PDA

View Full Version : Tự sắc của ĐGH Gioan Phaolô II (Bản dịch của Gm. Phaolô Nguyễn Văn Hòa)DonRac
24-12-2013, 04:28 PM
Tự sắc của ĐGH Gioan Phaolô II(Bản dịch của Gm. Phaolô Nguyễn Văn Hòa)

https://thanhcavietnam.info/FilesLoiNhac/TacGia/NguyenVanHoa/5.TuSacCuaDGHGioanPhaoloII_Gm.NVH.pdf

Nguồn: Ns. Bạch Hồng Hải