PDA

View Full Version : onggiachonggay_99 ủng hộ Website TCVNdvtung
30-01-2014, 08:41 PM
Thay mặt BQT-TCVN, xin cảm ơn onggiachonggay_99 đã ủng hộ Tài chánh để duy trì và phát triển Website.

Với hảo ý giúp TCVN duy trì và phát triển bền lâu, onggiachonggay_99 đã có nhã ý giúp BQT-TCVN mỗi tháng 1.000.000VND (Một triệu đồng).

Nhóm Tài Chánh đã nhận được tiền ủng hộ của tháng 01/2014.
BQT-TCVN sẽ công khai Tài Chánh trong Phòng Họp, ACE quan tâm có thể theo dõi và góp ý cùng BQT.

Lần nữa thay mặt BQT-TCVN cảm ơn onggiachonggay_99, xin chúc onggiachonggay_99 và Gia quyến năm mới Giáp Ngọ luôn An Bình trong Chúa.

Thân mến!

dvtung
23-02-2014, 06:52 AM
Nhóm Tài Chánh đã nhận được tiền ủng hộ tháng 02/2014: 1.000.000VND (Một triệu đồng).

Thay mặt BQT-TCVN cảm ơn onggiachonggay_99, xin chúc onggiachonggay_99 và Gia quyến luôn An Bình trong Chúa.

Thân mến!

dvtung
25-03-2014, 11:53 AM
Nhóm Tài Chánh đã nhận được tiền ủng hộ tháng 03/2014: 1.000.000VND (Một triệu đồng).

Thay mặt BQT-TCVN cảm ơn onggiachonggay_99, xin chúc onggiachonggay_99 và Gia quyến luôn An Bình trong Chúa.

Thân mến!

dvtung
25-04-2014, 08:07 PM
Nhóm Tài Chánh đã nhận được tiền ủng hộ tháng 04/2014: 1.000.000VND (Một triệu đồng).

Thay mặt BQT-TCVN cảm ơn onggiachonggay_99, xin chúc onggiachonggay_99 và Gia quyến luôn An Bình trong Chúa.

Thân mến!

dvtung
31-05-2014, 07:54 AM
Nhóm Tài Chánh đã nhận được tiền ủng hộ tháng 05/2014: 1.000.000VND (Một triệu đồng).

Thay mặt BQT-TCVN cảm ơn onggiachonggay_99, xin chúc onggiachonggay_99 và Gia quyến luôn An Bình trong Chúa.

Thân mến!

dvtung
23-06-2014, 09:14 PM
Nhóm Tài Chánh đã nhận được tiền ủng hộ tháng 06/2014: 1.000.000VND (Một triệu đồng).

Thay mặt BQT-TCVN cảm ơn onggiachonggay_99, xin chúc onggiachonggay_99 và Gia quyến luôn An Bình trong Chúa.

Thân mến!

dvtung
24-07-2014, 04:46 PM
Nhóm Tài Chánh đã nhận được tiền ủng hộ tháng 07/2014: 1.000.000VND (Một triệu đồng).

Thay mặt BQT-TCVN cảm ơn onggiachonggay_99, xin chúc onggiachonggay_99 và Gia quyến luôn An Bình trong Chúa.

Thân mến!

dvtung
23-08-2014, 05:44 PM
Nhóm Tài Chánh đã nhận được tiền ủng hộ tháng 08/2014: 1.000.000VND (Một triệu đồng).

Thay mặt BQT-TCVN cảm ơn onggiachonggay_99, xin chúc onggiachonggay_99 và Gia quyến luôn An Bình trong Chúa.

Thân mến!

dvtung
28-09-2014, 10:18 AM
Nhóm Tài Chánh đã nhận được tiền ủng hộ tháng 09/2014: 1.000.000VND (Một triệu đồng).

Thay mặt BQT-TCVN cảm ơn onggiachonggay_99, xin chúc onggiachonggay_99 và Gia quyến luôn An Bình trong Chúa.

