PDA

View Full Version : Thứ Tư Lễ Tro 05/03/2014thienngadt
16-02-2014, 11:24 PM
Thứ Tư Lễ Tro 05/03/2014

Nhập lễ : Ca Nhập Lễ _ Lễ Tro
https://www.calendi.com/baihat/chay/LeTro_CaNhapLe_hvh.pdf
Chúa đã yêu thương
http://www.simonhoadalat.com/thanhnhac/baimoi/nhaple/ChuadaYeuthuong.pdf
Chúa một niềm thương xót
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.PhamLienHung/09.MuaChay-PhucSinh/ChuaMotNiemThuongXot_plh.pdf
Chúa một niềm thương xót mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=xPkBobasl9o)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/XuanThao/ChuaMotNiemThuongXot_XuanThao.pdf
Chúa một niềm xót thương mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=dwhHgm4sr2g)[/URL]
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.HoangKim/ChuaMotNiemThuongXot-Lm.HoangKim.pdf
Chúa vẫn nhân từ
https://www.calendi.com/baihat/chay/(NhapLe%20ThuTuLeTro)%20ChuaVanNhanTu_TramThienThu.pdf
Chúa yêu muôn loài
http://www.dinh.dk/pdf/Chuayeumuonloai-ta.pdf
Con nay trở về mp4 (https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/chua-mot-niem-thuong-xot-tan-dat.ekGeD9EEasI8.html)
http://www.dinh.dk/pdf/connaytrove.pdf
Con xin trở về
http://huyenca.com/file/conxintrove-thienduyen.pdf
Đời con sám hối mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/doiconsamhoi-td.mp3)
http://www.dinh.dk/pdf/doiconsamhoi-td.pdf
Giọt lệ thống hối mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,2931)
http://www.dinh.dk/pdf/giotlethonghoi-tb.pdf
Hãy sám hối mp3
(http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2015/1/1025/dk-sop-alto.mp3)Bè mp3 (http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2015/1/1025/dk-tenor-basso.mp3)Pk (http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2015/1/1025/cau-1.mp3)
http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2015/1/1025/hay-sam-hoi.pdf
Hãy trỗi dậy mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/hay-choi-day-va.dtlbFYSUI76C.html)
http://www.dinh.dk/pdf/haytroiday-kl.pdf
Hãy trở về mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=RXDFNIw0oJQ)
http://www.dinh.dk/pdf/haytrove.pdf
Lễ tro
http://www.dinh.dk/pdf/letro-ht.pdf
Lễ tro _ Ca Nhập Lễ
http://www.catruong.com/baihat/chay/LeTro_CaNhapLe_hvh.pdf
Người ơi trở về mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=EmGkVA3d5vg)
http://www.dinh.dk/pdf/nguoioitrove.pdf
Trên con đường trở về mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=sS43nT-Z8-g)
http://mitram.saobiennhatrang.net/muachay/Tren con_Da sua_curves.pdf
Xin Chúa thương mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=YOr1yuMBvKE)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=7902&d=1357946229
Xin Ngài tha thứ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=OaLMT1smZNo)
http://thanhnhaconline.com/pdf/xinngaithathu.pdf
Đáp ca : Lòng nhân hậu Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=xrQ5sDqzvyw)
http://www.dinh.dk/pdf/thu4letroABC_longnhanhauChua_tv50-dch.pdf
Nguyện Chúa thương con mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=t4t6r5wQ80o)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv50_tro_tdp.pdf
Nguyện thương con mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=H3ukWsyBIs4)
http://tandatthanhca.com/wp-content/uploads/2018/12/TV-50-Nguyen-Thuong-Con.pdf
Nguyện thương con mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=RkJP1TBczCw)
http://www.catruong.com/baihat/dapca2/Tv 50_LeTro_hpv.pdf
Nguyện thương con 1 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=O3b6I8twrgo)
http://dinh.dk/pdf/nguyenthuongcon1-tv50.pdf
Nguyện xót thương 1 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=TbU7D9qxqqQ)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.BuiNinh/DapCaNgayLe/2.MuaChay-PhucSinh/CN1MCA-TV50-NguyenXotThuong-DapCa_bn.pdf
Thánh vịnh 50 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=35wPS2wk7bk)
http://www.dinh.dk/pdf/thu4letro.pdf
Thánh vịnh 50 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=bV6YXfmgiPo)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv50-CN1MC-A.pdf
Thánh vịnh 50 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/MuaChay_PhucSinh/LeTro_tutrinh.mp3)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv50_tro-chay1a_hvh.pdf
Thánh vịnh 50 mp3 (http://www.catruong.com/baihat/dapca2/Tv50_LeTro_MaiTam.mp3)
http://www.catruong.com/baihat/dapca2/Tv50_LeTro_MaiTam.pdf
Thánh vịnh 50 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=HlyyxXBu3vQ)
http://catruong.com/baihat/dapca/thanhvinh50_xt.pdf
Thứ tư Lễ Tro mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=02d8oYNxons)
