PDA

View Full Version : Lễ Mồng Hai Tết (01/02/2014)thienngadt
09-01-2014, 03:16 PM
Lễ Mồng Hai Tết (01/02/2014)

Nhập lễ : Đầu xuân cầu cho gia đình mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=PbftznH2M8U)
http://www.dinh.dk/pdf/dauxuancauchogiadinh.pdf
Đón xuân lại nhớ cội nguồn
http://www.dinh.dk/pdf/donxuanlainhocoinguon.pdf
Giữ lấy lời cha mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=pZLpVB7t6Rk)
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2015/04/giulayloicha_xt.pdf
Mồng Hai Tết
http://www.dinh.dk/pdf/monghaitet-pctn.pdf
Ngày xuân thảo hiếu mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=-iju1ByOtjI)
https://cldup.com/00f_PXgAwq.pdf
Nhớ ơn cha mẹ
https://cldup.com/XucwfG6oDK.pdf
Nhớ về tổ tiên mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=YOPchaxmikg)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=7892&d=1357836708
Xuân hiếu kính cha mẹ
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2018/12/Xuân-hiếu-kính-cha-mẹ-Hải-Triều-X.pdf
Đáp ca : Ai kính sợ Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=4p17_NhSdFk)
https://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2014/10/969/thanh-vinh-127.pdf
Đáp ca Mồng Hai Tết
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/Caohuyhoang/Dapca/Dapcamong2tet-Chh.pdf
Hạnh phúc ai kính sợ Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=iba6J3Y4sHE)
http://www.dinh.dk/pdf/lecauchototienongbachamemong2tet_hanhphucaikinhsoChua_tv127-dch.pdf
Hạnh phúc thay mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Nx28O97fyNA)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/VuDinhAn/Hanhphucthay-Vda.PDF
Hạnh phúc thay mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=nEdT6y78gvk&feature=emb_logo)
https://huyenca.com/file/hanhphucthaytv127.pdf
Hạnh phúc thay mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=kHUP8-XTZhE)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.BuiNinh/DapCaNgayLe/5.LeChung-LeRieng/Mong2Tet-TV127-HanhPhucThay-DapCa_bn.pdf
Lễ Mồng 2 tết mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=7Mr6tACHPJk)
http://www.dinh.dk/pdf/lemong2tet-tv127.pdf
Mồng 2 Tết mp3 (http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/dapca/Tv127_tet_33a_tutrinh.mp3)
https://www.calendi.com/baihat/dapca/Tv127_2tet_hvh.pdf
Mồng 2 Tết mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=LCZLs_YOKE0)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/PetHuyHoang/Mung2tet-Tv127.pdf
Nguyện Chúa chúc phúc mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ja0j6vA2HB4)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=7893&d=1357836816
Nguyện Chúa chúc phúc mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=U8SuGxOm8dI)
http://www.dinh.dk/pdf/nguyenChuachucphuc-vx.pdf
Phúc cho người tôn sợ Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=JQlrhI2p9WQ)
http://www.dinh.dk/pdf1/phucchonguoitonsoChua-ta.pdf
Phúc cho những ai mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=1idfDbqaZV0&t=59s)
http://www.dinh.dk/pdf/phucchonhungai.pdf
Phúc thay người kính sợ Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=K34qIeau9xE)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/Xuanduong/PhucthaynguoikinhsoChua-Xd.pdf
Thánh vịnh 127 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=0SOHb65d4cQ)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/ThanhlamUsa/Dapcamong2tetThanhLamUsa.pdf
Thánh vịnh 127 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=NPvUrrcVfrI)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.KimLong/ThanhVinh-DapCa/ThanhVinh127_kl.pdf
Thánh vịnh 127 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=HJipsmpIjBc)
http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2014/10/968/thanh-vinh-127.pdf
Alleluia mp3 (http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2015/1/1062/chung-mong-2-tet.mp3)
http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2015/1/1062/mong-2-tet.pdf
Thánh vịnh 127 mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/thanhvinh127mong2tet-vdt.mp3)
http://www.dinh.dk/pdf/thanhvinh127mong2tet-vdt.pdf
Thánh vịnh 127 mp3 (http://dinh.dk/mp3/thanhvinh127-lhd.mp3)
http://dinh.dk/pdf1/thanhvinh127-lhd.pdf
Thánh vịnh 127 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LetruyenThong_DanToc/MongHaiTet_tv_127.mp3)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LetruyenThong_DanToc/MongHaiTet_tv_127.pdf
Thật hạnh phúc thay mp4 (http://www.youtube.com/watch?v=BKKqiLXFbYc)
http://www.dinh.dk/pdf/thathanhphucthay-tv127.pdf
Vinh phúc mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=4dbivrwQfqE)
http://www.dinh.dk/pdf/vinhphucthay-kl.pdf
Vịnh ca 127 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Zvfq6jWowFA)
http://www.dinh.dk/pdf/vinhca127.pdf
Dâng lễ :
Của lễ mùa xuân mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=hxNEGfnK8rM)
