_Letrong_Khac/Muavong_GS/Vonggiangsinh_tutrinh.mp3)
Lễ vọng Giáng sinh. pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/Muavong_Letrong_Khac/Muavong_GS/Vonggiangsinh_hvh.pdf)
Lễ đêm Giáng sinh. mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/Muavong_Letrong_Khac/Muavong_GS/Ledemgiangsinh_bich.mp3)
Lễ đêm Giáng sinh. pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/Muavong_Letrong_Khac/Muavong_GS/Ledemgiangsinh_hvh.pdf)

Lễ rạng đông Giáng sinh. mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/Muavong_Letrong_Khac/Muavong_GS/Lerangdonggiangsinh_tutrinh.mp3)
Lễ rạng đông Giáng sinh. pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/Muavong_Letrong_Khac/Muavong_GS/Lerangdonggiangsinh_hvh.pdf)
Lễ ban ngày Giáng sinh. mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/Muavong_Letrong_Khac/Muavong_GS/Lengaygiangsinh_bich.mp3)
Lễ ban ngày Giáng sinh. pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/Muavong_Letrong_Khac/Muavong_GS/Lengaygiangsinh_hvh.pdf)
Lễ các Thánh Anh Hài. mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/Muavong_Letrong_Khac/Muavong_GS/Lecacthanhanhhai_bich.mp3)
Lễ các Thánh Anh Hài. pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/Muavong_Letrong_Khac/Muavong_GS/Lecacthanhanhhai_hvh.pdf)

Lễ Thánh gia. mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/Muavong_Letrong_Khac/Muavong_GS/Thanhgia_tutrinh.mp3)
Lễ Thánh gia. pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/Muavong_Letrong_Khac/Muavong_GS/ThanhGia_hvh.pdf)
Lễ Hiển linh. mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/Muavong_Letrong_Khac/Muavong_GS/Lehienlinh_bich.mp3)
Lễ Hiển linh. pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/Muavong_Letrong_Khac/Muavong_GS/Lehienlinh_hvh.pdf)

ĐỨC MẸ-CÁC THÁNH-LỄ TRỌNG-KÍNH

Chúa Ba Ngôi. Mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/Muavong_Letrong_Khac/Letrong_Khac/Chuabangoi_namA_tutrinh.mp3)
Chúa Ba Ngôi. Pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/Muavong_Letrong_Khac/Letrong_Khac/Chuabangoi_namA_hvh.pdf)
Mình Máu Thánh Chúa. Mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/Muavong_Letrong_Khac/Letrong_Khac/Leminhmauthanhchua_bich.mp3)
Mình Máu Thánh Chúa. pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/Muavong_Letrong_Khac/Letrong_Khac/Leminhmauthanhchua_hvh.pdf)
Lễ Truyền tin. Mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/Muavong_Letrong_Khac/Muavong_GS/LeTruyenTin_bich.mp3)
Lễ Truyền tin. Pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/Muavong_Letrong_Khac/Muavong_GS/LeTruyenTin_hvh.pdf)
Mẹ lên trời. Mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/Muavong_Letrong_Khac/Letrong_Khac/Leducmelentroi_nhung.mp3)
Mẹ lên trời. Pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/Muavong_Letrong_Khac/Letrong_Khac/Leducmelentroi_hvh.pdf)
Mẹ vô nhiễm. Mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/Muavong_Letrong_Khac/Muavong_GS/Lemevonhiem_bich.mp3)
Mẹ vô nhiễm. Pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/Muavong_Letrong_Khac/Muavong_GS/Lemevonhiem_hvh.pdf)
Mẹ Thiên Chúa. Mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/Muavong_Letrong_Khac/Muavong_GS/MeThienChua_bich.mp3)
Mẹ Thiên Chúa. Pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/Muavong_Letrong_Khac/Muavong_GS/MeThienChua_hvh.pdf)
Thánh Phêrô – Phaolô. Mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/Muavong_Letrong_Khac/Letrong_Khac/Thanhphero_phaolo_tutrinh.mp3)
Thánh Phêrô – Phaolô. Pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/Muavong_Letrong_Khac/Letrong_Khac/Thanhphero_phaolo_hvh.pdf)
Sinh nhật Thánh Gioan tẩy giả. Mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/Muavong_Letrong_Khac/Letrong_Khac/Thanhgioan_Tv138_bich.mp3)
Sinh nhật Thánh Gioan tẩy giả. Pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/Muavong_Letrong_Khac/Letrong_Khac/Thanhgioan_Tv138_hvh.pdf)
Thánh Monica. Mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/Muavong_Letrong_Khac/Letrong_Khac/ThanhMonica.mp3)
Thánh Monica. Pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/Muavong_Letrong_Khac/Letrong_Khac/ThanhMoniCa_tv130.pdf)

