PDA

View Full Version : Lễ Mồng Một Tết 31/01/2014thienngadt
08-01-2014, 06:47 PM
Lễ Mồng Một Tết 31/01/2014

Nhập lễ : Ánh xuân hồng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=199ZtE4ZiFk)
http://www.dinh.dk/pdf/anhxuanhong-nd.pdf
Ca mừng xuân mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=D208SiJXOmg)
https://thanhcavietnam.co/FilesNhac/TacGia/Sr.ThienUyen/CaMungXuan-ThienUyen.pdf
Chào mùa xuân mới mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=AVYWPKn9dwc)
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2011/12/chao-mua-xuan-moi-vu-dinh-an.pdf
Chào xuân mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,22443)
https://thanhcavietnam.co/FilesNhac/MP3-128/ThanhCaVol10-LeDangMuaXuan/ChaoXuan_thv.pdf
Chúa xuân mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=TbWjVSWxvLo)
https://thanhcavietnam.co/FilesNhac/CaSy/VuPhongVu/ChuaXuan_tth.pdf
Mùa xuân cao nguyên mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=prmyYvYe8Dk)
https://thanhcavietnam.co/FilesNhac/MP3-128/MuaXuanHoiNgo/MuaXuanCaoNguyen_bv.pdf
Mùa xuân thánh ân mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=DMjU3TY5qnU)
https://thanhcavietnam.co/FilesNhac/TacGia/DauChan/MuaXuanThanhAn-DauChan.pdf
Mùa xuân yêu thương mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=KZLG6kjJHe8)
https://thanhcavietnam.co/FilesNhac/MP3-128/Lm.NguyenLeVol.3-MungXuanMoi/MuaXuanYeuThuong-Lm.NguyenLe.pdf
Mừng chào mùa xuân mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=yKrMP5dmkNk)
http://www.dinh.dk/pdf/mungchaomuaxuan.pdf
Mừng xuân mới mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Gz5_XpoaTBY)
http://www.dinh.dk/pdf/mungxuanmoi-kl.pdf
Ngày xuân bên Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=uO8b4N96N2A)
http://www.dinh.dk/pdf/ngayxuanbenChua-vn.pdf
Ngày xuân cảm tạ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=w1nOHyi2PPk)
http://www.dinh.dk/pdf/ngayxuancamta-nd.pdf
Xuân cảm tạ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=rRXY34JsRAU)
https://thanhcavietnam.co/FilesNhac/TacGia/Sr.Teresa/XuanCamTa_trs.pdf
Xuân hy vọng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=KL_BukODwZE)
http://www.dinh.dk/pdf/xuanhyvong-nk.pdf
Xuân mới vừa sang mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=hXCCbebO5Rg)
https://thanhcavietnam.co/FilesNhac/MP3-128/Lm.NguyenLeVol.3-MungXuanMoi/XuanMoiVuaSang-Lm.NguyenLe.pdf
Xuân trong tình Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=bzkJn22jwdE)
https://thanhcavietnam.co/FilesNhac/TacGia/DauChan/XuanTrongTinhChua-DauChan.pdf
Xuân yêu thương mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Dvz7PUhXyy4)
https://thanhcavietnam.co/FilesNhac/TacGia/Sr.HienHoa/XuanYeuThuong_Sr.hh.pdf
Xuân yêu thương mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Tf166GsJpT0)
https://thanhcavietnam.co/FilesNhac/MP3-128/MuaXuanHoiNgo/XuanYeuThuong_bv.pdf

thienngadt
08-01-2019, 09:28 PM
Hiệp lễ :
Ân tình xuân mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=tbR7t39yd4Y)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/Xuan/Antinhxuan-Yvu.pdf
Chúa chính là mùa xuân mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=FypwqsLeOB8)
Alto (https://www.youtube.com/watch?v=YNcwoRk-wMk)Tenor (https://www.youtube.com/watch?v=ekn2xr0AIK4) Bass (https://www.youtube.com/watch?v=YYTpuUR8KPc)