http://www.dinh.dk/pdf1/cualemuaxuan-hmk.pdf
Dâng gia đình mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=4Mx3LM1STS4)
http://www.dinh.dk/pdf/danggiadinh-dch.pdf
Dâng lễ ngày xuân mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=vgEAT7Lue5w)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/MP3-128/ChuaDaSongLai/DangLeNgayXuan_mp-tp.pdf
Dâng lễ ngày xuân mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Hf0ysLFJ9-c)
http://www.catruong.com/baihat/xuan/DangLeNgayxuan_mt.pdf
Lễ dâng ngày đầu xuân mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=5hVRKaoOPhM)
http://www.dinh.dk/pdf/ledangngaydauxuan-dch.pdf
Lễ dâng Thánh Gia Thất mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=WJGIoERKk8s)
http://www.dinh.dk/pdf/ledangThanhGiaThat-dch.pdf
Nén hương lòng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=uP5oT-Lf5Tc)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/VietChung/NenHuongLong_vcg.pdf
Tình yêu gia đình mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=HeWg_LxXa6Y)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=7894&d=1357836902
Tình yêu mến mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=CnWSLjjm6PM)
http://www.dinh.dk/pdf/tinhyeumen-chh.pdf
Hiệp lễ : Cầu cho tổ tiên mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=E5dcPgywZqM)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/Buininh/Cauchototien-Bn.pdf
Công ơn cha mẹ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=aBP-BaYpAk8)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/MP3-128/DongSongLyBiet/CongOnChaMe_mt.pdf
Công ơn cha mẹ 1 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=LGGdJDzSY-4)
http://www.dinh.dk/pdf/congonchame1.pdf
Dâng nụ tầm xuân mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ExMufCyLdew)
http://www.dinh.dk/pdf/dangnutamxuan-dch.pdf
Hồng ân Chúa xuân mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=H5F6FojqqTQ)
https://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2019/2/1645/hong-an-chua-xuan.pdf
Hương lòng ngày xuân
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2018/12/Hương-lòng-ngày-xuân-Thế-Thông-X.pdf
Kính nhớ tổ tiên mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,22442)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/MP3-128/ThanhCaVol10-LeDangMuaXuan/KinhNhoToTien_Dominic.pdf
Nén hương lòng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ikgfpchZWnU)
http://www.dinh.dk/pdf/nenhuonglong-vda.pdf
Ngày xuân cầu cho cha mẹ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=FaD6j_oM-Ps)
http://dinh.dk/pdf1/ngayxuancauchochame-dc.pdf
Ngày xuân cầu nguyện mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=1YS1g_BK5LM)
http://www.dinh.dk/pdf/ngayxuancaunguyen-hd.pdf
Ngày xuân nguyện dâng gia đình mp4 (http://www.dinh.dk/mp3/ngayxuannguyendanggiadinh-dc.mp3)
http://www.dinh.dk/pdf1/ngayxuannguyendanggiadinh-dc.pdf
Nhớ nguồn mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=vyXq1d-2C9E)
http://www.dinh.dk/pdf/nhonguon.pdf
Nhớ về tình mẹ cha mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=yfC_zprwQnI)
http://www.dinh.dk/pdf/nhovetinhmecha-th.pdf
Nụ tầm xuân mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=wE-1eosUxGU)
http://www.dinh.dk/pdf/nutamxuan-td.pdf
Ơn biển trời mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=PIz81HKcLgk)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/MP3-128/XuanTriAn-HoangPhuongVol2/OnBienTroi_hp.pdf
Ơn cha nghĩa mẹ mp4
https://cldup.com/ps_VaogW4C.pdf
Tạ ơn Chúa mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,21612)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/MP3-128/TauKhucHoanCa2/TaOnChua-LinhTranThy.pdf
Thắp nén hương lòng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Nuzx7-HidUY)
http://www.dinh.dk/pdf/thapnenhuonglong-tn.pdf
Xuân sang nguyện cầu mp4
(https://www.youtube.com/watch?v=NOSPPFjO3OA)Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=SqclEwSl4-o)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=7895&d=1357836921
Kết lễ : Lòng Mẹ từ nhân mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=oV1GmN7RqWM)
http://mitram.saobiennhatrang.net/ducme/287-longmetunhan.pdf
Mẹ là mùa xuân cứu độ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=I8KjCh0zowU)
http://dinh.dk/pdf1/Melamuaxuancuudo-pa.pdf
Mẹ như mùa xuân mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=3E2P-y-eFW0)
http://www.dinh.dk/pdf/Menhumuaxuan-vda.pdf
Nữ vương mùa xuân mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=A_IrrOKj428)
http://www.dinh.dk/pdf/NuVuongmuaxuan-dch.pdf
Tạ ơn Chúa xuân mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=lc-_L1GnTiI)
http://www.dinh.dk/pdf/taonChuaxuan.pdf
Xin Mẹ mùa xuân mp (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,11372)4 (https://www.youtube.com/watch?v=8Gep7L8Uxe0)
http://www.dinh.dk/pdf/xinMemuaxuan-nd.pdf