PDA

View Full Version : Lễ Chúa nhật 7 Thường Niên A 23/02/2014thienngadt
23-01-2014, 11:36 PM
Lễ Chúa nhật 7 Thường Niên A 23/02/2014


Nhập lễ : Ca nhập Lễ Chúa nhật 7 Thường Niên mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=qpn6flPplgw)
http://huyenca.com/file/nl07tn-tranminh.pdf
Ca nhập lễ 2 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=WMBwud1SdYY)
http://www.dinh.dk/pdf/canhaple2-nvt.pdf
Chúa là tình yêu mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ZUiGzu4rrCI)
http://www.dinh.dk/pdf/Chualatinhyeu-tn.pdf
Chúa nhật 7 Thường niên
http://www.dinh.dk/pdf/CN7TN-ht.pdf
Con tin cậy mp4
(https://www.youtube.com/watch?v=wJ3cKN9urBI)Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=unA36cVncKQ)
http://huyenca.com/file/nl07tn-contincay-thienduyen-1.pdf
Con tin cậy mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/contincay-pctn.mp3)
http://www.dinh.dk/pdf/contincay-pctn.pdf
Con vẫn cậy tin
http://www.simonhoadalat.com/thanhnhac/baimoi/nhaple/ConVanCayTin.pdf
Đâu có tình yêu thương mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=P3aeeJTDUv0)
http://www.dinh.dk/pdf/daucotinhyeuthuong.pdf
Về bên Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=9J2tmLOHQtY)
http://www.dinh.dk/pdf/vebenChua-nd.pdf
Đáp ca : Chúa là Đấng từ bi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=mbzXMz2q-PM)
https://huyenca.com/file/tnacn07_chualadangtubitv102.pdf
Chúa nhật 7A Thường niên mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=i2KBx1XxJ_o)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/PetHuyHoang/cn7qnA.pdf
Chúa nhật 7A thường niên mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/dap-ca-chua-nhat-3-chay-c-an-phuc-ft-thien-nga.YribtMEWP8K7.html)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/PetHuyHoang/cn7qnA.pdf
Chúa nhật 7A Thường niên mp4 (http://www.youtube.com/watch?v=eQM-KQMd_Kg)
http://www.dinh.dk/pdf/30_CN7TN_TV102.pdf
Chúa từ bi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=mbzXMz2q-PM)
http://www.dinh.dk/pdf/CN7TNA_Chuatubi_tv102-dch.pdf
Đấng từ bi nhân hậu mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ilO4PpdbXoo)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.BuiNinh/DapCaNgayLe/3.MuaThuongNien/CN07TNA-TV102-DangTuBiNhanHau2-DapCa_bn.pdf
Linh hồn tôi ơi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=42LJZZFANaw)
http://thanhnhacvietnam.info/thienngadt/ThanhvinhDapca/Vinam/DC.linhhontoioi-vn.pdf
Alleluia 7A
http://thanhnhacvietnam.info/thienngadt/ThanhvinhDapca/Vinam/Allcn7A.pdf
Thánh vịnh 102 mp3 (http://mautam.org/Mp3/tv102xuanminh02.mp3)
http://mautam.org/pdf/tv102xuanminh.pdf
Thánh vịnh 102 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=1794Y0M97xA&feature=youtu.be)
http://www.saturdaychoir.com/wp-content/uploads/2017/02/2017-TV-102-CN-7-TN-A-1-be.pdf
Thánh vịnh 102 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/MuathuongnienA/CN7a_bich2.mp3)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/MuathuongnienA/CN7a_hvh.pdf
Thánh vịnh 102 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNA_7TN_tv_102_hoanchinh_2_.mp3)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNA_7TN_tv102.pdf
Dâng lễ : Của lễ tình yêu mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/cualetinhyeu-vx.mp3)
http://dinh.dk/pdf1/cualetinhyeu-vx.pdf
Dâng 1 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=kAqHqYAm4mA)
http://www.dinh.dk/pdf/dang1-nd.pdf
Hiến lễ trở thành số không mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/hienletrothanhsokhong-td.mp3)
http://www.dinh.dk/pdf/hienletrothanhsokhong-td.pdf
Hiến lễ yêu thương mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=f27V0tDITUo&t=19s)
http://www.dinh.dk/pdf/hienleyeuthuong.pdf