http://dinh.dk/pdf/thu4letro-tl.pdf
(http://chungnhan.org/seraphim/taphat/thanhvinh/leTroA/Tv50_leTro.mp3)Thứ Tư Lễ Tro mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=TUjshklP8Oc)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/ThanhvinhDapca/DapcaThuTuLeTro_Hh.pdf
Xin dủ lòng thương mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=hFs1tyh7Gzw)
http://www.dinh.dk/pdf/xindulongthuong-tt.pdf
Xin thương con mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/xinthuongcon-vn.mp3)
http://www.dinh.dk/pdf/nguoitubuidat-vn.pdf
Xức tro : Bụi tro mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=k9ToEC5okY0)
http://www.dinh.dk/pdf/buitro-nk.pdf
Bụi tro mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=6lLq2P3B0A8)
http://www.catruong.com/baihat/chay/BuiTro_lbd.pdf
Bụi tro mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Fz2KInfW9CU)
http://www.dinh.dk/pdf/buitro.pdf
Bụi tro thân con mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=AJHIOO5PP8s)
http://www.dinh.dk/pdf/buitrothancon.pdf
Cát bụi phận người
https://www.calendi.com/baihat/chay/cat%20bui%20phan%20nguoi-xd.pdf

Hạt bụi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=49HiYa8Zh0k)
http://www.dinh.dk/pdf/hatbui-pxc.pdf
Hạt tro xức trên đầu con mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=znZrBGF412g&t=73s)
http://www.dinh.dk/pdf/hattroxuctrendaucon-dch.pdf
Hỡi người hãy nhớ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=LwiCmSbG264)
http://www.dinh.dk/pdf/hoinguoihaynho.pdf
Kiếp bụi tro mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/kiep-bui-tro-ca-doan-sao-mai.ai12JwYZVv.html)
Bè Tenor (https://www.youtube.com/watch?v=ByR1X-0XRT4)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/TheThong/09.MuaChay-PhucSinh/KiepBuiTro_tth.pdf
Kiếp người mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=W3hv3rlKaW8)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=10073&d=1392567886
Kiếp tro bụi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=6LDwO-biT2k)
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2018/01/kie1babfp-tro-be1bba5i-phan-hc3b9ng.pdf
Là hạt bụi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=sb5eJFY_k0s)
http://www.dinh.dk/pdf/lahatbui-nd.pdf
Người hãy nhớ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=XJl8QNXDHig)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/AnDuy/NguoiHayNho-AnDuy.pdf
Người là bụi tro mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=JAk1W0cUaE4)
http://thanhnhaconline.com/pdf/nguoilabuitro.pdf
Người từ bụi đất mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/nguoitubuidat-vn.mp3)
http://www.dinh.dk/pdf/nguoitubuidat-vn.pdf
Phận người mỏng manh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ObVl-HfNkms)
http://dinh.dk/pdf/phannguoimongmanh-dch.pdf
Ta là tro bụi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=d7MUc1qU0aY)
Bè Tenor (https://www.youtube.com/watch?v=E0VXtZVJXi8)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=7904&d=1357946373
Thân bụi tro mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=M3UxFVQCH1c)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/TacGiaKhac-TH/ThanBuiTro.pdf
Tro bụi thân con mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=JRbULoJnGcM)
http://www.dinh.dk/pdf/trobuithancon-dch.pdf
Về với cát bụi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=2Q3V0CHkpgk)
http://www.dinh.dk/pdf/vevoicatbui.pdf
Về với cát bụi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Ywr15dOHZqA)
http://www.dinh.dk/pdf/vevoicatbui-tn.pdf
Dâng lễ : Của lễ hiến dâng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=OVHs1uhrHy4)
http://www.catruong.com/baihat/dangle/CuaLeHienDang-XuanHoang.pdf
Dâng những yếu hèn mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=XdGx13hFXgo)
http://mitram.saobiennhatrang.net/dangle/107-dangnhungyeuhen.pdf
Dâng thân phận mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=eVIPDeo9BOo)
http://dinh.dk/pdf/dangthanphan-tn.pdf
Hiến lễ ăn năn mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=NkalmLguKyA)
Bè Tenor (https://www.youtube.com/watch?v=8vKfbmJ5J1Q)
http://www.dinh.dk/pdf/hienleannan-dch.pdf
Lễ dâng sám hối mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=zN2IU6VGmbY)
http://thanhnhaconline.com/pdf/ledangsamhoi.pdf
Lễ dâng thống hối mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ms6XAeemkEs)
http://www.dinh.dk/pdf/ledangthonghoi-dch.pdf
Lễ dâng thống hối mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=pbOpisoWxWs)