Thân mến!

dvtung
06-12-2014, 09:29 AM
Nhóm Tài Chánh đã nhận được tiền ủng hộ tháng 11/2014: 1.000.000VND (Một triệu đồng).

Thay mặt BQT-TCVN cảm ơn onggiachonggay_99, xin chúc onggiachonggay_99 và Gia quyến luôn An Bình trong Chúa.

Thân mến!

dvtung
29-12-2014, 05:38 PM
Nhóm Tài Chánh đã nhận được tiền ủng hộ tháng 12/2014: 1.000.000VND (Một triệu đồng).

Thay mặt BQT-TCVN cảm ơn onggiachonggay_99, xin chúc onggiachonggay_99 và Gia quyến luôn An Bình trong Chúa.

Thân mến!

dvtung
25-01-2015, 10:27 AM
Nhóm Tài Chánh đã nhận được tiền ủng hộ tháng 01/2015: 1.000.000VND (Một triệu đồng).

Thay mặt BQT-TCVN cảm ơn onggiachonggay_99, xin chúc onggiachonggay_99 và Gia quyến luôn An Bình trong Chúa.

Thân mến!

dvtung
07-03-2015, 04:54 PM
Nhóm Tài Chánh đã nhận được tiền ủng hộ tháng 02/2015: 1.000.000VND (Một triệu đồng).

Thay mặt BQT-TCVN cảm ơn onggiachonggay_99, xin chúc onggiachonggay_99 và Gia quyến luôn An Bình trong Chúa.

Thân mến!

dvtung
21-03-2015, 07:07 AM
Nhóm Tài Chánh đã nhận được tiền ủng hộ tháng 03/2015: 1.000.000VND (Một triệu đồng).

Thay mặt BQT-TCVN cảm ơn onggiachonggay_99, xin chúc onggiachonggay_99 và Gia quyến một Mùa Chay Thánh luôn sốt sáng và tràn đầy ơn Chúa.

Thân mến!

dvtung
20-04-2015, 03:19 PM
Nhóm Tài Chánh đã nhận được tiền ủng hộ tháng 04/2015: 1.000.000VND (Một triệu đồng).

Thay mặt BQT-TCVN cảm ơn onggiachonggay_99, xin chúc onggiachonggay_99 và Gia quyến một Mùa Phục Sinh tràn đầy ơn Chúa.

Thân mến!

dvtung
31-05-2015, 07:10 AM
Nhóm Tài Chánh đã nhận được tiền ủng hộ tháng 05/2015: 1.000.000VND (Một triệu đồng).

Thay mặt BQT-TCVN cảm ơn onggiachonggay_99, xin chúc onggiachonggay_99 và Gia quyến luôn an bình trong Chúa.

Thân mến!

dvtung
28-06-2015, 07:25 AM
Nhóm Tài Chánh đã nhận được tiền ủng hộ tháng 06/2015: 1.000.000VND (Một triệu đồng).

Thay mặt BQT-TCVN cảm ơn onggiachonggay_99, xin chúc onggiachonggay_99 và Gia quyến luôn an bình trong Chúa.

Thân mến!

dvtung
01-08-2015, 07:56 AM
Nhóm Tài Chánh đã nhận được tiền ủng hộ tháng 07/2015: 1.000.000VND (Một triệu đồng).

Thay mặt BQT-TCVN cảm ơn onggiachonggay_99, xin chúc onggiachonggay_99 và Gia quyến luôn an bình trong Chúa.

Thân mến!

dvtung
22-08-2015, 09:05 AM
Nhóm Tài Chánh đã nhận được tiền ủng hộ tháng 08/2015: 1.000.000VND (Một triệu đồng).

Thay mặt BQT-TCVN cảm ơn onggiachonggay_99, xin chúc onggiachonggay_99 và Gia quyến luôn an bình trong Chúa.

Thân mến!

dvtung
25-09-2015, 07:10 AM
Nhóm Tài Chánh đã nhận được tiền ủng hộ tháng 09/2015: 1.000.000VND (Một triệu đồng).

