PDA

View Full Version : Lễ Chúa nhật 3 Thường Niên A 26/01/2014thienngadt
06-01-2014, 01:50 PM
Lễ Chúa nhật 3 Thường Niên A 26/01/2014

Nhập lễ : Ca khúc hồng ân mp4
(https://www.youtube.com/watch?v=Erg3dvCuThE)http://www.dinh.dk/pdf/cakhuchongan1-nd.pdf
Ca lên đi 10 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=OiELmtCnstU)
http://www.dinh.dk/pdf/calendi10.pdf
Ca Nhập Lễ Chúa Nhật 3 Thường niên
http://huyenca.com/file/nl03tn-tranminh.pdf
Ca Nhập Lễ Chúa Nhật 3 Thường niên
http://www.dinh.dk/pdf/canhapleCN3TN-ta.pdf
Chúa nhật 3 Thường Niên
http://www.dinh.dk/pdf/CN3TN-ht.pdf
Hát lên bài ca mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=nFnwkSzZ1_o)
http://www.dinh.dk/pdf/hatlenbaica.pdf
Hát lên bài ca mới mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=RBHM3LUh3Mg)
http://www.dinh.dk/pdf/hatlenbaicamoi.pdf
Hát lên mừng Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=C6oydGCyNAc)
Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=0eMEFr2OkXM)
http://huyenca.com/file/nl03tn-hatlenmungchua-thienduyen-1.pdf
Hát lên mừng Chúa mp3
(http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2014/8/865/chung-4-be-1.mp3)Bè mp3 (http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2014/8/865/be-alto-basso-1.mp3)
http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2014/8/865/hat-len-mung-chua.pdf
Hát lên mừng Chúa
http://www.catruong.com/baihat/nhaple/(NhapLe CN III TN) HatLenMungChua_TramThienThu.pdf
Hãy hát khen Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=IDrTjV6vpR8)
http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2015/5/1123/hay-hat-hen-chua.pdf
Hãy hát lên
http://www.simonhoadalat.com/thanhnhac/baimoi/nhaple/HAYHATLEN.pdf
Đáp ca : Ánh sáng cứu độ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=0ZoCjvFaUxU)
http://dinh.dk/pdf1/anhsangcuudo-ta.pdf
Chúa là Đấng cứu độ tôi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=rrHCFAZoQ4I)
http://www.dinh.dk/pdf/CN3TNA_ChualaDangcuudotoi_tv26-dch.pdf
Chúa là nguồn ánh sáng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=S1UB_QjuO-s)
http://www.dinh.dk/pdf/Chualanguonanhsang-qv.pdf
Chúa là sự sáng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=y4nVntPwYKU)
http://dinh.dk/pdf/Chualasusang-vx.pdf
Chúa là sự sáng
https://huyenca.com/file/tnacn03_chualasusangtv26.pdf
Chúa là sự sáng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=X9cw2ZSI3kI)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv26_3a_ChuaLaSuSang_hpv.pdf
Chúa nhật 3A Thường Niên mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=atCFnxFI6io)
http://www.dinh.dk/pdf/26_CN3TN_TV26.pdf
Chúa nhật 3A Thường Niên mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=bkVUHxRzFkc)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/PetHuyHoang/cn3qnA.pdf
Chúa nhật 3A Thường Niên mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=HSs9CKhg5m0)
http://www.dinh.dk/pdf/CN3ATN-tl.pdf
Nguồn ánh sáng 2 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=UIgczqSq8uw)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.BuiNinh/DapCaNgayLe/3.MuaThuongNien/CN03TNA-TV26-NguonAnhSang2-Dapca_bn.pdf
Thánh vịnh 26 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ub8DoENv0nw&feature=youtu.be)
http://www.saturdaychoir.com/wp-content/uploads/2017/01/2017-TV-26-CN-3-TN-A.pdf
Thánh vịnh 26 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=BP_lnkYpUAE)
http://www.dinh.dk/pdf/thanhvinh26_2-ndh.pdf
Thánh vịnh 26 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/MuathuongnienA/CN3a_nhung.mp3)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/MuathuongnienA/CN3a_hvh.pdf
Thánh vịnh 26 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNA_3TN_tv26.mp3)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNA_3TN_tv26.pdf
http://chungnhan.org/seraphim/taphat/thanhvinh/cn3A/Tv26_cn3A_Page_1.jpgDâng lễ : Chẳng biết lấy gì mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=qNELP0lEC1c)
http://www.dinh.dk/pdf/changbietlaygi.pdf
Dâng Chúa đời con mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=NAzFYfalne4)
http://www.dinh.dk/pdf/dangChuadoicon.pdf
Dâng niềm cảm mến mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=49gGplrh_zs)
http://www.dinh.dk/pdf/dangniemcammen.pdf
Đời con dâng Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=blhZoWawWQM)
http://www.dinh.dk/pdf/doicondangChua-ka.pdf
Tặng vật dâng Ngài mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=RPP7yHarJTA)
http://www.dinh.dk/pdf/tangvatdangNgai-nd.pdf
Thân lúa miến mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=h4kmizQ_4l0)
http://www.dinh.dk/pdf/thanluamien.pdf
Xin dâng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=V52__Bb-Ib8)
Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=hJX5VSeJG_g)
http://www.dinh.dk/pdf/xindang-nk.pdf
Hiệp lễ :
Bài ca Con Người mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=392X7CmOvf0)
http://www.dinh.dk/pdf/baicaconnguoi-dt.pdf
Dấu chân Ngài mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=czpRS_5BNeQ)
http://www.dinh.dk/pdf/dauchanngai.pdf
Hãy sám hối mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=6fWZeWhivZg)
http://dinh.dk/pdf/haysamhoi-tn.pdf
Hãy thống hối
http://www.dinh.dk/pdf1/haythonghoi-nhcvx.pdf
Khởi đầu Tin Mừng
http://www.dinh.dk/pdf1/khoidauTinMung-nmh.pdf
Nước Trời đã đến gần mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=14Rz3-2213I)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=9993&d=1389396310
Tiếng Chúa gọi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ZkY1r5K0keQ)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.BuiNinh/ThanhKinhCa/CN03TNAB-TiengChuaGoi_bn.pdf
Tiếng Chúa gọi mời
http://dinh.dk/pdf1/tiengChuagoimoi-hh.pdf
Tin Mừng Nước Trời mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=wiQsv9ma6Bg)
http://www.dinh.dk/pdf1/CN3ATN-tinmungNuocTroi-tl.pdf
Tình ca muôn thuở mp4 (http://www.youtube.com/watch?v=Zd2TJZCI0oo)
http://www.catruong.com/baihat/hieple_canguyen/TinhCaMuonThuo_nl.pdf
Tình Ngài sưởi ấm lòng con mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=JX9OjpIllng)
http://www.dinh.dk/pdf/tinhNgaisuoiamlongcon-nd.pdf
Kết lễ : Thắp sáng trong con mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=daWQ1252HbY)
http://www.dinh.dk/pdf/thapsangtrongcon-th.pdf