Lễ dâng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=9YAwH_mOq_A)
http://www.dinh.dk/pdf/ledang-th.pdf
Lễ vật hoà bình mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=jub36Mkf-34)
http://www.dinh.dk/pdf/levathoabinh.pdf
Lễ vật tình yêu mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=OYhkplqFkcQ)
http://www.dinh.dk/pdf/levattinhyeu-mt.pdf
Hiệp lễ : Bài ca yêu thương mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=p5cErDA4b-w)
http://www.dinh.dk/pdf/baicayeuthuong.pdf
Cho con biết yêu thương mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=KnWhrfJj878)
http://www.dinh.dk/pdf/choconbietyeuthuong-td.pdf
Hãy nên trọn lành mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=hjHMT9ahKd8)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.BuiNinh/ThanhKinhCa/CN07TNAC-HayNenTronLanh_bn.pdf
Hãy nên trọn lành
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.MiTram/PDF-Moi/HiepLe/HayNenTronLanh.pdf
Hãy nên trọn lành mp4
(https://www.youtube.com/watch?v=e7CPC2ev9eM)[/URL][URL="https://www.youtube.com/watch?v=lcdKOMoH81o"]Bè mp4 (http://www.dinh.dk/mp3/haynentronlanh-nmh.mp3)
http://www.dinh.dk/pdf1/haynentronlanh-nmh.pdf
Hãy nên trọn lành mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=a2irqoiK5ec)
http://www.dinh.dk/pdf/haynentronlanh-dth.pdf
Hãy sống yêu thương mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=MaGlPz8lN3M)
http://dinh.dk/pdf1/haysongyeuthuong-hmkdch.pdf
Hãy tha thứ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=W4v4Q9s7d2c)
Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=iCs5AHWymdc)
http://www.dinh.dk/pdf/haythathu-qt.pdf
Hãy yêu kẻ thù mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=pbVik0W_tro)
http://www.dinh.dk/pdf1/hayyeukethu-hmkdch.pdf
Kinh an bình
http://thanhlinhchoir.com/baihat/others/KinhAnBinh_xuanthao.pdf
Kinh hòa bình mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=shkl9TXRf7E)
http://www.dinh.dk/pdf/kinhhoabinh.pdf
Một đời như Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=2KGJSe3MgCU)
http://www.dinh.dk/pdf/motdoinhuChua-tn.pdf
Nguồn sống yêu thương mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=1Pbdx4dSl_w)
http://www.dinh.dk/pdf/nguonsongyeuthuong-nd.pdf
Như Cha các con mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=6kI4lpm20L0)
http://www.dinh.dk/pdf1/nhuChacaccon-nmh.pdf
Như Đấng trọn lành mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=kJqxHK4Ikvg)
http://www.dinh.dk/pdf1/CN7ATN-nhuDangtronlanh-tl.pdf
Tiếng gọi yêu thương
http://www.dinh.dk/pdf1/tienggoiyeuthuong-hh.pdf
Trọn lành như Cha mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=PvQl0oOp4kc)
mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/tron-lanh-nhu-cha-an-phuc.5b8ALxWtUNct.html)
Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=kIC88eyKK8k)
http://www.dinh.dk/pdf/tronlanhnhuCha-tn.pdf
Vị tha bác ái mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/vithabacai-nhcvx.mp3)
http://www.dinh.dk/pdf1/vithabacai-nhcvx.pdf
Xin cho con yêu đời yêu người mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=kA7az9XJpzE)
http://www.dinh.dk/pdf/xinchoconyeudoiyeunguoi.pdf
Yêu thương kẻ thù mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Om1QmRnKU18)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=10029&d=1390494983
Kết lễ : Dưới áo Mẹ từ bi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=UY-Y9yVMG68)
http://www.dinh.dk/pdf/duoiaoMetubi-mt.pdf
Nguyện cầu cho xứ đạo mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ud2jVUMKHC0)
http://www.dinh.dk/pdf/nguyencauchoxudao.pdf
Thắp sáng trong con mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=gI2btCj6OoE)
http://www.dinh.dk/pdf/thapsangtrongcon-th.pdf