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2015/04/chc3baa-chc3adnh-lc3a0-mc3b9a-xuc3a2n-the1babf-thc3b4ng.pdf
Chúa là mùa xuân mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/Chualamuaxuan.mp3)
http://dinh.dk/pdf/Chualamuaxuan.pdf
Chúa là mùa xuân mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=PHb9CjXFgsg)
https://cldup.com/eUyKYWDrSD.pdf
Chúa mãi là mùa xuân mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=FzDOx404Sfo)
https://thanhcavietnam.co/FilesNhac/TacGia/HongBinh/ChuaMaiLaMuaXuan-HongBinh.pdf
Chúa mùa xuân mp4
(https://www.youtube.com/watch?v=nvXG1pDi6F4)Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=RKwwyEg8w_w)
http://www.dinh.dk/pdf/Chuamuaxuan-tn.pdf
Con đi vào mùa xuân mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=tPPvb0hK5aM)
https://thanhcavietnam.co/FilesNhac/MP3-128/ThanhCaVol10-LeDangMuaXuan/ConDiVaoMuaXuan_pa.pdf
Dâng Chúa mùa xuân mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=jN1u54zx_90)
http://www.dinh.dk/pdf/dangChuamuaxuan-nd.pdf
Dâng Chúa ngày xuân mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=_Ft1FrKhe1w)
http://www.dinh.dk/pdf/dangChuangayxuan-tn.pdf
Dâng Chúa xuân những tân toan
http://dinh.dk/pdf1/dangChuaXuannhungtantoan-hmkdch.pdf
Đầu xuân cảm tạ Ngài mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=2To7gVTxVDg)
http://www.dinh.dk/pdf/dauxuancamtaNgai.pdf
Điều gì phải lo mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=yiwRO0Ixbk0)
http://dinh.dk/pdf/dieugiphailo-nd.pdf
Đoản khúc xuân mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=wCsOorQkL6c)
https://thanhcavietnam.co/FilesNhac/TacGia/TramThienThu/DoanKhucXuan_ttt.pdf
Đừng lo lắng chi mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/dunglolangchi-hmkdch.mp3)
http://dinh.dk/pdf1/dunglolangchi-hmkdch.pdf
Hoan ca Chúa xuân mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,24523)
https://thanhcavietnam.co/FilesNhac/TacGia/TheThong/HoanCaChuaXuan-TheThong.pdf
Hoan ca mùa trường xuân mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=MREOd4tbqmg)
http://www.dinh.dk/pdf/hoancamuatruongxuan-hl.pdf
Hoan ca mùa xuân mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=UhmjuELixzU&t=1s)
http://www.dinh.dk/pdf/hoancamuaxuan-ptmh.pdf
Hỡi những con chim xanh
http://thanhnhacvietnam.info/thienngadt/Caohuyhoang/Hoinhungconchimxanh_Chh.pdf
Khúc hát thanh xuân mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=wg-oDSOte9w)
https://thanhcavietnam.co/FilesNhac/TacGia/TheThong/KhucHatThanhXuan_tth-ml.pdf
Kinh đầu xuân mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=m4m57g1J8fs)
http://www.dinh.dk/pdf/kinhdauxuan.pdf
Kinh nguyện đầu xuân mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=9pwNghV7lNo&t=48s)
http://www.dinh.dk/pdf/kinhnguyendauxuan-nd.pdf
Lo gì mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=RUZBTY6h_1o)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/PDF4/LoGi_dd.pdf
Lời dâng đầu năm mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=2faRtRr_tZA)
https://thanhcavietnam.co/FilesNhac/CaSy/Lm.QuangLam/LoiDangDauNam_Sr.cl.pdf
Lời nguyện đầu tiên mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=I4UjmHviQS4)
http://www.dinh.dk/pdf/loinguyendautien-nd.pdf
