PDA

View Full Version : Lễ Mồng Ba Tết 02/02/2014thienngadt
10-01-2014, 02:48 PM
Lễ Mồng Ba Tết 02/02/2014

Nhập lễ :Ánh xuân hồng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=199ZtE4ZiFk)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=7897&d=1357862394
Bốn mùa
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2012/01/bon-mua-hoang-phuong.pdf
Bốn mùa hồng ân
https://www.catruong.com/baihat/xuan/BonMuaHongAn_.pdf
Chúa thăm trái đất
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2018/08/chc3baa-thc483m-trc3a1i-c491e1baa5t-hc6b0c6a1ng-vc4a9nh-x.pdf
Mừng chào mùa xuân mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=yKrMP5dmkNk)
http://www.dinh.dk/pdf/mungchaomuaxuan.pdf
Nguyện Chúa xuân mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ATiEE2qnc3c)
http://www.dinh.dk/pdf/nguyenChuaxuan-ta.pdf
Xuân thanh bình mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=6ZWPx_zrcCY)
http://www.dinh.dk/pdf/xuanthanhbinh.pdf
Đáp ca : Lễ đầu năm
https://huyenca.com/file/dapcadaunam-tv89-tranminh.pdf
Nơi con ẩn náu mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=D5qGN06rEbY)
http://www.dinh.dk/pdf1/noiconannau-ta.pdf
Thánh vịnh 89 mp3 (http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/dapca/Tv89_tet_bich.mp3)
https://www.calendi.com/baihat/dapca/Tv89_3tet_hvh.pdf
Thánh vịnh 89 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=kAyz1k5_OD4)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/ThanhlamUsa/Dapcamong3tetThanhLamUsa.pdf
Thánh vịnh 89 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=23TFPiB7nGU)
http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2015/1/1064/thanh-vinh-89.pdf
Thánh vịnh 89 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=E05ixWy5eF0)
https://www.calendi.com/baihat/dapca/Tv89_kimlong.pdf
Việc tay con mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=QjFpYwtMCrA)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.BuiNinh/DapCaNgayLe/5.LeChung-LeRieng/Mong3Tet-TV89-ViectayCon-DapCa_bn.pdf
Xin củng cố mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,22482)
https://thanhcavietnam.co/FilesNhac/MP3-128/MuaXuanHoiNgo/Mong3Tet-XinCungCo(Tv89)_bv.pdf
Chúa muôn trùng cao cả mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=pxnl_Pl--s4)
http://www.dinh.dk/pdf/lethanhhoacongviecmong3tetABC_Chuamuontrungcaoca_tv103-dch.pdf
Đáp ca Mồng Ba Tết
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/Caohuyhoang/Dapca/Dapcamong3tet-Chh.pdf
Lạy Chúa
http://www.dinh.dk/pdf/layChua-tv103.pdf
Lạy Thiên Chúa con thờ
http://www.dinh.dk/pdf/layThienChuacontho-tv103.pdf
Mồng 3 Tết mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=RKHpzEGD5nE)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/PetHuyHoang/Mung3tet-Tv103.pdf

Thánh vịnh 103 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LetruyenThong_DanToc/MongBaTet_tv_103.mp3)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LetruyenThong_DanToc/MongBaTet_tv_103.pdf
Thánh vịnh 103 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=woTB3b7usNA)[/URL]
https://www.calendi.com/baihat/xuan/Tv103_3tet_tn.pdf