Thay mặt BQT-TCVN cảm ơn onggiachonggay_99, xin chúc onggiachonggay_99 và Gia quyến luôn an bình trong Chúa.

Thân mến!

dvtung
07-11-2015, 04:53 AM
Nhóm Tài Chánh đã nhận được tiền ủng hộ tháng 10/2015: 1.000.000VND (Một triệu đồng).

Thay mặt BQT-TCVN cảm ơn onggiachonggay_99, xin chúc onggiachonggay_99 và Gia quyến luôn an bình trong Chúa.

Thân mến!

dvtung
29-11-2015, 06:42 AM
Nhóm Tài Chánh đã nhận được tiền ủng hộ tháng 11/2015: 1.000.000VND (Một triệu đồng).

Thay mặt BQT-TCVN cảm ơn onggiachonggay_99, xin chúc onggiachonggay_99 và Gia quyến luôn an bình trong Chúa.

Thân mến!

dvtung
03-01-2016, 07:19 AM
Nhóm Tài Chánh đã nhận được tiền ủng hộ tháng 12/2015: 1.000.000VND (Một triệu đồng).

Thay mặt BQT-TCVN cảm ơn onggiachonggay_99, xin chúc onggiachonggay_99 và Gia quyến luôn an bình trong Chúa.

Thân mến!

dvtung
28-02-2016, 10:46 AM
Nhóm Tài Chánh đã nhận được tiền ủng hộ tháng 01/2016: 1.000.000VND (Một triệu đồng).

Thay mặt BQT-TCVN cảm ơn onggiachonggay_99, xin chúc onggiachonggay_99 và Gia quyến luôn an bình trong Chúa.

Thân mến!

dvtung
28-02-2016, 10:47 AM
Nhóm Tài Chánh đã nhận được tiền ủng hộ tháng 02/2016: 1.000.000VND (Một triệu đồng).

Thay mặt BQT-TCVN cảm ơn onggiachonggay_99, xin chúc onggiachonggay_99 và Gia quyến luôn an bình trong Chúa.

Thân mến!

dvtung
25-03-2016, 08:40 AM
Nhóm Tài Chánh đã nhận được tiền ủng hộ tháng 03/2016: 1.000.000VND (Một triệu đồng).

Thay mặt BQT-TCVN cảm ơn onggiachonggay_99, xin chúc onggiachonggay_99 và Gia quyến luôn an bình trong Chúa.

Thân mến!

dvtung
24-04-2016, 06:06 PM
Nhóm Tài Chánh đã nhận được tiền ủng hộ tháng 04/2016: 1.000.000VND (Một triệu đồng).

Thay mặt BQT-TCVN cảm ơn onggiachonggay_99, xin chúc onggiachonggay_99 và Gia quyến luôn an bình trong Chúa.

Thân mến!

dvtung
22-05-2016, 08:15 AM
Nhóm Tài Chánh đã nhận được tiền ủng hộ tháng 05/2016: 1.000.000VND (Một triệu đồng).

Thay mặt BQT-TCVN cảm ơn onggiachonggay_99, xin chúc onggiachonggay_99 và Gia quyến luôn an bình trong Chúa.

Thân mến!

dvtung
26-06-2016, 09:53 AM
Nhóm Tài Chánh đã nhận được tiền ủng hộ tháng 06/2016: 1.000.000VND (Một triệu đồng).

Thay mặt BQT-TCVN cảm ơn onggiachonggay_99, xin chúc onggiachonggay_99 và Gia quyến luôn an bình trong Chúa.

Thân mến!

dvtung
10-09-2016, 10:33 AM
Nhóm Tài Chánh đã nhận được tiền ủng hộ tháng 07/2016: 1.000.000VND (Một triệu đồng).

Thay mặt BQT-TCVN cảm ơn onggiachonggay_99, xin chúc onggiachonggay_99 và Gia quyến luôn an bình trong Chúa.

Thân mến!

dvtung
10-09-2016, 10:34 AM
Nhóm Tài Chánh đã nhận được tiền ủng hộ tháng 08/2016: 1.000.000VND (Một triệu đồng).

