PDA

View Full Version : Lễ Chúa nhật 8 Thường Niên A 02/03/2014thienngadt
26-01-2014, 12:36 AM
Lễ Chúa nhật 8 Thường Niên A 02/03/2014

Nhập lễ : Ca lên đi 3 mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/ca-len-di-3-ca-doan-vuot-qua.UFD38qKxjFo9.html)
http://www.dinh.dk/pdf/calendi3.pdf
Ca khúc hồng ân mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/ca-khuc-hong-an-gia-an.deLkT8YCoWeC.html)
http://www.dinh.dk/pdf/cakhuchongan1-nd.pdf
Hãy đến tung hô mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/hay-den-tung-ho-chua-va.oUuxOoUpBR8j.html)
http://www.dinh.dk/pdf/haydentungho.pdf
Vì yêu thương (Impr)
http://www.simonhoadalat.com/thanhnhac/baimoi/nhaple/ViYeuThuong.pdf
Ca nhập lễ Chúa nhật 8
http://dinh.dk/pdf/canhapleCN8TN-ta.pdf
Đáp ca : Thánh vịnh 61 (Impr) mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/dap-ca-chua-nhat-8-a-dang-cap-nhat.okdtY0pmetar.html)
http://www.dinh.dk/pdf/chitrongThienChua-tv61.pdf
Niềm vui nơi Chúa (Impr) mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=o-d3rZGjrYA)
http://dinh.dk/pdf/CN8TNA_niemvuinoiChua_tv61-dch.pdf
Thánh vịnh 61 (Impr) mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=8x1v2vivBGg)
http://www.dinh.dk/pdf/31_CN8TN_TV61.pdf
Thánh vịnh 61 mp4
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv61_8a_xuanthao.pdf
Thánh vịnh 61 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=7PdOXUqBbhs)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/Pdf/Tv61Nhy.pdf
Thánh vịnh 61 mp3 (http://mautam.org/Mp3/tv61xuanminhLive.mp3)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv61_8A_xm.pdf
Thánh vịnh 61 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=k4fWiicxMHM)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=13261&d=1488085984
Thánh vịnh 61 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=La2X9CZ7D9g&feature=youtu.be)
http://www.saturdaychoir.com/wp-content/uploads/2017/02/2017-TV-61-CN-8-TN-A.pdf
Thánh vịnh 61 mp3 (http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/dapca/Tv61_8a_bich.mp3)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv61_8a_hvh.pdf
Thánh vịnh 61 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNA_ 8TN_tv61.mp3_320kbps.mp3)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNA_8TN_tv61.pdf
Thánh vịnh 61 mp3
(http://chungnhan.org/seraphim/taphat/thanhvinh/cn8A/Tv61_cn8A.mp3)http://chungnhan.org/seraphim/taphat/thanhvinh/cn8A/Tv61_cn8A_Page_1.jpg
http://chungnhan.org/seraphim/taphat/thanhvinh/cn8A/Tv61_cn8A_Page_2.jpg
Dâng lễ : Lễ dâng mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,6683)
http://www.dinh.dk/pdf/ledang1-nmh.pdf
Một niềm phó thác mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Hrdb7V-lVQI)
http://www.dinh.dk/pdf/motniemphothac.pdf
Hiệp lễ :Như loài chim sẻ mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,16611)
http://www.dinh.dk/pdf/nhuloaichimse.pdf
Trong tình Chúa quan phòng mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,6840)
http://www.dinh.dk/pdf/trongtinhChuaquanphong.pdf
Chúa quan phòng mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/chua-quan-phong-cong-lam.dKwng0Sv8rAS.html)
http://dinh.dk/pdf/Chuaquanphong-nhc.pdf
Lo gì mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,8405)
http://www.dinh.dk/pdf/logi.pdf
Điều gì phải lo mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/dieu-gi-phai-lo-tran-ngoc.m1eQovZfJG6b.html)
http://www.dinh.dk/pdf/dieugiphailo-nd.pdf
Tìm nước Thiên Chúa mp4 (http://www.youtube.com/watch?v=ofH3U6PkXRw)
http://mitram.saobiennhatrang.net/BaicaloiChuaA/TN 8A_TimnuocThienChua_curves.pdf
Đừng lo lắng chi
http://dinh.dk/pdf1/dunglolangchi-hmkdch.pdf
Tin Chúa quan phòng
http://www.dinh.dk/pdf/tinChuaquanphong-tn.pdf
Kết lễ : Con xin dâng Mẹ mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,16027)
http://www.dinh.dk/pdf/conxindangMe.pdf

beoheo
26-02-2017, 12:15 PM
Đáp ca Chúa Nhật 8 Thường Niên A


Sáng tác : Thanh Yên
Theo sát bản dịch mới của ủy ban phụng tự

https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=13261&d=1488085984