Mùa xuân đã đến mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=X2DIipaCox8)
http://www.dinh.dk/pdf/muaxuandaden-tn.pdf
Mùa xuân sang mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=DZp-f9R5dqk)
https://thanhcavietnam.co/FilesNhac/MP3-128/Lm.NguyenLeVol.3-MungXuanMoi/MuaXuanSang-Lm.NguyenLe.pdf
Mùa xuân thánh ân mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Jk-ML9DR1xI)
https://thanhcavietnam.co/FilesNhac/TacGia/TheThong-TuLinh/MuaXuanThanhAn_tth-tl.pdf
Mừng chào mùa xuân mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=xO4Jb3mhhBI)
http://www.dinh.dk/pdf/mungchaomuaxuan.pdf
Mừng mùa xuân mới mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=8nqkkqfDPDg)
https://thanhcavietnam.co/FilesNhac/MP3-128/ThanhCaVol10-LeDangMuaXuan/MungMuaXuanMoi-Giangtam.pdf
Mừng xuân mới mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=lQNpSXiJJ_s)
https://thanhcavietnam.co/FilesNhac/MP3-128/Lm.NguyenLeVol.3-MungXuanMoi/MungXuanMoi-Lm.NguyenLe.pdf
Mừng xuân mới sang mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/mungxuanmoisang-dch.mp3)
http://dinh.dk/pdf/mungxuanmoisang-dch.pdf
Ngày xuân bên Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=KuqpQglMMWs)
http://www.dinh.dk/pdf/ngayxuanbenChua-tn.pdf
Ngày xuân cầu nguyện mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=1YS1g_BK5LM)
http://www.dinh.dk/pdf/ngayxuancaunguyen-hd.pdf
Ngày xuân dâng Cha mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=iQiVJPkl96c)
https://thanhcavietnam.co/FilesNhac/TacGia/HongBinh/NgayXuanDangCha-HongBinh.pdf
Ngày xuân mới mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/ngay-xuan-moi-ca-doan-dau-tieng.zJqp1bv4Outv.html)
http://www.dinh.dk/pdf/ngayxuanmoi-tn.pdf
Ngọt ngào xuân yêu thương mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=6qWMUiGzmDU)
https://thanhcavietnam.co/FilesNhac/MP3-128/CamTaChuaXuan/NgotNgaoXuanYeuThuong_Sr.cl.pdf
Niềm vui Chúa Xuân về mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=vQUyXzKbAjk)
https://thanhcavietnam.co/FilesNhac/TacGia/DauChan/NiemVuiChuaXuanVe-DauChan.pdf
Tâm nguyện ngày xuân mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/tamnguyenngayxuan-dc.mp3)
http://www.dinh.dk/pdf1/tamnguyenngayxuan-dc.pdf
Tâm tình ngày xuân
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/ThanhLam/Tamtinhngayxuan_Tl.pdf
Tình Chúa xuân mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=08hWpMz0HpM)
https://huyenca.com/file/tinhchuaxuan-luhanh.pdf
Trong tình Chúa quan phòng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=EUVwlMbpwtU)
http://www.dinh.dk/pdf/trongtinhChuaquanphong.pdf
Ước nguyện đầu xuân mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/uocnguyendauxuan-dc.mp3)
http://www.dinh.dk/pdf1/uocnguyendauxuan-dc.pdf
Vui đón xuân về mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ri372EMvmCM)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/Xuan/VuiDonXuanVe_dch.pdf
Xuân ca tạ ơn mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=OuZ6rdAwaz0)
https://thanhcavietnam.co/FilesNhac/MP3-128/Lm.NguyenLeVol.3-MungXuanMoi/XuanCaTaOn-Lm.NguyenLe.pdf
Xuân Chúa Trời mp4
(https://www.youtube.com/watch?v=mHiznqPkW80)Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ESZk9oN9Vt8)
http://www.gxvinhhuong.net/ThanhCa/LoiNhac_PDF/Xuan Chua Troi .pdf
