PDA

View Full Version : Lễ Chúa nhật 6 Thường Niên A 16/02/2014thienngadt
18-01-2014, 09:25 PM
Lễ Chúa nhật 6 Thường Niên A 16/02/2014


Nhập lễ : Ca Nhập Lễ Chúa Nhật 6 Thường Niên mp4
(https://www.youtube.com/watch?v=X0YKRmOY-Hw)http://huyenca.com/file/nl06tn-tranminh.pdf
Ca Nhập Lễ Chúa Nhật 6 Thường Niên
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2015/09/canhaplecn6tn-ta.pdf
Ca Nhập Lễ Chúa Nhật 6 Thường Niên
http://www.dinh.dk/pdf/CN6TN-ht.pdf
Cho nước trời mai sau mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Jl57TZeaJFc)
http://www.dinh.dk/pdf/chonuoctroimaisau-nd.pdf
Con sẽ bước lên bàn thờ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=0hfiUrxeJdI)
http://www.dinh.dk/pdf/consebuoclenbantho-hnhp.pdf
Cung thánh huyền linh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=91emax-sydY)
http://dinh.dk/pdf/cungthanhhuyenlinh-dch.pdf
Dâng thánh lễ 2 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=b7u21fxIoy4)
http://www.dinh.dk/pdf/dangthanhle2-hh.pdf
Giữa nơi đền thánh mp3 (http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2014/6/812/chung-4-be.mp3)
http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2014/6/812/giua-noi-den-thanh.pdf
Hãy ca tụng Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ohV2j5LAtbA)
Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=LLs9CTE24D0)
http://www.dinh.dk/pdf/haycatungChua.pdf
Lên đền Ngài mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=y0_m4ZU-lTw)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/NhapLe/LenDenNgai_tn.pdf
Nguồn vui cứu độ
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2015/09/nguonvuicuudo-sd.pdf
Tin tưởng nguyện cầu
https://www.calendi.com/baihat/nhaple/(NhapLe%20CN%20VI)%20TinTuongNguyenCau_TramThienThu.pdf
Trong cánh tay Ngài
http://www.simonhoadalat.com/thanhnhac/baimoi/nhaple/TrongCanhTayNgai.pdf
Xin Ngài nên như núi đá mp4
(https://www.youtube.com/watch?v=UqyM6i7uCjE)Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=p9jbgInqrx0)
http://huyenca.com/file/nl06tn-xinngainennuida-thienduyen-1.pdf
Xin trở thành
http://www.dinh.dk/pdf/xintrothanh-vda.pdf
Đáp ca : Chúa nhật 6A thường niên
https://huyenca.com/file/dapcatn06a-tv118-tranminh.pdf
Chúa nhật 6A thường niên mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=dOl5Cavx3qM)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/PetHuyHoang/cn6qnA.pdf
Chúa nhật 6A thường niên mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Xjbfy9RMeQY)
http://www.dinh.dk/pdf/29_CN6TN_TV118.pdf
Phúc thay ai tiến thân mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=qYrEQh50mYE)
http://www.dinh.dk/pdf1/phucthayaitienthan-ta.pdf
Phúc đức cho người mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=SOnBSXTrKaA)
Bè & Alleluia mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=fd18fKdj2Jg)
http://dinh.dk/pdf/CN6TNA_phucducchonguoi_tv118-dch.pdf
Phước đức mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=rLa92gsqT3Y)
http://www.dinh.dk/pdf/phuocduc-tv118.pdf
Thánh vịnh 118 mp4 (https://youtu.be/eAM4wLp0fBw)
http://www.saturdaychoir.com/wp-content/uploads/2017/02/2017-TV-118-CN-6-TN-A.pdf
Thánh vịnh 118 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=qYrEQh50mYE)
https://tandatthanhca.com/wp-content/uploads/2020/02/TV118-B.pdf
Thánh vịnh 118 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/MuathuongnienA/CN6a_bich2.mp3)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/MuathuongnienA/CN6A_hvh.pdf
Thánh vịnh 118 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNA_6TN_tv_118_2_.mp3)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNA_ 6TN_tv118.pdf
Tuân giữ luật Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=KkqhiwaFuCI)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.BuiNinh/DapCaNgayLe/3.MuaThuongNien/CN06TNA-TV118-TuanGiuLuatChua-DapCa_bn.pdf
http://chungnhan.org/seraphim/taphat/thanhvinh/cn6A/Tv118_cn6A_Page_1.jpg
http://chungnhan.org/seraphim/taphat/thanhvinh/cn6A/Tv118_cn6A_Page_2.jpg
Dâng lễ : Dâng hồn xác mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=GaG4tO7AqH4)
http://www.dinh.dk/pdf/danghonxac.pdf
Dâng Ngài mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=VGWpbnppZ70)
http://www.dinh.dk/pdf/dangNgai.pdf
Chúng con dâng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=elsUM9hGxAY&t=3s)
Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=dR_mbgOStoU)
http://www.dinh.dk/pdf/chungcondang.pdf
Hiệp lễ : Đừng tưởng mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/dungtuong-nmh.mp3)
http://www.dinh.dk/pdf1/dungtuong-nmh.pdf
Hãy luôn tuân giữ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=kHQ8iTvkSVg)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.BuiNinh/ThanhKinhCa/CN06TNA-HayLuonTuanGiu_bn.pdf
Lắng nghe Lời Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=DyIFGLfO1mc)
http://www.dinh.dk/pdf/langngheloiChua-nd.pdf
Lời thiêng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=SAefuUAxZ0s)
http://www.dinh.dk/pdf1/loithieng-nhcvx.pdf
Luật Chúa kiện toàn mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/luatChuakientoan-hmkdch.mp3)
http://www.dinh.dk/pdf1/luatChuakientoan-hmkdch.pdf
Luật Chúa kiện toàn mp4
(https://www.youtube.com/watch?v=VWLH4XfQK-w)Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ACO6Zy_t01c)
http://www.dinh.dk/pdf1/CN6ATN-luatChuakientoan-tl.pdf
Tin Mừng cho người muốn nghe mp4 (http://www.youtube.com/watch?v=HfAiEeqc55M)
Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=0pEbFlT0qRA)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/CaNguyen-HiepLe/TinMungChoNguoiMuonNghe_pq.pdf
Xin biến đổi con mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=gCrmh0TlVHU)
http://www.dinh.dk/pdf/xinbiendoicon-tn.pdf
Xin chỉ cho con mp4
(https://www.youtube.com/watch?v=kcQiIlJlJx8)http://www.dinh.dk/pdf/xinchichocon-hl.pdf
Kết lễ : Cùng Mẹ sống Lời Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=zw07alTGuEw)
https://huyenca.com/file/CungMeSongLoiChua-thethong.pdf
Dâng Mẹ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=hqLRqxxl58E)
http://www.dinh.dk/pdf/dangMe.pdf