PDA

View Full Version : Lễ rạng đông - Giáng Sinhbananaks
01-12-2013, 10:05 PM
LỄ RANG ĐÔNG 25/12


Nhập Lễ: Trời Hân Hoan -PDF (http://www.dinh.dk/pdf/troihanhoan2-kl.pdf) - MP3 (http://mp3.zing.vn/download/song/Troi-Han-Hoan-5-Dong-Ke/LnJHTZHadJSzWQutZDJyDHZn)

Đáp Ca: TV 96 - PDF (http://www.dinh.dk/pdf/Chuahientri_tv96.pdf)

Dâng lễ: Lễ Vật Giáng Sinh -PDF (http://www.dinh.dk/pdf/levatgiangsinh-ga.pdf) - MP3 (http://javascript<strong></strong>:;)

Hiệp Lễ: Khúc Ca Giáng Sinh - PDF (http://www.dinh.dk/pdf/khuccagiangsinh-mt.pdf) - MP3 (http://mp3.zing.vn/download/song/Khuc-ca-giang-sinh-Duc-Thien/ZnxGyLvlWmCltLDJtFHLG)

Hiệp Lễ: Mùa Đông Năm Âý -PDF (http://www.dinh.dk/pdf/muadongnamay-4be.pdf) -MP3 (http://mp3.zing.vn/download/song/Mua-dong-nam-ay-Gia-An/ZmcnyDNVDxdXyLbxtvGZH)

Tạ Lễ: Loài Người ơi PDF (http://www.dinh.dk/pdf/loainguoioi-vt.pdf) - MP3 (http://javascript<strong></strong>:;)