PDA

View Full Version : Lễ Chúa nhật 2 Thường Niên A 19/01/2014thienngadt
02-01-2014, 04:04 PM
Lễ Chúa nhật 2 Thường Niên ANhập lễ : Ca lên đi 3 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=I-zm1uiaVSs)
http://www.dinh.dk/pdf/calendi3.pdf
Ca lên đi 6 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=nUnfwyCbmKU)
http://www.dinh.dk/pdf/calendi6.pdf
Ca nhập lễ Chúa nhật 2 Thường Niên
http://www.dinh.dk/pdf/canhapleCN2TN-ta.pdf
Ca nhập lễ Chúa nhật 2 Thường Niên mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=4OfteYi4LyU)
http://huyenca.com/file/nl02tn-tranminh.pdf
Cất tiếng hát lên mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=9ZLASs2HpJY)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/AnhTuan/CatTiengHatLen_at.pdf
Chúa nhật 2 Thường Niên
http://www.dinh.dk/pdf/CN2TN-ht.pdf
Đất nước hoan ca
http://www.simonhoadalat.com/thanhnhac/baimoi/nhaple/DatNuocHoanCa.pdf
Hát lên bài ca mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=nFnwkSzZ1_o&t=66s)
http://www.dinh.dk/pdf/hatlenbaica.pdf
Hãy đến thờ lạy mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=dTtT0kB3xfM)
Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=njktrkTCgDw)
http://huyenca.com/file/nl02tn-haydentholay-thienduyen.pdf
Hỡi thế trần mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=MUK5sHOOV8k)
http://www.dinh.dk/pdf/hoithetran.pdf
Reo mừng Thiên Chúa
http://www.catruong.com/baihat/nhaple/(NhapLe CN II TN) ReoMungThienChua_TramThienThu.pdf
Ngợi ca mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=IPYmPoI8-Zg)
http://www.dinh.dk/pdf/ngoica-nd.pdf
Trần thế hòa ca mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=gntHPUvBUz4)
http://www.dinh.dk/pdf/tranthehoaca-dddch.pdf
Đáp ca : Chúa Nhật 2A Thường Niên mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=piswtmT6ZXw)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/PetHuyHoang/cn2qnA.pdf
Chúa nhật 2A Thường Niên mp4 (http://www.youtube.com/watch?v=0woqQJgFWl8)
http://www.dinh.dk/pdf/25_CN2TN_TV39.pdf
Lạy Chúa con xin đến mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ltgTUR8Rlus)
http://dinh.dk/pdf/CN2TNA_layChuaconxinden_tv39-dch.pdf
Thực thi ý Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=QA7nGBue1F4)
http://www.dinh.dk/pdf/thucthiyChua-tv39.pdf
Này con xin đến mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=VHbems8k0Mg)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv39_Nayconxinden_hkim.pdf
Này con xin đến mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=0woqQJgFWl8)
http://www.dinh.dk/pdf1/nayconxinden_ta.pdf
Này con xin đến 1 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=DDT00jWcZQQ)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.BuiNinh/DapCaNgayLe/3.MuaThuongNien/CN02TNA-TV39-NayConXinDen1-DapCa_bn.pdf
Thánh vịnh 39 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ybBgjmOrSU0&feature=youtu.be)
http://www.saturdaychoir.com/wp-content/uploads/2017/01/2017-TV-39-CN-2-TN-A.pdf
Thánh vịnh 39 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/MuathuongnienA/CN2a_bich.mp3)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/MuathuongnienA/CN2a_hvh.pdf
Thánh vịnh 39 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNA_ 2TN_ tv_39.mp3)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNA_ 2TN_ tv_39.pdf
(http://chungnhan.org/seraphim/taphat/thanhvinh/cn2A/Tv39_cn2A.mp3)Dâng lễ : Bánh thơm rượu nồng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=PoJ4TfCm0jM)
http://dinh.dk/pdf/banhthomruounong-ga.pdf
Dâng tình yêu
http://www.dinh.dk/pdf/dangtinhyeu-nvt.pdf
Dâng về Ngài mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=2Hli5zlWTJE)
http://www.dinh.dk/pdf/dangveNgai-hn.pdf
Như hạt miến mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=98nakIIi4-0)
http://www.dinh.dk/pdf/nhuhatmien.pdf
Nguyện dâng lên Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=See48k4y5bU)
http://www.dinh.dk/pdf/nguyendanglenChua-nd.pdf
Thân lúa miến mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=aDXVg_6qQok&t=172s)
http://www.dinh.dk/pdf/thanluamien.pdf
Hiệp lễ : Bài ca tin yêu mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=xfmVD9D7swc)