Xuân hồng ân mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=UA9g4q1zSfw&t=109s)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/HaiAnh/XuanHongAn-HaiAnh.pdf
Xuân hồng ân mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=et5h2PvySAc)
http://www.dinh.dk/pdf/xuanhongan-tn.pdf
Xuân hồng ngày mới mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Usv7o8eyBxQ)
http://www.dinh.dk/pdf/xuanhongngaymoi-tn.pdf
Xuân mơ ước mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,17817)
https://thanhcavietnam.co/FilesNhac/MP3-128/Lm.VuMongThoVol.4-CamTaChua/XuanMoUoc_vmt.pdf
Xuân thanh bình mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=AwTs2p78jiw)
http://www.dinh.dk/pdf/xuanthanhbinh.pdf
Xuân trong tình Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Sat-10mK6BM)
https://thanhcavietnam.co/FilesNhac/MP3-128/CamTaChuaXuan/XuanTrongTinhChua-DauChan.pdf
Xuân yêu đời mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Mh6ed4vrvXQ)
Alto (https://www.youtube.com/watch?v=76plPaPgS0E) Tenor (https://www.youtube.com/watch?v=xjx1lQSW714) Bass
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2012/05/xuan-yeu-doi-the-thong.pdf
Xuân yêu thương mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=PdD5K1gw-JA)
http://www.dinh.dk/pdf/xuanyeuthuong-nd.pdf
Xuân yêu thương mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Tf166GsJpT0)
https://thanhcavietnam.co/FilesNhac/TacGia/Lm.BachVan/XuanYeuThuong-bv.pdf
Kết lễ : Bên Mẹ khi xuân về mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=6-x8hKLt6Yk)
http://www.dinh.dk/pdf/benMekhixuanve-nd.pdf
Chúc tết mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=L9y6v70DwUY)
http://huyenca.com/file/chuctet.pdf
Chúc xuân mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=DpLMvuVyozQ)
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2017/12/chc3bac-xuc3a2n-lm-nguyc3aan-le1bb851.pdf
Dâng Mẹ mùa xuân mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=J5nCZkadZD4)
http://www.dinh.dk/pdf1/dangMemuaxuan-ga.pdf
Dâng Mẹ trọn mùa xuân mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=n_O_Kl3IWlE)
http://www.dinh.dk/pdf/dangMetronmuaxuan-vda.pdf
Mẹ là mùa xuân cứu độ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Ek1rB4F-mD4)
https://thanhcavietnam.co/FilesNhac/MP3-128/MeLaMuaXuan/MeLaMuaXuanCuuDo_pa.pdf
Ngày xuân dâng Mẹ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=6NgmRHeZuH0)
http://dinh.dk/pdf1/ngayxuandangMe-dc.pdf
Tâm tình đầu năm mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=9QxNhLinecE)
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2012/01/tc3a2m-tc3acnh-c491e1baa7u-nc483m-giang-tc3a2m.pdf
Vui ngày xuân mới mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=w0mmaa5gwIE)
http://www.dinh.dk/pdf/vuingayxuanmoi-tn.pdf
Xuân về Mẹ ơi mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,22472)
https://thanhcavietnam.co/FilesNhac/MP3-128/MuaXuanHoiNgo/XuanVeMeOi_bv.pdf
Xuân tạ ơn mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Tya0ofqT-3Q)
https://thanhcavietnam.co/FilesNhac/MP3-128/MuaXuanHoiNgo/XuanTaOn_bv.pdf

thienngadt
24-01-2021, 01:08 AM
Đáp ca :
Đáp ca Lễ Mồng Một Tết mp4 Tv8
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/Caohuyhoang/Dapca/DapcamongmottetTv8-Chh.pdf
