PDA

View Full Version : Chúa nhật 1 Mùa Chay A 09/03/2014thienngadt
20-02-2014, 07:38 AM
Chúa nhật 1 Mùa Chay A 09/03/2014

Nhập lễ : Ai kêu cầu
http://www.simonhoadalat.com/thanhnhac/baimoi/nhaple/AiKeuCau.pdf
Chúa đáp lời cầu mp4 (http://www.dinh.dk/pdf/conkeulenChua-qv.pdf)
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2012/04/chc3baa-c491c3a1p-le1bb9di-ce1baa7u-cao-nguyc3aan.pdf
Chúa nhật 1 Mùa Chay
http://www.dinh.dk/pdf/CN1MC-ht.pdf
Con kêu cầu mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=o1YE_CdIud4)
Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=cKOnAieLGS4)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/Thiennga/nl1mc-conkeucau-thienduyen.pdf
Con kêu lên Chúa
http://www.dinh.dk/pdf/conkeulenChua-qv.pdf
Hãy quay về mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=EDcOkY2AB0c)
http://mitram.saobiennhatrang.net/muachay/034-hayquayve.pdf
Khi kêu đến Ta
http://www.dinh.dk/pdf/khikeudenTa-ta.pdf
Khi tôi tớ Ta kêu cầu
http://huyenca.com/file/chuanhat1muachay-nguyenquanghuy.pdf
Nguyện Chúa chí ái mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=iW5lVh0-Odw)
http://www.dinh.dk/pdf/nguyenChuachiai.pdf
Nương bóng Chúa
http://www.catruong.com/baihat/chay/(NhapLe CN I Chay) NuongBongChua_TramThienThu.pdf
Tin tưởng và phó thác mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/tin-tuong-va-pho-thac-pham-khanh-ngoc-ft-trong-khoa.ofnuj6kfeSfI.html)
http://www.dinh.dk/pdf/tintuongvaphothac-vdh.pdf
Trên con đường trở về mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=sS43nT-Z8-g)
http://mitram.saobiennhatrang.net/muachay/Tren con_Da sua_curves.pdf
Trở về bên Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ivN7_LuA6Dc)
http://www.dinh.dk/pdf/trovebenChua.pdf
Xin thương con 2 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=dDNfuKE1enU)
http://www.dinh.dk/pdf/xinthuongcon2.pdf