Thánh Giuse. Mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/Muavong_Letrong_Khac/Letrong_Khac/Thanhcagiuse_19thang3_bich2.mp3)
Thánh Giuse. Pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/Muavong_Letrong_Khac/Letrong_Khac/Thanhcagiuse_19thang3_hvh.pdf)
Các Thánh. Mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/Muavong_Letrong_Khac/Letrong_Khac/Lecacthanh_bich.mp3)
Các Thánh. Pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/Muavong_Letrong_Khac/Letrong_Khac/Lecacthanh_hvh.pdf)
Các Thánh TĐVN. Mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/Muavong_Letrong_Khac/Letrong_Khac/CacthanhtudaoVN_tutrinh.mp3)
Các Thánh TĐVN. Pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/Muavong_Letrong_Khac/Letrong_Khac/CacthanhtudaoVN_hvh.pdf)

Lễ Giao thừa. Mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/Muavong_Letrong_Khac/Letrong_Khac/Legiaothua_nhung.mp3)
Lễ Giao thừa. Pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/Muavong_Letrong_Khac/Letrong_Khac/Legiaothua_hvh.pdf)

Mồng 1 tết lễ minh niên. Mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/Muavong_Letrong_Khac/Letrong_Khac/Leminhnien_mong1tet_bich.mp3)
Mồng 1 tết lễ minh niên. Pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/Muavong_Letrong_Khac/Letrong_Khac/Leminhnien_mong1tet_hvh.pdf)
Mồng 2 tết. Mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/Muavong_Letrong_Khac/Letrong_Khac/Lemong2tet_tutrinh.mp3)
Mồng 2 tết. Pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/Muavong_Letrong_Khac/Letrong_Khac/Lemong2tet_hvh.pdf)
Mồng 3 tết. Mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/Muavong_Letrong_Khac/Letrong_Khac/Lemong3tet_bich.mp3)
Mồng 3 tết. Pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/Muavong_Letrong_Khac/Letrong_Khac/Lemong3tet_hvh.pdf)

Các Linh hồn (lễ nhất). Mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/Muavong_Letrong_Khac/Letrong_Khac/Lecaclinhhon_le1_tutrinh.mp3)
Các Linh hồn (lễ nhất). Pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/Muavong_Letrong_Khac/Letrong_Khac/Lecaclinhhon_le1.pdf)
Các Linh hồn (lễ nhì). Mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/Muavong_Letrong_Khac/Letrong_Khac/Lecaclinhhon_le2_tutrinh.mp3)
Các Linh hồn (lễ nhì). Pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/Muavong_Letrong_Khac/Letrong_Khac/Lecaclinhhon_le2_hvh.pdf)
Các Linh hồn (lễ ba). Mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/Muavong_Letrong_Khac/Letrong_Khac/Lecaclinhhon_le3_nhung.mp3)
Các Linh hồn (lễ ba). Pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/Muavong_Letrong_Khac/Letrong_Khac/Lecaclinhhon_le3_hvh.pdf)
Lễ tạ ơn. Mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/Muavong_Letrong_Khac/Letrong_Khac/Letaon_bich.mp3)
Lễ tạ ơn. Pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/Muavong_Letrong_Khac/Letrong_Khac/Letaon_hvh.pdf)