Dâng lễ : Của lễ đầu mùa mp4 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/dap-ca-le-mong-3-tet-an-phuc.3FRZWhffwOg0.html)
http://www.dinh.dk/pdf/cualedaumua-vc.pdf
Của lễ đầu xuân
http://www.dinh.dk/pdf1/cualedauxuan-lhd.pdf
Dâng Cha lễ mùa xuân
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/ThienUyen/DangChaLeMuaXuan-ThienUyen.pdf
Dâng về Chúa Xuân
http://www.dinh.dk/pdf/dangveChuaxuan-dch.pdf
Lao động dâng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=kgr27Gmog6k)
Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=EHVmCU01BH4)
http://thanhnhacvietnam.info/thienngadt/Caohuyhoang/Laodongdang3Chh.pdf
Lễ dâng cầu mùa (https://www.youtube.com/watch?v=Btpq59K1Ca0)[URL="https://www.youtube.com/watch?v=Btpq59K1Ca0"]mp4 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/le-dang-cau-mua-an-phuc.TT8UZbhXprH4.html)
http://www.dinh.dk/pdf/ledangcaumua-dch.pdf
Lễ dâng cầu mùa
http://www.dinh.dk/pdf/ledangcaumua-hn.pdf
Lễ dâng đầu năm mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Q3WjWVuwrq0)
http://www.dinh.dk/pdf/ledangdaunam-vdt.pdf
Lễ dâng đầu xuân mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=VOzsdEwzUlo)
https://thanhcavietnam.co/FilesNhac/MP3-128/MuaXuanHoiNgo/LeDangDauXuan_bv.pdf
Lễ dâng đầu xuân mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=L-8QHg7YMVk)
http://www.dinh.dk/pdf/ledangdauxuan-nhl.pdf
Lễ dâng mùa xuân mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=cDlYe96oO40)
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2017/10/le1bb85-dc3a2ng-mc3b9a-xuc3a2n-nguye1bb85n-chc3a1nh.pdf
Lễ xuân dâng Chúa mp3 (http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2015/1/1065/chung-4-be.mp3)
http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2015/1/1065/le-xuan-dang-chua.pdf
Rượu bánh bốn mùa
http://www.dinh.dk/pdf/ruoubanhbonmua.pdf
Hiệp lễ : Bốn mùa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=LphSVaGhYJQ)
https://thanhcavietnam.co/FilesNhac/MP3-128/XuanTriAn-HoangPhuongVol2/BonMua_hp.pdf
Chúa đã trao phó mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=o_ZyGf_45g0)
http://dinh.dk/pdf/Chuadatraopho-tn.pdf
Chúa là mùa xuân
http://www.dinh.dk/pdf/Chualamuaxuan.pdf
Chúa mùa xuân mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=HSysGgJjKOk)
http://www.dinh.dk/pdf/Chuamuaxuan-tn.pdf
Dâng lời cảm tạ Chúa xuân mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=nVj8GeRa9PE&feature=emb_logo)
https://thanhcavietnam.co/FilesNhac/TacGia/HongBinh/DangLoiCamTaChuaXuan-HongBinh.pdf
Hoan ca mùa xuân mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=BqcQuQsDdHU)
http://www.dinh.dk/pdf/hoancamuaxuan.pdf
Hãy sinh lợi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=pWZujuSl358)
http://www.dinh.dk/pdf1/haysinhloi-hmkdch.pdf
Làm rạng danh Cha mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=pB1BV99TlHk)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/Xuan/LamrangdanhCha-Bn.pdf
Mưa thuận gió hòa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=2kNpOGIKN2c)
https://thanhcavietnam.co/FilesNhac/TacGia/AnDuy/MuaThuanGioHoa-AnDuy-dt.pdf
Mùa xuân ước mơ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=eXsTosutS-k)
http://www.dinh.dk/pdf/muaxuanuocmo.pdf
Ngày đầu năm mới mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,22471)
https://thanhcavietnam.co/FilesNhac/MP3-128/MuaXuanHoiNgo/NgayDauNamMoi_bv.pdf
Ngày xuân xin dâng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=bWX5atmK2kk)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=7899&d=1357862440
Tình Chúa xuân mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=08hWpMz0HpM)
https://huyenca.com/file/tinhchuaxuan-luhanh.pdf
Ví như mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=syrl9LSWxeE)
http://www.dinh.dk/pdf/vinhu-tn.pdf
Xuân của ân tình mp3
(http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2015/1/1066/dk-sop-tenor.mp3)Bè mp3 (http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2015/1/1066/dk-alto-basso.mp3)
http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2015/1/1066/xuan-cua-an-tinh.pdf
Xuân đã về đây mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=_kUJucqkZ_c)
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2011/12/xuan-da-ve-day-nguyen-le.pdf
Xuân tạ ơn mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=gMYHuKaSGNg)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=7900&d=1357862465
Xuân yêu đời mp4
(https://www.youtube.com/watch?v=Mh6ed4vrvXQ)Alto (https://www.youtube.com/watch?v=76plPaPgS0E) tenor (https://www.youtube.com/watch?v=xjx1lQSW714) bass
https://thanhcavietnam.co/FilesNhac/GiangSinh/TinhDaDen/XuanYeuDoi_tth.pdf
Kết lễ : Dâng Mẹ mùa xuân mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=6QfbJ2G6tlk)
http://www.dinh.dk/pdf1/dangMemuaxuan-ga.pdf
Mẹ là mùa xuân mp4 (https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/me-la-mua-xuan-gia-an-hat-thanh-ca.dNY0cqnDUED4.html)
http://www.dinh.dk/pdf/Melamuaxuan-2be.pdf
Mẹ như mùa xuân mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=3E2P-y-eFW0)
http://www.dinh.dk/pdf/Menhumuaxuan-vda.pdf
Mùa xuân Maria mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ForKFXcFo6w)
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2017/12/mc3b9a-xuc3a2n-maria-vie1babft-chung.pdf
Nữ Vương mùa xuân mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Q0MyiscEkB4)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=7901&d=1357862503

GiuseMinh
16-01-2014, 02:22 PM
Thanks thiennga nhiều! Nhưng không biết có lộn gì không ngày 2/2/2014 đúng là Mồng Ba Tết nhưng vào ngày Chúa Nhật nên Phụng Vụ thì phải là Chúa Nhật 4A mùa quanh năm cũng là Lễ Đức Mẹ Dâng Con Vào Đền Thờ. Thánh Vịnh sẽ là Thánh Vịnh 23 Lễ Đức Mẹ Dâng Con trong đền thờ. Thiennga check lại nhá.

thienngadt
16-01-2014, 02:40 PM
Bạn GiuseMinh mến !
Thienngadt soạn lễ Mồng 3 Tết là Lễ Cầu Mùa (Lễ ngoại lịch) Thienngadt cũng đã soạn Lễ Chúa nhật 4 TNA 2/2/2014 với bài hát theo Lễ Nến https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=48798
Các bạn sẽ chọn bài hát phù hợp theo mỗi Thánh lễ
Thân mến