Thay mặt BQT-TCVN cảm ơn onggiachonggay_99, xin chúc onggiachonggay_99 và Gia quyến luôn an bình trong Chúa.

Thân mến!

dvtung
24-09-2016, 09:11 AM
Nhóm Tài Chánh đã nhận được tiền ủng hộ tháng 09/2016: 1.000.000VND (Một triệu đồng).

Thay mặt BQT-TCVN cảm ơn onggiachonggay_99, xin chúc onggiachonggay_99 và Gia quyến luôn an bình trong Chúa.

Thân mến!

dvtung
20-10-2016, 04:41 PM
Nhóm Tài Chánh đã nhận được tiền ủng hộ tháng 10/2016: 1.000.000VND (Một triệu đồng).

Thay mặt BQT-TCVN cảm ơn onggiachonggay_99, xin chúc onggiachonggay_99 và Gia quyến luôn an bình trong Chúa.

Thân mến!

dvtung
27-11-2016, 08:22 AM
Nhóm Tài Chánh đã nhận được tiền ủng hộ tháng 11/2016: 1.000.000VND (Một triệu đồng).

Thay mặt BQT-TCVN cảm ơn onggiachonggay_99, xin chúc onggiachonggay_99 và Gia quyến luôn an bình trong Chúa.

Thân mến!

dvtung
31-12-2016, 09:08 PM
Nhóm Tài Chánh đã nhận được tiền ủng hộ tháng 12/2016: 1.000.000VND (Một triệu đồng).

Thay mặt BQT-TCVN cảm ơn onggiachonggay_99, xin chúc onggiachonggay_99 và Gia quyến luôn an bình trong Chúa.

Thân mến!

dvtung
27-01-2017, 06:35 PM
Nhóm Tài Chánh đã nhận được tiền ủng hộ tháng 01/2017: 1.000.000VND (Một triệu đồng).

Thay mặt BQT-TCVN cảm ơn onggiachonggay_99.
Và Nhân dịp Tết Đinh Dậu đang gần kề xin chúc onggiachonggay_99 cùng Gia quyến luôn An Bình - Hạnh Phúc.

Thân mến!

dvtung
19-02-2017, 06:32 PM
Nhóm Tài Chánh đã nhận được tiền ủng hộ tháng 02/2017: 1.000.000VND (Một triệu đồng).

Thay mặt BQT-TCVN cảm ơn onggiachonggay_99, xin chúc onggiachonggay_99 cùng Gia quyến luôn An Bình - Hạnh Phúc.

Thân mến!

dvtung
04-04-2017, 07:38 AM
Nhóm Tài Chánh đã nhận được tiền ủng hộ tháng 03/2017: 1.000.000VND (Một triệu đồng).

Thay mặt BQT-TCVN cảm ơn onggiachonggay_99, xin chúc onggiachonggay_99 cùng Gia quyến luôn an bình trong Chúa.

Thân mến!

dvtung
25-04-2017, 10:01 AM
Nhóm Tài Chánh đã nhận được tiền ủng hộ tháng 04/2017: 2.000.000VND (Hai triệu đồng).
Trong đó với hảo ý dành 1 triệu đồng để TCVN góp vào việc tổ chức Mừng Sinh Nhật lần thứ 10 của TCVN.

Thay mặt BQT-TCVN cảm ơn onggiachonggay_99, xin chúc onggiachonggay_99 cùng Gia quyến luôn an bình trong Chúa.

Thân mến!

dvtung
26-05-2017, 10:54 AM
Nhóm Tài Chánh đã nhận được tiền ủng hộ tháng 05/2017: 1.000.000VND (Một triệu đồng).

Thay mặt BQT-TCVN cảm ơn onggiachonggay_99, xin chúc onggiachonggay_99 cùng Gia quyến luôn an bình trong Chúa.

Thân mến!

dvtung
25-06-2017, 03:58 PM
Nhóm Tài Chánh đã nhận được tiền ủng hộ tháng 06/2017: 1.000.000VND (Một triệu đồng).