Đáp ca Lễ Tết Nguyên Đán mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=zeijM3d2U6M)
https://huyenca.com/file/dapcaletetnguyendan-tv8-tranminh.pdf
Lễ Minh Niên mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/DucMe_CacThanh_LeTrong/Tv8_MinhNien_bich.mp3)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/DucMe_CacThanh_LeTrong/Tv8_MinhNien_hvh.pdf
Lễ Mồng Một Tết mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/dap-ca-le-mong-mot-tet-an-phuc.DBpMcAOz8Fgp.html)
http://dinh.dk/pdf/lemong1tet-tv8.pdf
Lễ Mồng Một Tết mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=x8F8OKPZ3vM)
http://huyenca.com/file/dapcalemongmottet-thienduyen.pdf
Nhìn tầng trời mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=RTPrUn2k4Pc)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.BuiNinh/DapCaNgayLe/5.LeChung-LeRieng/TanNien-TV8-NhinTangTroi-DapCa_bn.pdf
Thánh vịnh 8 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=3jauXCjrUzg)
http://www.dinh.dk/pdf/layChuachungcon-nd.pdf
Thánh vịnh 8 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Q-_jXiptY_0)
http://www.dinh.dk/pdf/tv8LayChua.pdf
Thánh vịnh 8 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=tfKYrm-a5N8)
https://www.calendi.com/baihat/dapca/Tv8_kimlong.pdf
Thánh vịnh 8 mp3 (http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/dapca/Tv8_bich.mp3)
https://www.calendi.com/baihat/dapca/Tv8_MinhNien_hvh.pdf
Thánh vịnh 8 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=6WriErDbmmA)
https://www.calendi.com/baihat/dapca/Tv8_LeMinhNien-ABC_xm.pdf
M (http://www.youtube.com/watch?v=rhs04WR2ywA&feature=youtu.be)ồng Một Tết mp4 (http://www.youtube.com/watch?v=rhs04WR2ywA&feature=youtu.be)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/PetHuyHoang/Mung1tet-Tv29.pdf
Bạn hãy ký thác mp3 (http://www.dinh.dk/pdf/banhaykythac-tv36.pdf)
http://www.dinh.dk/pdf/banhaykythac-tv36.pdf
Đáp ca Lễ Mồng Một Tết mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=N8_TH-N6Fhs)
http://thanhnhacvietnam.info/thienngadt/Thiennga/DapcamongmotTv36-Td.pdf
Đáp ca Lễ Mồng Một Tết mp4 Tv36
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/Caohuyhoang/Dapca/DapcamongmottetTv36-Chh.pdf
Hãy ký thác đường đời mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=jKi9clrJv9I)
http://www.dinh.dk/pdf/leminhnienmong1tetABC_haykythacduongdoi_tv36-dch.pdf
Ký thác cho Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=FOjVp7nWavY)
http://www.dinh.dk/pdf/kythacchoChua.pdf
Thánh vịnh 36 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=EcxKbqNYMp4)
https://www.calendi.com/baihat/xuan/Tv36_1Tet_tn.pdf
Thánh vịnh 36
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/ThanhLam/Dapcamong1tet_Tl.pdf
Thánh vịnh 36 mp3
(https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LetruyenThong_DanToc/MongMotTet_tv_36.mp3)https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LetruyenThong_DanToc/MongMotTet_tv_36.pdf
Đáp ca Lễ Mồng Một Tết Tv 46
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/Caohuyhoang/Dapca/DapcaleminhnienTv46-Chh.pdf
Lễ đầu năm
http://huyenca.com/file/dapcadaunam-tv89-tranminh.pdf


(http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/ca-dang-mua-xuan-mai-thien-van.djTBzpvYX5bw.html)

thienngadt
24-01-2021, 02:23 AM
Dâng lễ : Ca dâng mùa xuân mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=-Sm38aQrUA0)
