PDA

View Full Version : Lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu trong đền thánhthienngadt
06-01-2014, 11:47 PM
Lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu trong đền thánh

Nhập lễ : Ca nhập lễ Chúa Nhật 14 Thường niên mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=LGxZKFhLZeI)
http://huyenca.com/file/nl14tn-tranminh.pdf
Dâng lời ngợi khen mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/dang-loi-ngoi-khen-top-ca-man-coi.xap57TxGG4sW.html)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/CaNguyen-HiepLe/DangLoiNgoiKhen_th.pdf
Hồi tưởng tình Ngài
http://www.catruong.com/baihat/nhaple/(NhapLe CN 14 TN) HoiTuongTinhNgai_TramThienThu.pdf
Lời ca dâng http://thanhnhaconline.com/pdf/loicadangtien.pdf
Nguồn ánh sáng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=dK7TOTFDHxY)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF/NguonAnhSang_mtr.pdf
Niềm vui thiết tha mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=vGxoxwEylm0&t=9s)
http://www.dinh.dk/pdf/niemvuithiettha.pdf
Nơi đền thánh Ngài mp4
(https://www.youtube.com/watch?v=5wFSd_66e10)Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=aTx9NwRSGSc)
http://huyenca.com/file/nl14tn-lenen-noidenthanhngai-thienduyen.pdf
Thắp sáng trong con mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=DfABrn7lkCc)
http://www.dinh.dk/pdf/thapsangtrongcon-th.pdf
Trong cung đền thánh Chúa
http://www.simonhoadalat.com/thanhnhac/baimoi/nhaple/TrongCungDenTha.PDF
Đáp ca : Lễ Đức Mẹ dâng Con
http://www.dinh.dk/pdf/LeMeDangCon-tl.pdf
Lễ Nến
http://www.catruong.com/baihat/dapca2/Tv23_LeNen_hvh2.pdf
Mẹ dâng Con
http://www.dinh.dk/pdf/Medangconabc-td.pdf
Người là ai mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ZvPI2mAmjys)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.BuiNinh/DapCaNgayLe/4.DucMe-ChuThanh/DucMeDangCon(02-02)-TV23-NguoiLaAi-DapCa_bn.pdf
Thánh vịnh 23 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=qBX8Pa74ufg)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=9974&d=1389137966
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=9975&d=1389137979
Thánh vịnh 23 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTheoNgay/LeDangChuaGiesuvaoDT_ngay_2_2_ tv23.mp3)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTheoNgay/LeDangChuaGiesuvaoDT_ngay_2_2_ tv23.pdf
Vua hiển vinh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=gxvJqQG5J0E)
http://www.dinh.dk/pdf/vuahienvinh-tv23.pdf
Vua hiển vinh
http://www.dinh.dk/pdf/Vuahienvinh-vx.pdf
Vua vinh hiển
http://www.dinh.dk/pdf/vuahienvinh-tv23.pdf
Dâng lễ : Dâng với Mẹ
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2015/04/dangvoime_vcg.pdf
Hiến lễ đời con mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=cdbb7ut7jn0)
http://www.dinh.dk/pdf/hienledoicon-tn.pdf
Khúc tri ân mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=nTagIuCXi-k)
http://www.dinh.dk/pdf/khuctrian.pdf
Như lễ hy sinh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=8ziWpdYdWO8)
Alto (https://www.youtube.com/watch?v=cNStN5nKrXo) tenor (https://www.youtube.com/watch?v=-FiwjGu_ias) bass (https://www.youtube.com/watch?v=40linwpAu3w)
http://www.dinh.dk/pdf/nhulehysinh-4be.pdf
Như xưa Mẹ dâng Con
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.DuyLinhPHN/DangLe/NhuXuaMeDang.pdf
Tựa trầm hương mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=sbAEZt5JiTM)
http://www.dinh.dk/pdf/tuatramhuong-nl.pdf
Hiệp lễ : Chúa là nguồn ánh sáng
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/Caohuyhoang/ChualanguonanhsangChh.pdf
Dâng Chúa Giêsu
http://www.dinh.dk/pdf/dangChuaGiesu-pctn.pdf
Dâng Chúa Giêsu trong đền thánh
http://www.dinh.dk/pdf/dangChuaGiesutrongdenthanh-pctn.pdf
Dâng Chúa trong đền thờ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=uHWZDMpP7t0)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/Canguyenhieple/DangchuatrongdenthoBn.pdf
Đức Mẹ dâng Chúa trong đền thánh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=vY8LqfNN17A)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/ducme/ducmedangchuagiesu_Pt.pdf
Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu cho Thiên Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=sSflwZ692Q8)
http://www.baicamoi.com/wp-content/uploads/DUC-ME-DANG-CHUA-GIESU-CHO-THIEN-CHUA.pdf
Mắt tôi đã thấy
http://huyenca.com/file/mattoidathay-vuvanlich.pdf
Niềm vui trong Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=uhSJz1_kCK0)
http://www.dinh.dk/pdf/niemvuitrongChua-tn.pdf
Tâm ca ngọn nến mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/tam-ca-ngon-nen-duy-nhan-ft-an-phuc.yLJfkROp1YaR.html)
http://www.dinh.dk/pdf/tamcangonnen-hn.pdf
Với Chúa con đi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=A5hRn5rSxYw)
http://www.dinh.dk/pdf/voiChuacondi-tn.pdf
Kết lễ : Dâng Con 1
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2018/01/dc3a2ng-con-1-vie1babft-chung.pdf
Dâng con 2
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2018/01/dc3a2ng-con-2-vie1babft-chung.pdf
Mẹ dâng Con
http://www.dinh.dk/pdf1/Medangcon-tn.pdf
Nhịp bước bên Mẹ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=s6aZ3wX4rZo)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/PhuongAnh/TamCaDongHanh3_pa.pdf