MÙA CHAY – PHỤC SINH

Lễ tro mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/Muavong_Letrong_Khac/Letrong_Khac/Letro_Bich.mp3)
Lễ tro pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/Muavong_Letrong_Khac/Letrong_Khac/Letro_hvh.pdf)
Chúa nhật 1 mùa chay mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/Muavong_Letrong_Khac/Letrong_Khac/Chuanhat1muachayA_tutrinh.mp3)
Chúa nhật 1 mùa chay pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/Muavong_Letrong_Khac/Letrong_Khac/Chuanhat1muachayA_hvh.pdf)
Chúa nhật 2 mùa chay mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/Muavong_Letrong_Khac/Letrong_Khac/Chuanhat2muachay1_tutrinh.mp3)
Chúa nhật 2 mùa chay pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/Muavong_Letrong_Khac/Letrong_Khac/Chuanhat2muachay1_hvh.pdf)
Chúa nhật 3 mùa chay mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/Muavong_Letrong_Khac/Letrong_Khac/Chuanhat3muachayA_bich.mp3)
Chúa nhật 3 mùa chay pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/Muavong_Letrong_Khac/Letrong_Khac/Chuanhat3muachayA_hvh.pdf)
Chúa nhật 4 mùa chay mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/Muavong_Letrong_Khac/Letrong_Khac/Chuanhat4muachayA_hvh.mp3)
Chúa nhật 4 mùa chay pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/Muavong_Letrong_Khac/Letrong_Khac/Chuanhat4muachayA_hvh.pdf)
Chúa nhật 5 mùa chay mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/Muavong_Letrong_Khac/Letrong_Khac/Chuanhat5muachayA_nhung.mp3)
Chúa nhật 5 mùa chay pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/Muavong_Letrong_Khac/Letrong_Khac/Chuanhat5muachayA_hvh.pdf)

Lễ truyền Dầu mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Tuanthanh&PSnamA_mp3&pdf/Tv88_ledau_bich.mp3)
Lễ truyền Dầu pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Tuanthanh&PSnamA_mp3&pdf/Tv88_ledau_nvh.pdf)
Thứ năm tuần thánh (chiều) mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Tuanthanh&PSnamA_mp3&pdf/Tv115_tieclylechieu_tutrinh.mp3)
Thứ năm tuần thánh (chiều) pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Tuanthanh&PSnamA_mp3&pdf/tv115_tieclylechieu.pdf)
Thứ sáu tuần thánh mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Tuanthanh&PSnamA_mp3&pdf/Tv30_thusautuanthanh_nhung.mp3)
Thứ sáu tuần thánh pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Tuanthanh&PSnamA_mp3&pdf/Tv30_thusautuanthanh_hvh.pdf)
Lễ lá mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Tuanthanh&PSnamA_mp3&pdf/Tv21_lela_bich.mp3)
Lễ lá pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Tuanthanh&PSnamA_mp3&pdf/Tv21_leLa_hvh.pdf)

