PDA

View Full Version : Lễ Chúa nhật 5 Thường Niên A 09/02/2014thienngadt
15-01-2014, 01:17 AM
Lễ Chúa Nhật 5 Thường Niên A 09/02/2014

Nhập lễ : Ca nhập Lễ Chúa Nhật 5 Thường niên mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=k5qb1Lex8C8)
Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=e_RJJzVrXT4)
http://huyenca.com/file/nl05tn-tranminh.pdf
Chúa nhật 5 Thường Niên
http://www.dinh.dk/pdf/CN5TN-ht.pdf
Đến trước nhan Ngài mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=p18gY9mlu0U)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=7877&d=1357833955
Hãy đến cung chúc mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ZEY_gK3sUxQ)
http://www.dinh.dk/pdf/haydencungchuc.pdf
Hãy đến đây
http://dinh.dk/pdf/haydenday-pctn.pdf
Hãy đến đây mp3 (http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2016/12/1514/chung-4-be.mp3)
http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2016/12/1514/hay-den-day.pdf
Hãy đến đây mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=6QAZwzFJwTg)
Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=M5ueercoiKs)
http://huyenca.com/file/nl05tn-haydenday-thienduyen-1.pdf
Hãy đến reo mừng
http://dinh.dk/pdf/haydenreomung-nd.pdf
Hãy đến reo mừng
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2015/09/haydenreomung-vda.pdf
Hãy đến ta reo mừng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=XBAA8TiHOL0)
http://www.dinh.dk/pdf/haydentareomung.pdf
Hãy đến tung hô Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ZkgQgdzk1iM)
http://www.dinh.dk/pdf/haydentungho.pdf
Hãy tiến vào
http://dinh.dk/pdf/haytienvao_vda.pdf
Nào đến đây
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2018/05/nc3a0o-c491e1babfn-c491c3a2y-cn-5-tn-duy-linh-nl.pdf
Thắp sáng trong con mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=daWQ1252HbY)
http://www.dinh.dk/pdf/thapsangtrongcon-th.pdf
Thắp sáng lên mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=axGv-opMUHg)
http://www.dinh.dk/pdf/thapsanglen.pdf
Tung hô Chúa
https://www.catruong.com/baihat/nhaple/(NhapLe CN V TN) TungHoChua_TramThienThu.pdf
Vui bước lên
http://www.simonhoadalat.com/thanhnhac/baimoi/nhaple/Vui buoc len.pdf
Đáp ca : Chúa nhật 5A Thường Niên mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=AYBJRfEsSyY)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/PetHuyHoang/cn5qnA.pdf
Chúa nhật 5A Thường Niên
https://huyenca.com/file/dapcatn05a-tv111-tranminh.pdf
Chúa nhật 5A thường niên mp4 (http://www.youtube.com/watch?v=CKhG_fdqXL4)
http://www.dinh.dk/pdf/28_CN5TN_TV111.pdf
Một nguồn ánh sáng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ae1eP9hdpIo)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.BuiNinh/DapCaNgayLe/3.MuaThuongNien/CN05TNA-TV111-MotNguonAnhSang-DapCa_bn.pdf