Thay mặt BQT-TCVN cảm ơn onggiachonggay_99, xin chúc onggiachonggay_99 cùng Gia quyến luôn an bình trong Chúa.

Thân mến!

dvtung
17-07-2017, 09:40 AM
Nhóm Tài Chánh đã nhận được tiền ủng hộ tháng 07/2017: 1.000.000VND (Một triệu đồng).

Thay mặt BQT-TCVN cảm ơn onggiachonggay_99, xin chúc onggiachonggay_99 cùng Gia quyến luôn an bình trong Chúa.

Thân mến!

dvtung
22-08-2017, 01:18 PM
Nhóm Tài Chánh đã nhận được tiền ủng hộ tháng 08/2017: 1.000.000VND (Một triệu đồng).

Thay mặt BQT-TCVN cảm ơn onggiachonggay_99, xin chúc onggiachonggay_99 cùng Gia quyến luôn an bình trong Chúa.

Thân mến!

dvtung
20-09-2017, 09:32 PM
Nhóm Tài Chánh đã nhận được tiền ủng hộ tháng 09/2017: 1.000.000VND (Một triệu đồng).

Thay mặt BQT-TCVN cảm ơn onggiachonggay_99, xin chúc onggiachonggay_99 cùng Gia quyến luôn an bình trong Chúa.

Thân mến!

dvtung
22-10-2017, 07:56 AM
Nhóm Tài Chánh đã nhận được tiền ủng hộ tháng 10/2017: 1.000.000VND (Một triệu đồng).

Thay mặt BQT-TCVN cảm ơn onggiachonggay_99, xin chúc onggiachonggay_99 cùng Gia quyến luôn an bình trong Chúa.

Thân mến!

dvtung
25-11-2017, 07:10 AM
Nhóm Tài Chánh đã nhận được tiền ủng hộ tháng 11/2017: 1.000.000VND (Một triệu đồng).

Thay mặt BQT-TCVN cảm ơn onggiachonggay_99, xin chúc onggiachonggay_99 cùng Gia quyến luôn an bình trong Chúa.

Thân mến!

dvtung
23-12-2017, 10:26 AM
Nhóm Tài Chánh đã nhận được tiền ủng hộ tháng 12/2017: 1.000.000VND (Một triệu đồng).

Thay mặt BQT-TCVN cảm ơn onggiachonggay_99, xin chúc onggiachonggay_99 cùng Gia quyến luôn an bình trong Chúa.

Thân mến!

dvtung
06-02-2018, 07:30 PM
Nhóm Tài Chánh đã nhận được tiền ủng hộ tháng 01/2018: 1.000.000VND (Một triệu đồng).

Thay mặt BQT-TCVN cảm ơn onggiachonggay_99, xin chúc onggiachonggay_99 cùng Gia quyến luôn an bình trong Chúa.

Thân mến!

dvtung
03-03-2018, 09:41 AM
Nhóm Tài Chánh đã nhận được tiền ủng hộ tháng 02/2018: 1.000.000VND (Một triệu đồng).

Thay mặt BQT-TCVN cảm ơn onggiachonggay_99, xin chúc onggiachonggay_99 cùng Gia quyến luôn an bình trong Chúa.

Thân mến!

Giuse Đức
03-03-2018, 04:13 PM
dạ cho em hỏi ủng hộ tiền để làm gì ạ,e mới tham gia diễn đàn nên không biết, làm từ thiện hay giúp đỡ gì nhắn dùm e số tk. e cũng muốn đóng góp phần nhỏ . Cám ơn toàn thể anh chị em, nguyện xin hồng ân Thiên Chúa tràn đầy trên chúng ta! thân ái

JB.Lưu Hùng Vương
03-03-2018, 06:54 PM
dạ cho em hỏi ủng hộ tiền để làm gì ạ,e mới tham gia diễn đàn nên không biết, làm từ thiện hay giúp đỡ gì nhắn dùm e số tk. e cũng muốn đóng góp phần nhỏ . Cám ơn toàn thể anh chị em, nguyện xin hồng ân Thiên Chúa tràn đầy trên chúng ta! thân ái

Chào Giuse Đức !

