PDA

View Full Version : Bài Thương Khó theo Thánh Matthêô (PASSIO) - Gm. Phaolô Nguyễn Văn HòaDonRac
24-12-2013, 04:15 PM
Bài Thương Khó theo Thánh Matthêô
(PASSIO)

https://thanhcavietnam.info/FilesLoiNhac/TacGia/NguyenVanHoa/2.BaiThuongKhoThanhMattheo_Gm.NVH.pdf

Nguồn: Ns. Bạch Hồng Hải