http://www.dinh.dk/pdf/cadangmuaxuan-qt.pdf
Của lễ đầu năm mp4
(https://www.youtube.com/watch?v=6MJq2Oou8d0)http://www.dinh.dk/pdf/cualedaunam.pdf
Của lễ đầu năm mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=DE2YekeG2KQ)
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2017/04/cua-le-dau-nam.pdf
Của lễ mùa xuân mp4
(https://www.youtube.com/watch?v=hxNEGfnK8rM)http://www.dinh.dk/pdf1/cualemuaxuan-hmk.pdf
Dâng Chúa mùa xuân mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=HvSa8ygskYE)
(http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/dang-chua-mua-xuan-an-phuc.bjcnm12eEass.html)https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/XuanDan/Xuan/DangChuaMuaXuan_xuandan.pdf
Dâng lễ mùa xuân mp3
(https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,15543)https://huyenca.com/file/danglemuaxuan.pdf
Dâng lễ ngày xuân mp4
(https://www.youtube.com/watch?v=xN2koHdkImU)https://www.calendi.com/baihat/xuan/DangLeNgayxuan_mt.pdf
Dâng lễ vật mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=sHMsJL6qMVI)
https://thanhcavietnam.co/FilesNhac/TacGia/Lm.NguyenLe/DangLeVat_ngl.pdf
Dâng lên Chúa xuân mp4
(https://www.youtube.com/watch?v=f-DUmoEUILA)http://www.dinh.dk/pdf/danglenChuaxuan-dddch.pdf
Đầu năm dâng Chúa mp4
(https://www.youtube.com/watch?v=IfLbD7h7B6s&t=1s)https://thanhcavietnam.co/FilesNhac/TacGia/DauChan/DauNamDangChua-DauChan.pdf
Lễ dâng 3 miền mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=BNBdGcC31Ok)
http://www.dinh.dk/pdf/ledangbamien-dch.pdf
Lễ dâng đầu năm mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=DH8hctkVHhc)
http://www.dinh.dk/pdf/ledangdaunam-vdt.pdf
Lễ dâng đầu xuân mp4
(https://www.youtube.com/watch?v=XJgdpRaQWlM)https://thanhcavietnam.co/FilesNhac/MP3-128/Lm.NguyenLeVol.3-MungXuanMoi/LeDangDauXuan-Lm.NguyenLe.pdf
Lễ dâng đầu xuân mp4
(https://www.youtube.com/watch?v=L-8QHg7YMVk)http://www.dinh.dk/pdf/ledangdauxuan-nhl.pdf
Lễ dâng mùa xuân mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=CIiLGBf2EiE)
https://www.calendi.com/baihat/xuan/LeDangMuaXuan_nc.pdf
Lễ dâng mùa xuân mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=l2DpzBYwsis)
http://www.dinh.dk/pdf/ledangmuaxuan-nd.pdf
Lễ dâng mùa xuân mp4
(https://www.youtube.com/watch?v=E6ptokBePmw)https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2015/04/le1bb85-dc3a2ng-mc3b9a-xuc3a2n-the1babf-thc3b4ng.pdf
Lễ dâng mùa xuân mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=XDXDjJRSUZI)
https://thanhcavietnam.co/FilesNhac/MP3-128/ThanhCaVol10-LeDangMuaXuan/LeDangMuaXuan_lat.pdf
Lễ dâng ngày đầu xuân mp4
(https://www.youtube.com/watch?v=5hVRKaoOPhM)http://www.dinh.dk/pdf/ledangngaydauxuan-dch.pdf
Lễ dâng ngày xuân mp4
(https://www.youtube.com/watch?v=VEGPMecn9SM)https://thanhcavietnam.co/FilesNhac/TacGia/DauChan/LeDangNgayXuan-DauChan.pdf
Lễ vật đầu xuân mp4
(https://www.youtube.com/watch?v=vlRM_yAPdJ8)https://www.calendi.com/baihat/xuan/LeVatDauXuan_TramThienThu.pdf
Tâm tư ngày xuân
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/ThanhLam/TamtungayxuanDl_Tl.pdf
Xuân đến đây rồi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=CdqqnSJpm0g)
Bè mp4
(https://www.youtube.com/watch?v=Y7WquFQKCUU)http://mitram.saobiennhatrang.net/xuan/389-xuandendayroi.pdf