Tiền mà Qúy ân nhân giúp là để Thuê Host - Domain để duy trì Web hàng tháng , Làm CD Thánh Ca, Ủng hộ các chương trình Xây Nhà Chúa, làm thiện nguyện..

Thân ái !

dvtung
25-03-2018, 08:00 PM
Nhóm Tài Chánh đã nhận được tiền ủng hộ tháng 03/2018: 1.000.000VND (Một triệu đồng).

Thay mặt BQT-TCVN cảm ơn onggiachonggay_99, xin chúc onggiachonggay_99 cùng Gia quyến luôn an bình trong Chúa.

Thân mến!

dvtung
22-04-2018, 02:27 PM
Nhóm Tài Chánh đã nhận được tiền ủng hộ tháng 04/2018: 1.000.000VND (Một triệu đồng).

Thay mặt BQT-TCVN cảm ơn onggiachonggay_99, xin chúc onggiachonggay_99 cùng Gia quyến luôn an bình trong Chúa.

Thân mến!

dvtung
26-05-2018, 03:55 PM
Nhóm Tài Chánh đã nhận được tiền ủng hộ tháng 05/2018: 1.000.000VND (Một triệu đồng).

Thay mặt BQT-TCVN cảm ơn onggiachonggay_99, xin chúc onggiachonggay_99 cùng Gia quyến luôn an bình trong Chúa.

Thân mến!

dvtung
22-06-2018, 10:00 PM
Nhóm Tài Chánh đã nhận được tiền ủng hộ tháng 06/2018: 1.000.000VND (Một triệu đồng).

Thay mặt BQT-TCVN cảm ơn onggiachonggay_99, xin chúc onggiachonggay_99 cùng Gia quyến luôn an bình trong Chúa.

Thân mến!

dvtung
29-07-2018, 09:00 AM
Nhóm Tài Chánh đã nhận được tiền ủng hộ tháng 07/2018: 1.000.000VND (Một triệu đồng).

Thay mặt BQT-TCVN cảm ơn onggiachonggay_99, xin chúc onggiachonggay_99 cùng Gia quyến luôn an bình trong Chúa.

Thân mến!

dvtung
25-08-2018, 09:23 PM
Nhóm Tài Chánh đã nhận được tiền ủng hộ tháng 08/2018: 1.000.000VND (Một triệu đồng).

Thay mặt BQT-TCVN cảm ơn onggiachonggay_99, xin chúc onggiachonggay_99 cùng Gia quyến luôn an bình trong Chúa.

Thân mến!

dvtung
21-09-2018, 09:14 PM
Nhóm Tài Chánh đã nhận được tiền ủng hộ tháng 09/2018: 1.000.000VND (Một triệu đồng).

Thay mặt BQT-TCVN cảm ơn onggiachonggay_99, xin chúc onggiachonggay_99 cùng Gia quyến luôn an bình trong Chúa.

Thân mến!

dvtung
21-10-2018, 06:58 PM
Nhóm Tài Chánh đã nhận được tiền ủng hộ tháng 10/2018: 1.000.000VND (Một triệu đồng).

Thay mặt BQT-TCVN cảm ơn onggiachonggay_99, xin chúc onggiachonggay_99 cùng Gia quyến luôn an bình trong Chúa.

Thân mến!

dvtung
19-11-2018, 08:12 PM
Nhóm Tài Chánh đã nhận được tiền ủng hộ tháng 11/2018: 1.000.000VND (Một triệu đồng).

Thay mặt BQT-TCVN cảm ơn onggiachonggay_99, xin chúc onggiachonggay_99 cùng Gia quyến luôn an bình trong Chúa.

Thân mến!

dvtung
26-12-2018, 08:34 AM
Nhóm Tài Chánh đã nhận được tiền ủng hộ tháng 12/2018: 1.000.000VND (Một triệu đồng).