Người đã xuất hiện mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=7lpySh0utEY)
http://www.dinh.dk/pdf/CN5TNA_Nguoidaxuathien_tv111-dch.pdf
Người như sự sáng mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/nguoi-nhu-su-sang-an-phuc-ft-thien-nga.RmB14WrmJPV6.html)
http://www.dinh.dk/pdf/Nguoinhususang-tv111.pdf
Thánh vịnh 111 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=0vYrE0A6EyU)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv111-CN5TN-A.pdf
Thánh vịnh 111 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/MuathuongnienA/CN5a_tutrinh.mp3)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/MuathuongnienA/CN5a_hvh.pdf
Thánh vịnh 111 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNA_5TN_tv_111_chung_HC_5_2_.mp3)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNA_5TN_tv111.pdf
Thánh vịnh 111 mp3 (https://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2016/12/1516/chung-4-be.mp3)
https://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2016/12/1516/thanh-vinh-111.pdf
Trong u tối mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=JnDQXT1EHXg)
http://www.dinh.dk/pdf/trongutoi-vx.pdf
Trong u tối
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2017/12/trong-u-te1bb91i-tv-111-la-the1baadp-te1bbb1.pdf
Trong u tối Người xuất hiện mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=WsuV8ZmJnYM)
http://www.dinh.dk/pdf1/trongutoinguoixuathien-ta.pdf
Sự sáng Người công chính
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv111_5a_SuSangNguoiCongChinh_hpv.pdf
http://chungnhan.org/seraphim/taphat/thanhvinh/cn5A/Tv111_cn5A_Page_1.jpg
Dâng lễ : Con muốn dâng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=UG4lFK2yGpE&t=21s)
http://www.dinh.dk/pdf/conmuondang-chh.pdf
Của lễ hiến dâng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=0Fx53Gl0Zxk&t=57s)
http://www.dinh.dk/pdf/cualehiendang-tn.pdf
Dâng đời tình thương mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=mheLZAuswUs)
http://dinh.dk/pdf/dangdoitinhthuong.pdf
Hy lễ con dâng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=NrkaPuh4Jko)
http://www.dinh.dk/pdf/hylecondang-ga.pdf
Hy lễ cuộc đời mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=emGTfx2aXMo)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/TacGiaKhac-TH/HyLeCuocDoi_.pdf
Khúc tri ân mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=wTTFDFlg3fg)
http://www.dinh.dk/pdf/khuctrian.pdf
Hiệp lễ : Ánh sáng và muối đất
http://dinh.dk/pdf1/anhsangvamuoidat-hmkdch.pdf
Cảm mến hồng ân mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=I-fY_VVYRkc)
http://dinh.dk/pdf/cammenhongan.pdf
Cho con làm muối đất mp4
(https://www.youtube.com/watch?v=KJTUUKB-lCQ&t=3s)Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=QkVW4KDA-eg)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/CaulacboPhuCuong/tranquangduc/choconlammuoidat.pdf
Chúa cất tiếng gọi con mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=yO44lWWnEdg)
http://www.dinh.dk/pdf/Chuacattienggoicon.pdf
Là muối, là ánh sáng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ConXij0HUX0)
http://dinh.dk/pdf/lamuoilaanhsang-tn.pdf
Là muối mặn, là đèn sáng
http://dinh.dk/pdf1/lamuoimanladensang-nmh.pdf
Muối - ánh sáng (1) mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=QMRAdweifY8)
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2018/01/mue1bb91i-c3a1nh-sc3a1ng-1-bc3b9i-ninh-tctm.pdf
Muối đất và ánh sáng
http://dinh.dk/pdf1/CN5ATN-muoidatvaanhsang-tl.pdf
Muối mặn đèn sáng
http://www.catruong.com/baihat/thanhkinh/MuoiMan-DenSang - TramThienThu.pdf
Muối men cho đời mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=xsaWEEX3_gI)
http://www.dinh.dk/pdf/muoimenchodoi.pdf
Muối và ánh sáng
http://www.dinh.dk/pdf1/muoivaanhsang-vx.pdf
Tâm sự ngọn nến mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,16614)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=10017&d=1389856432
Tâm tình hiến dâng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=w8omT769B_s)
http://www.dinh.dk/pdf/tamtinhhiendang.pdf
Xin là muối là men
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2017/12/xin-lc3a0-mue1bb91i-lc3a0-men-lm-la-the1baadp-te1bbb1.pdf
Xin thắp sáng
http://www.dinh.dk/pdf/xinthapsang-vda.pdf
Kết lễ : Anh em là muối và ánh sáng mp4 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/anh-em-la-muoi-va-anh-sang-va.6p6pcF6RcreY.html)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.TruyenGiao/AnhEmLaMuoiVaAnhSang_tg.pdf
Chúa sai tôi đi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=NN3k2sB_Vak)
https://thanhcavietnam.co/FilesNhac/MP3-128/BonMuaYeuThuong/ChuaSaiToiDi_nl.pdf
Thắp sáng niềm tin mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ugI87XEyNJU)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/ThanhvinhDapca/ThanhYen/thapsangniemtin-thanhyen.pdf
Tiếng gọi xây đời mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Qjrw_PIjOak)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/ThanhvinhDapca/ThanhYen/tienggoixaydoi-thanhyen.pdf
https://scontent.fsgn5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/14484650_967499620029082_973656792175456964_n.jpg?oh=7fdb3b5baf911ad11290b10d2d258c15&oe=58DDD64C


https://scontent.fsgn5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/14441153_967499623362415_2564059942965175462_n.jpg?oh=c4571ed0c81ea3ee276d06b7ad1e245d&oe=58DB6D0D

bibotom
01-08-2017, 09:41 PM
Thánh Ca Phụng Vụ Năm A - Chúa Nhật 5 Thường Niên