PDA

View Full Version : Lễ Giao Thừa 30/01/2014 (30 Tết Giáp Ngọ )thienngadt
07-01-2014, 01:47 PM
Lễ Giao Thừa 30/01/2014

Nhập lễ : Ca nhập lễ truyền thống
http://www.dinh.dk/pdf/canhapletruyenthong-hn.pdf
Giao thừa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=O_k6fi1FnOA)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TacGia/TramThienThu/GiaoThua-TramThienThu.pdf
Giây phút giao thừa
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/TacGiaKhac-TH/GiayPhutGiaoThua_tienthanh.pdf
Lễ giao thừa
http://www.dinh.dk/pdf/legiaothua-ht.pdf
Lễ tất niên
http://www.dinh.dk/pdf/letatnien-ht.pdf
Phút giao thừa mp4 (http://www.youtube.com/watch?v=BHECfdu7_h4)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=7882&d=1357835590
Tất niên
http://www.dinh.dk/pdf/tatnien-pctn.pdf
Đáp ca : Đáp ca Lễ Tất Niên mp4
(https://www.youtube.com/watch?v=K18ogPOdhT4&feature=youtu.be)mp3 (https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/dap-ca-le-tat-nien-an-phuc.V6k0VSZWUuli.html)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=11161&d=1423414525
Giao thừa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=lMxs08RVOwo)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/PetHuyHoang/giaothua.pdf
Lễ Tất niên mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LetruyenThong_DanToc/TatNien_tv_135.mp3)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LetruyenThong_DanToc/TatNien_tv_135.pdf
Lễ tất niên
http://www.dinh.dk/pdf/letatnien-tv64.pdf
Lễ tất niên
http://www.dinh.dk/pdf/letatnienABC_ngandoiChuatrontinhthuong_tv135-dch.pdf
Lễ tất niên mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=K18ogPOdhT4)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/PetHuyHoang/TATNIEN135.pdf
Lễ tất niên
http://www.dinh.dk/pdf/Chuavantrontinhthuong-tv135.pdf
Lễ tất niên
http://www.dinh.dk/pdf/haytaonChua-tv135.pdf
Ơn phù trợ mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/on-phu-tro-an-phucthien-nga.uSSyCFv20hO9.html)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=9976&d=1389138223
Ơn phù trợ
http://www.dinh.dk/pdf/legiaothuaABC_onphutro_tv120-dch.pdf
Lễ Giao thừa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=OsBXiHyJFH8)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv120_LeGiaoThuaABC_xm.pdf
Lễ Giao thừa mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/DucMe_CacThanh_LeTrong/Tv112_GiaoThua_nhung.mp3)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/DucMe_CacThanh_LeTrong/Tv112_GiaoThua_hvh.pdf
Lễ Giao thừa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=G2VJ0XSQTJw)
http://www.dinh.dk/pdf/thanhlegiaothua-tv120.pdf
Lễ Giao thừa mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LetruyenThong_DanToc/GiaoThua_tv_120.mp3)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LetruyenThong_DanToc/GiaoThua_tv_120.pdf
Thánh vịnh 120 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=RZJCOfhZeMs)
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2015/04/tv120_xuanthao.pdf
Dâng lễ : Dâng lễ giao thừa
http://huyenca.com/file/danglegiaothua-nguyenquanghuy.pdf
Dâng lễ giao thừa
http://www.catruong.com/baihat/xuan/Dang le Giao thua ( new)_nc.pdf
Dâng lễ mùa xuân mp3 (https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/dang-le-mua-xuan-an-phuc-ft-thien-nga.SA6SjdQ9xJGV.html)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=7889&d=1357836159
Dâng tạ ơn cuối năm
http://www.dinh.dk/pdf/dangtaoncuoinam-chh.pdf
Lễ dâng đầu xuân mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,21476)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TacGia/LinhTranThy/LeDangDauXuan-LinhTranThy.pdf
Lễ dâng mùa xuân mp3 (https://www.youtube.com/watch?v=hv1VTv77wRY)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=7883&d=1357835601
Hiệp lễ : Cảm tạ Chúa xuân mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/cam-ta-chua-xuan-va.XLMLo7ty20zN.html)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/NguyenQuangHuy/camtachuaxuan_qh.pdf
Đêm giao thừa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=zgMA5aqV-sw)
http://www.gxvinhhuong.net/ThanhCa/Dem giao thua 2013.pdf
Kinh nguyện tạ ơn mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=w20tVp37t8U)
http://www.dinh.dk/pdf/kinhnguyentaon-nd.pdf
Lời dâng trong phút giao thừa mp (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,11363)4 (https://www.youtube.com/watch?v=_Jeoxth6BVo)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=7885&d=1357835643
Phút giao thừa mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,9514)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/MP3-128/XuanTriAn-HoangPhuongVol2/PhutGiaoThua_hp.pdf
Tâm tình cảm tạ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=KpT96pmunUk)
http://www.dinh.dk/pdf/tamtinhcamta-tn.pdf
Tâm tình tạ ơn mp3 (https://www.youtube.com/watch?v=1lNbIPGWBiA)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TacGia/DauChan/TamTinhTaOn-DauChan.pdf
Tất niên
http://www.dinh.dk/pdf/tatnien-pctn.pdf
Vang lời ngợi ca mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=PLv730CWyGo)
http://www.dinh.dk/pdf/vangloingoica-dch.pdf
Xin cám ơn tình Người mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=_nZijsqWAe0)[/URL]
http://www.dinh.dk/pdf/xincamontinhNguoi-nk.pdf
[URL="https://www.youtube.com/watch?v=4K4L_BN41m4"]Xin tạ ơn mp4 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/xin-cam-on-tinh-nguoi-an-phuc.f0GpELs8TipV.html)
http://huyenca.com/file/xintaon-vietchung.pdf
Xuân của ân tình mp3
(http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2015/1/1066/dk-sop-tenor.mp3)Bè mp3 (http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2015/1/1066/dk-alto-basso.mp3)
http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2015/1/1066/xuan-cua-an-tinh.pdf
Kết lễ : Nữ Vương mùa xuân mp3 (https://www.youtube.com/watch?v=Q0MyiscEkB4)
http://www.dinh.dk/pdf/nuvuongmuaxuan.pdf
Tạ ơn Chúa với Mẹ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=svWb1Qz4Aao)
http://www.dinh.dk/pdf/taonChuavoiMe.pdf