PDA

View Full Version : LỄ THÁNH GIA THẤTbananaks
26-12-2013, 08:40 AM
LỄ THÁNH GIA THẤTNhập Lễ: Tôn Vinh Thánh Gia - PDF (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/PDF_1/tonvinhthanhgia_BQ.pdf)
ĐÁP CA: Vinh Phúc Thay - PDF (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/HonPhoi/VinhPhuc_kl.pdf)
DÂNG LỄ: Tình Yêu Mến - PDF (https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/MP3-128/DongSongLyBiet/TinhYeuMen_chh.pdf) - MP3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/?url=Download,7516,RP89-80D1AE3076C62C64)
HIỆP LỄ: Mùa Đông Năm Ấy - PDF
(https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/MuaGiangSinh/MuaDongNamAy_hd.pdf)HIỆP LỄ: Hội Nhạc Thiên Quốc - PDF (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/MuaGiangSinh/HoiNhacThienQuoc_Th.an.pdf)
TẠ LỄ: Loài Người Ơi - PDF (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/MuaGiangSinh/LoaiNguoiOi_vt.pdf)