Thay mặt BQT-TCVN cảm ơn onggiachonggay_99, xin chúc onggiachonggay_99 cùng Gia quyến Mùa Giáng Sinh và Năm Mới 2019 luôn an bình trong Chúa Hài Đồng.

Thân mến!

dvtung
20-01-2019, 08:33 AM
Nhóm Tài Chánh đã nhận được tiền ủng hộ tháng 01/2019: 1.000.000VND (Một triệu đồng).

Thay mặt BQT-TCVN cảm ơn onggiachonggay_99, xin chúc onggiachonggay_99 cùng Gia quyến luôn an bình trong Chúa.

Thân mến!

dvtung
02-03-2019, 05:47 AM
Nhóm Tài Chánh đã nhận được tiền ủng hộ tháng 02/2019: 1.000.000VND (Một triệu đồng).

Thay mặt BQT-TCVN cảm ơn onggiachonggay_99, xin chúc onggiachonggay_99 cùng Gia quyến luôn an bình trong Chúa.

Thân mến!

dvtung
24-03-2019, 08:42 AM
Nhóm Tài Chánh đã nhận được tiền ủng hộ tháng 03/2019: 1.000.000VND (Một triệu đồng).

Thay mặt BQT-TCVN cảm ơn onggiachonggay_99, xin chúc onggiachonggay_99 cùng Gia quyến luôn an bình trong Chúa.

Thân mến!

dvtung
22-04-2019, 11:34 AM
Nhóm Tài Chánh đã nhận được tiền ủng hộ tháng 04/2019: 1.000.000VND (Một triệu đồng).

Thay mặt BQT-TCVN cảm ơn onggiachonggay_99, xin chúc onggiachonggay_99 cùng Gia quyến luôn an bình trong Chúa Phục Sinh.

Thân mến!

dvtung
22-05-2019, 12:06 PM
Nhóm Tài Chánh đã nhận được tiền ủng hộ tháng 05/2019: 1.000.000VND (Một triệu đồng).

Thay mặt BQT-TCVN cảm ơn onggiachonggay_99, xin chúc onggiachonggay_99 cùng Gia quyến luôn an bình trong Chúa Phục Sinh.

Thân mến!

dvtung
22-06-2019, 09:49 AM
Nhóm Tài Chánh đã nhận được tiền ủng hộ tháng 06/2019: 1.000.000VND (Một triệu đồng).

Thay mặt BQT-TCVN cảm ơn onggiachonggay_99, xin chúc onggiachonggay_99 cùng Gia quyến luôn an bình trong Chúa.

Thân mến!

dvtung
22-07-2019, 10:06 AM
Nhóm Tài Chánh đã nhận được tiền ủng hộ tháng 07/2019: 1.000.000VND (Một triệu đồng).

Thay mặt BQT-TCVN cảm ơn onggiachonggay_99, xin chúc onggiachonggay_99 cùng Gia quyến luôn an bình trong Chúa.

Thân mến!

dvtung
25-08-2019, 07:49 AM
Nhóm Tài Chánh đã nhận được tiền ủng hộ tháng 08/2019: 1.000.000VND (Một triệu đồng).

Thay mặt BQT-TCVN cảm ơn onggiachonggay_99, xin chúc onggiachonggay_99 cùng Gia quyến luôn an bình trong Chúa.

Thân mến!

dvtung
22-09-2019, 09:35 AM
Nhóm Tài Chánh đã nhận được tiền ủng hộ tháng 09/2019: 1.000.000VND (Một triệu đồng).

Thay mặt BQT-TCVN cảm ơn onggiachonggay_99, xin chúc onggiachonggay_99 cùng Gia quyến luôn an bình trong Chúa.

Thân mến!

dvtung
25-10-2019, 08:47 AM
Nhóm Tài Chánh đã nhận được tiền ủng hộ tháng 10/2019: 1.000.000VND (Một triệu đồng).

Thay mặt BQT-TCVN cảm ơn onggiachonggay_99, xin chúc onggiachonggay_99 cùng Gia quyến luôn an bình trong Chúa.