Sau bài đọc 1 lễ vọng Phục sinh mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Tuanthanh&PSnamA_mp3&pdf/Tv32_vps_baidoc1_bich.mp3)
Sau bài đọc 1 lễ vọng Phục sinh pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Tuanthanh&PSnamA_mp3&pdf/Tv32_vps_baidoc1_hvh.pdf)
Sau bài đọc 2 lễ vọng Phục sinh mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Tuanthanh&PSnamA_mp3&pdf/Tv15_vps_baidoc2_CN33b_bich.mp3)
Sau bài đọc 2 lễ vọng Phục sinh pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Tuanthanh&PSnamA_mp3&pdf/Tv15_vps_baidoc2_CN33b_hvh.pdf)
Sau bài đọc 3 lễ vọng Phục sinh mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Tuanthanh&PSnamA_mp3&pdf/Ex15_vps_baidoc3_nhung.mp3)
Sau bài đọc 3 lễ vọng Phục sinh pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Tuanthanh&PSnamA_mp3&pdf/Ex15_vps_baidoc3_hvh.pdf)
Sau bài đọc 4 lễ vọng Phục sinh mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Tuanthanh&PSnamA_mp3&pdf/Tv29_vps_baidoc4_bich.mp3)
Sau bài đọc 4 lễ vọng Phục sinh pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Tuanthanh&PSnamA_mp3&pdf/Tv29_vps_baidoc4_hvh.pdf)
Sau bài đọc 5 lễ vọng Phục sinh mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Tuanthanh&PSnamA_mp3&pdf/Is12_vps_baidoc5_tutrinh.mp3)
Sau bài đọc 5 lễ vọng Phục sinh pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Tuanthanh&PSnamA_mp3&pdf/Is12_vps_baidoc5_hvh.pdf)
Sau bài đọc 6 lễ vọng Phục sinh mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Tuanthanh&PSnamA_mp3&pdf/Tv18_vps_baidoc6_chay3b_bich.mp3)
Sau bài đọc 6 lễ vọng Phục sinh pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Tuanthanh&PSnamA_mp3&pdf/Tv18_vps_baidoc6_chay3b_hvh.pdf)
Sau bài đọc 7 lễ vọng Phục sinh mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Tuanthanh&PSnamA_mp3&pdf/Tv50_vps_baidoc7_tutrinh.mp3)
Sau bài đọc 7 lễ vọng Phục sinh pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Tuanthanh&PSnamA_mp3&pdf/Tv50_vps_baidoc7_hvh.pdf)
Sau bài đọc Tân ước lễ vọng Phục sinh mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Tuanthanh&PSnamA_mp3&pdf/Tv117_vps_baitanuoc_bich.mp3)
Sau bài đọc Tân ước lễ vọng Phục sinh pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Tuanthanh&PSnamA_mp3&pdf/tv117_vps_baitanuoc_hvh.pdf)

Chúa nhật Phục sinh mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/Muaphucsinh/Tv117_cnps_bich.mp3)
Chúa nhật Phục sinh pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/Muaphucsinh/Tv117_cnps_hvh.pdf)
Chúa nhật 2 Phục sinh mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/Muaphucsinh/Tv117_ps2abc_bich.mp3)
Chúa nhật 2 Phục sinh pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/Muaphucsinh/Tv117_ps2abc_hvh.pdf)
Chúa nhật 3 Phục sinh mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/Muaphucsinh/Tv15_ps3a_bich.mp3)
Chúa nhật 3 Phục sinh pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/Muaphucsinh/Tv15_ps3a_hvh.pdf)
Chúa nhật 4 Phục sinh mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/Muaphucsinh/Tv22_chay4a_ps4a_ktv_tutrinh.mp3)
Chúa nhật 4 Phục sinh pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/Muaphucsinh/Tv22_ps4a_hvh.pdf)
Chúa nhật 5 Phục sinh mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/Muaphucsinh/Tv32_ps5a_bich.mp3)
Chúa nhật 5 Phục sinh pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/Muaphucsinh/Tv32_ps5a_hvh.pdf)
Chúa nhật 6 Phục sinh mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/Muaphucsinh/Tv65_14c-ps6a_bich.mp3)
Chúa nhật 6 Phục sinh pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/Muaphucsinh/Tv65_ps6a-tn14c_hvh.pdf)
Chúa nhật 7 Phục sinh mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/Muaphucsinh/Tv26_ps7a_nhung.mp3)
Chúa nhật 7 Phục sinh pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/Muaphucsinh/Tv26_ps7a_hvh.pdf)
Chúa Lên Trời mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/Muaphucsinh/Tv46_clt1_ky.mp3)
Chúa Lên Trời pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/Muaphucsinh/Tv46_clt1_hvh.pdf)
Chúa Lên Trời Mp3 (2) (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/Muaphucsinh/Tv46_clt_tutrinh.mp3)
Chúa Lên Trời pdf (2) (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/Muaphucsinh/Tv46_clt_hvh.pdf)
Chúa Thánh Thần Hiện xuống mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/Muaphucsinh/Tv103_ctt_bich.mp3)
Chúa Thánh Thần Hiện xuống pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/Muaphucsinh/Tv103_ctt_hvh.pdf)