http://www.dinh.dk/pdf/ledangthonghoi-ga.pdf
Lễ tế đầu mùa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=kkgcrXaZMuU)
http://www.dinh.dk/pdf/letedaumua-vda.pdf
Hiệp lễ : Bài ca thống hối mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=NR8SxQKCetY)
http://www.dinh.dk/pdf/baicathonghoi.pdf
Bụi tro thân con mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=AJHIOO5PP8s)
http://www.dinh.dk/pdf/buitrothancon.pdf
Cát bụi
http://dinh.dk/pdf1/catbui-nqh.pdf
Chốn xưa là bụi tro mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/chonxualabuitro-chh.mp3)
http://dinh.dk/pdf/chonxualabuitro-chh.pdf
Chúa sẽ thưởng công mp (https://www.youtube.com/watch?v=28lCA8ZUITs)[URL="https://www.youtube.com/watch?v=28lCA8ZUITs"]4 (http://www.dinh.dk/mp3/Chuasethuongcong-nhcvx.mp3)
http://www.dinh.dk/pdf1/Chuasethuongcong-nhcvx.pdf
Đến với Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=l7vODCEPhCg)
http://dinh.dk/pdf/denvoiChua-tn.pdf
Đời con sám hối mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/doiconsamhoi-td.mp3)
http://www.dinh.dk/pdf/doiconsamhoi-td.pdf
Giọt lệ thống hối mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=3WPeuCeFOQI)
http://www.dinh.dk/pdf/giotlethonghoi.pdf
Hạt bụi đời con mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=SPur7X1_B5A)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/DauChan/HatBuiDoiCon-DauChan.pdf
Hãy xé lòng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=uVCeQKIYNSE)
http://www.catruong.com/baihat/chay/hayxelong_giotlesau.pdf
Hãy xé lòng
http://dinh.dk/pdf/hayxelong-td.pdf
Kiếp phù hoa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=eD1HFK9WbBk)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=7905&d=1357946450
Kinh chay mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=jH0hiDjyp5o)
http://www.dinh.dk/pdf/kinhchay-nd.pdf
Mãi ca ngợi Lòng Thương Xót Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=a3If6TUZwVM)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Giangtam/10.MuaChay-PhucSinh/MuaChay/MaiCaNgoiLongThuongXotChua-Giangtam.pdf
Người hãy nhớ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=XJl8QNXDHig)
http://tinmung.net/canguyen/Cauhon/canguyenmoi/NguoiHayNho_ad.pdf
Người ơi trở về mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/nguoioitrove.mp3)
http://www.dinh.dk/pdf/nguoioitrove.pdf
Những dấu chân hoang mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=KFQDf4f_bho)
http://www.dinh.dk/pdf/nhungdauchanhoang.pdf
Phận người bụi tro mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ZAx8io0N0ac)
http://www.catruong.com/baihat/chay/PhanNguoiBuiTro_LeDangNgon.pdf
Tâm tình mùa chay thánh
http://dinh.dk/pdf1/tamtinhmuachaythanh-dc.pdf
Tâm tình sám hối mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Qot1by4zAJU)
http://www.dinh.dk/pdf/tamtinhsamhoi-nd.pdf
Thân bụi tro mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=nfJDAix0qH4)
http://dinh.dk/pdf1/thanbuitro-ta.pdf
Thân con bụi đất mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=cYjigpLChHQ)
http://www.dinh.dk/pdf/thanconbuidat-ga.pdf
Thân con cát bụi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=cMfmj-wH5ik)
http://www.dinh.dk/pdf/thanconcatbui-dch.pdf
Thân con tro bụi mp4 (https://tandatthanhca.com/mua-chay-nam-c-2/chua-nhat-1-mua-chay-nam-c/)
http://www.dinh.dk/pdf1/thancontrobui-nh.pdf
Thôi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=sNZj9nNPnlk)
http://www.dinh.dk/pdf/thoi-nd.pdf
Trở về với bụi tro mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Y0cMjAthBu8)
http://dinh.dk/pdf1/trovevoibuitro-hmkdch.pdf
Tự tình sám hối mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=5oKbc9MurgY)
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2015/04/te1bbb1-tc3acnh-sc3a1m-he1bb91i-the1babf-thc3b4ng-thc6a1-te1bbab-linh.pdf
Xa mặt trời mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=VsYcdh6PvtM)
http://www.dinh.dk/pdf/xamattroi.pdf
Xin đưa con về mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=dqHe5iJUkVE)
http://www.dinh.dk/pdf/xinduaconve-nk.pdf
Xin Ngài tha thứ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=OaLMT1smZNo)
http://www.dinh.dk/pdf/xinNgaithathu-vn.pdf
Kết lễ : Hãy mau trở về mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=D4DUYEN-r8c)
http://thanhnhaconline.com/pdf/haymautrove.pdf
Maria Mẹ của con mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=lN--zs0rvxg)
http://www.dinh.dk/pdf/MariaMecuacon-dch.pdf
Mẹ đồng công mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=fuijwCDkzJg)
http://www.dinh.dk/pdf/Medongcong.pdf