PDA

View Full Version : Bài Thương Khó theo Thánh Gioan (PASSIO) - Gm. Phaolô Nguyễn Văn HòaDonRac
24-12-2013, 04:18 PM
Bài Thương Khó theo Thánh Gioan
(PASSIO)

https://thanhcavietnam.info/FilesLoiNhac/TacGia/NguyenVanHoa/3.BaiThuongKhoThanhGioan_Gm.NVH.pdf

Nguồn: Ns. Bạch Hồng Hải