THƯỜNG NIÊN

Chúa Chịu Phép Rửa .mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/MuathuongnienA/CN1a_pheprua_bich.mp3)
Chúa Chịu Phép Rửa .pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/MuathuongnienA/CN1a_pheprua_hvh.pdf)
Chúa Nhật 2 thường niên .mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/MuathuongnienA/CN2a_bich.mp3)
Chúa Nhật 2 thường niên .pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/MuathuongnienA/CN2a_hvh.pdf)
Chúa Nhật 3 thường niên .mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/MuathuongnienA/CN3a_nhung.mp3)
Chúa Nhật 3 thường niên . pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/MuathuongnienA/CN3a_hvh.pdf)
Chúa Nhật 4 thường niên .mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/MuathuongnienA/CN4a_bich.mp3)
Chúa Nhật 4 thường niên . pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/MuathuongnienA/CN4a_hvh.pdf)
Chúa Nhật 5 thường niên .mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/MuathuongnienA/CN5a_tutrinh.mp3)
Chúa Nhật 5 thường niên . pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/MuathuongnienA/CN5a_hvh.pdf)
Chúa Nhật 6 thường niên .mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/MuathuongnienA/CN6a_bich2.mp3)
Chúa Nhật 6 thường niên . pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/MuathuongnienA/CN6A_hvh.pdf)
Chúa Nhật 7 thường niên .mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/MuathuongnienA/CN7a_bich2.mp3)
Chúa Nhật 7 thường niên .pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/MuathuongnienA/CN7a_hvh.pdf)
Chúa Nhật 8 thường niên .mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/MuathuongnienA/CN8a_bich.mp3)
Chúa Nhật 8 thường niên .pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/MuathuongnienA/CN8a_hvh.pdf)
Chúa Nhật 9 thường niên .mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/MuathuongnienA/CN9a_bich.mp3)
Chúa Nhật 9 thường niên .pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/MuathuongnienA/CN9a_hvh.pdf)
Chúa Nhật 10 thường niên .mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/MuathuongnienA/CN10a_bich.mp3)
Chúa Nhật 10 thường niên .pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/MuathuongnienA/CN10a_hvh2.pdf)
Chúa Nhật 11 thường niên .mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/MuathuongnienA/CN11a_bich.mp3)
Chúa Nhật 11 thường niên .pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/MuathuongnienA/CN11a_hvh.pdf)
Chúa Nhật 12 thường niên .mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/MuathuongnienA/CN12a_bich.mp3)
Chúa Nhật 12 thường niên .pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/MuathuongnienA/CN12a_hvh.pdf)
Chúa Nhật 13 thường niên .mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/MuathuongnienA/CN13a_tutrinh.mp3)
Chúa Nhật 13 thường niên .pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/MuathuongnienA/CN13a_hvh.pdf)
Chúa Nhật 14 thường niên .mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/MuathuongnienA/CN14a_bich.mp3)
Chúa Nhật 14 thường niên .pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/MuathuongnienA/CN14a_hvh.pdf)
Chúa Nhật 15 thường niên .mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/MuathuongnienA/CN15a_tutrinh.mp3)
Chúa Nhật 15 thường niên .pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/MuathuongnienA/CN15a_hvh.pdf)
Chúa Nhật 16 thường niên .mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/MuathuongnienA/CN16a_tutrinh.mp3)
Chúa Nhật 16 thường niên .pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/MuathuongnienA/CN16a_hvh.pdf)
Chúa Nhật 17 thường niên .mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/MuathuongnienA/CN17a_1_bich.mp3)
Chúa Nhật 17 thường niên .pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/MuathuongnienA/CN17a_hvh.pdf)
Chúa Nhật 18 thường niên .mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/MuathuongnienA/CN18a_bich.mp3)
Chúa Nhật 18 thường niên . pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/MuathuongnienA/CN18a_hvh.pdf)

Chúa Nhật 18 thường niên2.mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/MuathuongnienA/Tv144_18a_hvh2..mp3)