http://www.dinh.dk/pdf/baicatinyeu.pdf
Chiên Thiên Chúa
http://www.dinh.dk/pdf1/CN2ATN-ChienThienChua-tl.pdf
Chiên Thiên Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Cel09kW6kH0)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.BuiNinh/ThanhKinhCa/CN02TNAB-ChienThienChua_bn.pdf
Chiên Thiên Chúa
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.LaThapTu/ChienThienChua_ltt.pdf
Cho con thấy Chúa mp4 (http://lễ chúa nhật 2 thường niên c 17/01/2016Nhập lễ : Ca lên đi 3 mp4 http:/www.dinh.dk/pdf/calendi3.pdf Ca lên đi 6 mp3 http:/www.dinh.dk/pdf/calendi6.pdf Ca nhập lễ Chúa nhật 2 Thường Niên http:/www.dinh.dk/pdf/canhapleCN2TN-ta.pdf Ca nhập lễ Chúa nhật 2 Thường Niên mp4 http:/huyenca.com/file/nl02tn-tranminh.pdf Cất tiếng hát lên mp4 http:/thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/AnhTuan/CatTiengHatLen_at.pdf Chúa là tình yêu mp4 http:/dinh.dk/pdf/Chualatinhyeu-tn.pdf Chúa nhật 2 Thường Niên http:/www.dinh.dk/pdf/CN2TN-ht.pdf Đất nước hoan ca http:/www.simonhoadalat.com/thanhnhac/baimoi/nhaple/DatNuocHoanCa.pdf Hát lên bài ca mp4 http:/www.dinh.dk/pdf/hatlenbaica.pdf Hãy đến thờ lạy mp4 Bè mp4 http:/huyenca.com/file/nl02tn-haydentholay-thienduyen.pdf Hỡi thế trần mp4 http:/www.dinh.dk/pdf/hoithetran.pdf Reo mừng Thiên Chúa http:/www.catruong.com/baihat/nhaple/(NhapLe CN II TN) ReoMungThienChua_TramThienThu.pdf Ngợi ca mp4 http:/www.dinh.dk/pdf/ngoica-nd.pdf Quyền năng Chúa mp4 http:/thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/PDF3/Quyennangchua_Matino.pdf Trần thế hòa ca mp4 http:/www.dinh.dk/pdf/tranthehoaca-dddch.pdf Đáp ca : Chúa Nhật 2C Thường Niên mp4 http:/thanhcavietnam.info/thienngadt/PetHuyHo)
[PDF]http://dinh.dk/pdf/choconthayChua-tn.pdf
Chúa là tình yêu mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ZUiGzu4rrCI)
http://www.dinh.dk/pdf/Chualatinhyeu-tn.pdf
Dấu hiệu nhận ra Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=jQyvgUdPHkY)
http://dinh.dk/pdf/dauhieunhanraChua-dch.pdf
Đây Chiên Thiên Chúa
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.HuyHoang/ChuaNhat_TN/ChuaNhat02TN_A_DayChienThienChua.pdf
Đây Chiên Thiên Chúa
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.MiTram/PDF-Moi/HiepLe/DayChienThienChua.pdf
Đây Chiên Thiên Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=FCMbtpfp-fs)
https://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2016/10/1480/day-chien-thien-chua.pdf
Giêsu Ngài đã đến mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=9JUc-wx4F-w)
http://www.dinh.dk/pdf/GiesuNgaidaden-nd.pdf
Ngài là Con Thiên Chúa
http://dinh.dk/pdf1/NgailaConThienChua-hmkdch.pdf
Ngài là Thiên Chúa
http://www.dinh.dk/pdf1/NgailaThienChua-nhcvx.pdf
Tôi đã thấy và tôi làm chứng
http://www.dinh.dk/pdf1/toidathayvatoilamchung-nmh.pdf
Kết lễ : Nhân chứng Phúc Âm mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=1GM4NGxyB20)
http://www.dinh.dk/pdf/nhanchungPhucAm.pdf

Bài hát Tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hiệp nhất :
Bài ca hiệp nhất
http://www.dinh.dk/pdf/baicahiepnhat.pdf
Bài ca hiệp nhất mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=jLE3OZq8OyY)
http://www.dinh.dk/pdf1/baicahiepnhat-tt.pdf
Bài ca hiệp nhất
http://www.dinh.dk/pdf/baicahiepnhat-ht.pdf
Cầu cho giáo hội
https://huyenca.com/file/cauchogiaohoi-1be-nguyenquanghuy.pdf
Cho tình người hiệp nhất
http://www.dinh.dk/pdf/chotinhnguoihiepnhat-nd.pdf
Hiệp nhất
https://huyenca.com/file/hiepnhat-vuongdieu.pdf
Lễ dâng hiệp nhất mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=UkL1Q1Hkvjc)[/URL]
http://www.dinh.dk/pdf/ledanghiepnhat-at.pdf
[URL="https://www.youtube.com/watch?v=c-4zHTrdIho"]Lễ dâng hiệp nhất mp4 (http://xn--l dng hip nht mp4-7cc0486rczaec/)
http://www.dinh.dk/pdf/ledanghiepnhat-qt.pdf
Lễ dâng hiệp nhất
https://huyenca.com/file/ledanghiepnhat-vietchung.pdf
Lễ dâng kết hiệp
http://www.dinh.dk/pdf/ledangkethiep-sd.pdf
Tìm sự hiệp nhất
http://www.dinh.dk/pdf/timsuhiepnhat-kl.pdf
Xin hiệp nhất
http://www.dinh.dk/pdf/xinhiepnhat-vda.pdf
Xin hiệp nhất chúng con mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=3JFaS5DLv3A)
http://dinh.dk/pdf/xinhiepnhatchungcon-kl.pdf