Đáp ca :Chúa nhật 1 Chay A mp (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/dap-ca-le-tro-an-phuc.vkPdETVGqFMG.html)4 (https://www.youtube.com/watch?v=5MqXbmZ-H9E)
http://www.dinh.dk/pdf/9_CN1MC_TV50.pdf
Chúa nhật 1 Chay A mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=DZ2PYHT54cI)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/PetHuyHoang/1chayA.pdf
Chúa nhật 1 Chay A mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=jIM3ScrXMf8)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/ThanhvinhDapca/ThanhYen/DapcaCNChay1A_Ty.pdf
Chúa nhật 1 Chay A mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=CzXRap_aYHA)
https://tandatthanhca.com/wp-content/uploads/2020/02/Tv-50-CN1MC-A_xm.pdf
Nguyện thương con 2 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=CzXRap_aYHA)
http://dinh.dk/pdf/nguyenthuongcon2-tv50.pdf
Nguyện xót thương mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=nHt4wGkGrH4)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.BuiNinh/DapCaNgayLe/2.MuaChay-PhucSinh/CN1MCA-TV50-NguyenXotThuong-DapCa_bn.pdf
Thánh vịnh 50 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=t4t6r5wQ80o)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv50_tro_tdp.pdf
Thánh vịnh 50 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=FeQkxFDEDj0)
https://huyenca.com/file/dapcamc1a-tv50-tranminh.pdf
Xin thương con mp4
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/ThanhvinhDapca/Vinam/dapcaletro.pdf
Dâng lễ : Con xin tiến dâng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=TKtBh7thcbU)
http://www.dinh.dk/pdf/conxintiendang.pdf
Dâng đời tình thương mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=dG9oMG5tFPI)
http://dinh.dk/pdf/dangdoitinhthuong.pdf
Đây trái tim con mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=vnmWkmwFtZw)
http://dinh.dk/pdf/daytraitimcon-ga.pdf
Đôi tay này mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=mYrf2y4i5Dk)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/TacGiaKhac-TH/Doitaynay.pdf
Hãy nhận con đi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=1EA0mZ9b7_w)
http://www.dinh.dk/pdf/haynhancondi-vn.pdf
Hiến lễ giao hòa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=GgaBLhzlmfk)
http://www.dinh.dk/pdf/hienlegiaohoa-nk.pdf
Hương thơm mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=bJbg4xuwqZw)
http://www.dinh.dk/pdf/huongthom-vh.pdf
Lời con nguyện mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=i8M-EbTP7Ps)
http://www.dinh.dk/pdf/nguyencholoicon.pdf
Xin cho lời con nguyện cầu mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=0n94omiZCpA)
Tenor (https://www.youtube.com/watch?v=q_woykwATaw) Bass (https://www.youtube.com/watch?v=T2tOz-1mKw0)
http://www.dinh.dk/pdf/xincholoiconnguyencau.pdf
Xin dâng đời con mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=AkCAusjCqGM)
http://www.dinh.dk/pdf/xindangdoicon.pdf
Hiệp lễ : Bài ca thống hối mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=NwDKC9kh8WU)
http://www.dinh.dk/pdf/baicathonghoi-hav.pdf
Bao giờ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=qBmiEL-GV3Y)
http://www.dinh.dk/pdf/baogio.pdf
Bốn mươi ngày chay tịnh
https://www.catruong.com/baihat/chay/40NgayChayTinh_ml.pdf
Cám dỗ mp4 (https://youtu.be/4OQtlDjBA-U)
http://www.catruong.com/baihat/chay/(CN I Chay) Cam-Do by TramThienThu.pdf
Cám dỗ nào mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=DsAXN3bYSHY)
http://www.dinh.dk/pdf/camdonao-tn.pdf
Cám dỗ trong đời mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=0U0igCUUANk)
http://www.dinh.dk/pdf/camdotrongdoi-tn.pdf
Chúa cấm con thất vọng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=7fE7GcCqu_k)
http://www.dinh.dk/pdf/Chuacamconthatvong.pdf
Chúa chịu cám dỗ mp4
(https://www.youtube.com/watch?v=QfP9jZ5RIIA)Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=XFJUPa02x6w)
http://huyenca.com/file/chuachiucamdo-thienduyen.pdf
Chúa chịu cám dỗ
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2012/02/chua-che1bb8bu-cam-do-huy-hoang.pdf
Chúa chịu cám dỗ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=GbcZyHeZTds)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/Canguyenhieple/chuachiucamdo-Bn.pdf
Chúa Giêsu chịu cám dỗ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=sgoBcG-QEfM)
http://dinh.dk/pdf1/ChuaGiesuchiucamdo-nhcvx.pdf
Chúa vào hoang địa
http://www.dinh.dk/pdf1/Chuavaohoangdia-hmkdch.pdf
Chúa vào nơi hoang địa
http://www.dinh.dk/pdf1/Chuavaonoihoangdia-hmkdch.pdf
Con nay trở về mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=zbWxpEEAy8M)
http://www.dinh.dk/pdf/connaytrove.pdf
Con trông cậy Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=MzTJXyGDnB4)
http://www.dinh.dk/pdf/controngcayChua.pdf
Dưới bóng Đấng Toàn Năng
http://www.dinh.dk/pdf/duoibongDangToanNang-th.pdf
Đừng để con đơn hành mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=2uFJF3E6L6M)
http://dinh.dk/pdf/dungdecondonhanh-nd.pdf
Hãy trở về mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=sk1pG9RBWPQ)
http://www.dinh.dk/pdf/haytrove.pdf
Hy vọng vào Ngài mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=da4yQA6yFLk)
http://www.dinh.dk/pdf/hyvongvaoNgai.pdf
Không nguyên bởi bánh
http://dinh.dk/pdf1/khongnguyenboibanh-nmh.pdf
Nguyện cầu 2 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=48bD3cjXDkA)
http://thanhnhaconline.com/pdf/nguyencau2.pdf
Tâm tình sám hối mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=DNep_iJ8HT0)
http://www.dinh.dk/pdf/tamtinhsamhoi-nd.pdf
Trông cậy Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=1h7sarwvZMY)
http://www.dinh.dk/pdf/trongcayChua.pdf
Xin Chúa giữ gìn
http://www.dinh.dk/pdf1/xinChuagiugin-hmkdch.pdf
Kết lễ : Canvê chiều mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=uQvcRKX1fIE)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=7953&d=1359303191
Kinh chay mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=cixzn8CsH3w)
http://www.dinh.dk/pdf/kinhchay-nd.pdf
Maria Mẹ của con mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=9kv-OdAWHeg)
http://www.dinh.dk/pdf/MariaMecuacon-dch.pdf
Xin đi theo Mẹ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=U7o_8tDjZmo)
http://www.dinh.dk/pdf1/xinditheoMe-pa.pdf