Chúa Nhật 18 thường niên2.pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/MuathuongnienA/Tv144_18a_hvh2.pdf)
Chúa Nhật 19 thường niên .mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/MuathuongnienA/CN19a_15b_tutrinh.mp3)
Chúa Nhật 19 thường niên . pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/MuathuongnienA/CN19a15b_hvh.pdf)
Chúa Nhật 20 thường niên .mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/MuathuongnienA/CN20a_bich.mp3)
Chúa Nhật 20 thường niên . pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/MuathuongnienA/CN20a_hvh.pdf)
Chúa Nhật 21 thường niên .mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/MuathuongnienA/CN21a_bich.mp3)
Chúa Nhật 21 thường niên . pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/MuathuongnienA/CN21a_hvh.pdf)
Chúa Nhật 22 thường niên .mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/MuathuongnienA/CN22A_bich.mp3)
Chúa Nhật 22 thường niên . pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/MuathuongnienA/CN22a_hvh.pdf)
Chúa Nhật 23 thường niên .mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/MuathuongnienA/CN23A_bich.mp3)
Chúa Nhật 23 thường niên . pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/MuathuongnienA/CN23a_hvh.pdf)
Chúa Nhật 24 thường niên .mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/MuathuongnienA/CN24a_bich.mp3)
Chúa Nhật 24 thường niên . pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/MuathuongnienA/CN24a_hvh.pdf)
Suy tôn thánh giá 1 .pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/MuathuongnienA/Tv77_suytontg_hvh.pdf)
Suy tôn thánh giá 1 .mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/MuathuongnienA/SuyTonThanhGia_1.mp3)
Suy tôn thánh giá 2 .pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/MuathuongnienA/Tv77_LeSuyTonThanhGia_hvh2.pdf)
Suy tôn thánh giá 2 .mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/MuathuongnienA/SuyTonThanhGia_2.mp3)

Chúa Nhật 25 thường niên .mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/MuathuongnienA/CN25a_bich.mp3)
Chúa Nhật 25 thường niên . pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/MuathuongnienA/CN25a_hvh.pdf)
Chúa Nhật 26 thường niên .mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/MuathuongnienA/CN26a_tutrinh.mp3)
Chúa Nhật 26 thường niên . pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/MuathuongnienA/CN26a_hvh.pdf)
Chúa Nhật 27 thường niên .mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/MuathuongnienA/CN27a_bich.mp3)
Chúa Nhật 27 thường niên . pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/MuathuongnienA/CN27a_hvh.pdf)

Đức Mẹ Mân côi. mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namB/Ducme_cacthanh/LinhHonToiNgoiKhen_THA.mp3)
Đức Mẹ Mân côi. pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namB/Ducme_cacthanh/LinhHonToiNgoiKhen_THA.pdf)
Chúa Nhật 28 thường niên .mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/MuathuongnienA/CN28a_tutrinh.mp3)
Chúa Nhật 28 thường niên . pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/MuathuongnienA/CN28a_hvh.pdf)
Chúa Nhật 29 thường niên .mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/MuathuongnienA/CN29a_bich.mp3)
Chúa Nhật 29 thường niên . pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/MuathuongnienA/CN29a_hvh2.pdf)
Chúa Nhật 30 thường niên .mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/MuathuongnienA/CN30a_nhung.mp3)
Chúa Nhật 30 thường niên . pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/MuathuongnienA/CN30a_hvh2.pdf)
Chúa Nhật 31 thường niên .mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/MuathuongnienA/CN31a_nhung.mp3)
Chúa Nhật 31 thường niên . pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/MuathuongnienA/CN31a_hvh2.pdf)
Chúa Nhật 32 thường niên .mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/MuathuongnienA/CN32a_bich.mp3)
Chúa Nhật 32 thường niên . pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/MuathuongnienA/CN32a_hvh2.pdf)
Chúa Nhật 33 thường niên .mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/MuathuongnienA/CN33a_tutrinh.mp3)
Chúa Nhật 33 thường niên . pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/MuathuongnienA/CN33a_hvh2.pdf)
Chúa Nhật 34 Kitô Vua .mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/MuathuongnienA/CN34a_kitovua_tutrinh.mp3)
Chúa Nhật 34 Kitô Vua . pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/MuathuongnienA/CN34a_KitoVua_hvh2.pdf)