Thân mến!

dvtung
23-11-2019, 09:20 AM
Nhóm Tài Chánh đã nhận được tiền ủng hộ tháng 11/2019: 1.000.000VND (Một triệu đồng).

Thay mặt BQT-TCVN cảm ơn onggiachonggay_99, xin chúc onggiachonggay_99 cùng Gia quyến luôn an bình trong Chúa.

Thân mến!

dvtung
18-12-2019, 02:14 PM
Nhóm Tài Chánh đã nhận được tiền ủng hộ tháng 12/2019: 1.000.000VND (Một triệu đồng).

Thay mặt BQT-TCVN cảm ơn onggiachonggay_99, xin chúc onggiachonggay_99 cùng Gia quyến luôn an bình trong Chúa.

Thân mến!

dvtung
17-01-2020, 11:05 AM
Nhóm Tài Chánh đã nhận được tiền ủng hộ tháng 01/2020: 1.000.000VND (Một triệu đồng).

Thay mặt BQT-TCVN cảm ơn onggiachonggay_99, xin chúc onggiachonggay_99 cùng Gia quyến: năm mới CANH TÝ luôn an bình trong Chúa.

Thân mến!

dvtung
19-03-2020, 07:51 AM
Nhóm Tài Chánh đã nhận được tiền ủng hộ tháng 03/2020: 1.000.000VND (Một triệu đồng).

Thay mặt BQT-TCVN cảm ơn onggiachonggay_99, xin chúc onggiachonggay_99 cùng Gia quyến: luôn an bình trong Chúa, nhất là trong cơn Đại dịch Covid-19 hiện nay.

Thân mến!

dvtung
21-05-2020, 09:07 PM
Nhóm Tài Chánh đã nhận được tiền ủng hộ tháng 04+05/2020: 2.000.000VND (Hai triệu đồng).

Thay mặt BQT-TCVN cảm ơn onggiachonggay_99, xin chúc onggiachonggay_99 cùng Gia quyến: luôn an bình trong Chúa.

Thân mến!

dvtung
19-07-2020, 10:12 AM
Nhóm Tài Chánh đã nhận được tiền ủng hộ tháng 06+07/2020: 2.000.000VND (Hai triệu đồng).

Thay mặt BQT-TCVN cảm ơn onggiachonggay_99, xin chúc onggiachonggay_99 cùng Gia quyến: luôn an bình trong Chúa.

Thân mến!

dvtung
18-09-2020, 03:46 PM
Nhóm Tài Chánh đã nhận được tiền ủng hộ tháng 08+09/2020: 2.000.000VND (Hai triệu đồng).

Thay mặt BQT-TCVN cảm ơn onggiachonggay_99, xin chúc onggiachonggay_99 cùng Gia quyến: luôn an bình trong Chúa.

Thân mến!

dvtung
21-11-2020, 11:00 AM
Nhóm Tài Chánh đã nhận được tiền ủng hộ tháng 10+11/2020: 2.000.000VND (Hai triệu đồng).

Thay mặt BQT-TCVN cảm ơn onggiachonggay_99, xin chúc onggiachonggay_99 cùng Gia quyến: luôn an bình trong Chúa.

Thân mến!

dvtung
29-01-2021, 02:18 PM
Nhóm Tài Chánh đã nhận được tiền ủng hộ tháng 12/2020-01/2021: 2.000.000VND (Hai triệu đồng).

Thay mặt BQT-TCVN cảm ơn onggiachonggay_99, xin chúc onggiachonggay_99 cùng Gia quyến: luôn an bình trong Chúa.

Thân mến!

dvtung
30-03-2021, 08:20 AM
Nhóm Tài Chánh đã nhận được tiền ủng hộ tháng 2 + 3/2021: 2.000.000VND (Hai triệu đồng).

Thay mặt BQT-TCVN cảm ơn onggiachonggay_99, xin chúc onggiachonggay_99 cùng Gia quyến: luôn an bình trong Chúa.

Thân mến!