PDA

View Full Version : Chúa nhật 2 Mùa chay A 16/03/2014thienngadt
23-02-2014, 10:47 PM
Chúa nhật 2 Mùa chay A 16/03/2014

Nhập lễ : Chúa nhật 2 Mùa Chay
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2012/04/cn2mc-ht.pdf
Con hân hoan đi tìm mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=McTMKpv1mpA)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=7977&d=1359962241
Con kiếm tìm Chúa
http://www.simonhoadalat.com/thanhnhac/baimoi/nhaple/Conthuacungchua.pdf
Con thưa cùng Chúa
http://www.simonhoadalat.com/thanhnhac/baimoi/nhaple/Conthuacungchua.pdf
Con thưa cùng Chúa
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/HaiAnh/MuaChay/ConThuaCungChua-HaiAnh.pdf
Hãy cứu chúng con
http://www.dinh.dk/pdf/haycuuchungcon-ta.pdf
Khi nghĩ về Ngài mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=j1VImQ6fQvo)
Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=-zSTaYVQcRI)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/Thiennga/nl2mc-khinghivengai-td.pdf
Mỗi khi nghĩ đến Ngài
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2012/04/me1bb97i-khi-nghc4a9-c491e1babfn-ngc3a0i-chc3baa-nhe1baadt-2-mc3b9a-chay-duy-linh-lm.pdf
Nguyện cầu
http://www.thanhnhacngaynay.vn/pictures/(NhapLe CN II Chay) NguyenCau.pdf
Những kẻ tìm Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=lFLz9xSxtes)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/TacGiaKhac-TH/NhungKeTimChua_nb ..pdf
Tìm Chúa
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/PDF2/Timchua_TB.pdf
Về bên nhan Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Mk6AR5Mem78)
http://www.dinh.dk/pdf/vebennhanChua-tn.pdf
Xin Chúa nhớ lại mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/xinChuanholai-pctn.mp3)
http://www.dinh.dk/pdf/xinChuanholai-pctn.pdf
Đáp ca : Cho kẻ cậy trông
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/ThanhvinhDapca/Vinam/dapca2chayA-vn.pdf
Chúa nhật 2A Mùa Chay mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Maeblvf5Wik)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/ThanhvinhDapca/DapcaCNChay2A_Ty.pdf
Chúa nhật 2A Mùa Chay mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=uquvoJJlz5c)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/PetHuyHoang/cn2chayA.pdf
Chúa nhật 2A Mùa Chay mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=rQ70IqPB12Q)
http://www.dinh.dk/pdf/10_CN2MC_TV32.pdf
Chúa nhật 2A Mùa Chay mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=uQQqabQBH5s)
https://tandatthanhca.com/wp-content/uploads/2020/02/CN2AMC-tl.pdf
Lòng từ bi Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=cEDhFeHhXmE)
http://www.dinh.dk/pdf/CN2MCA_longtubiChua_tv32-dch.pdf
Như chúng con cậy trông mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=uQQqabQBH5s)
http://www.dinh.dk/pdf1/nhuchungconcaytrong-ta.pdf
Thánh vịnh 32 mp4 (https://youtu.be/5k2J7cedik0)
http://www.saturdaychoir.com/wp-content/uploads/2017/02/2017-TV-32-cn-2-Mua-Chay-A.pdf
Thánh vịnh 32 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=cqFUc6lhPOU)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv32_tdp.pdf
Thánh vịnh 32 mp3 (http://www.catruong.com/baihat/dapca2/Tv32_Chay2A_MaiTam.mp3)
http://www.catruong.com/baihat/dapca2/Tv32_Chay2A_MaiTam.pdf
Xin tỏ lòng từ bi mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/xintolongtubi-tv32.mp3)
http://www.dinh.dk/pdf/xintolongtubi-tv32.pdf
Xin tỏ tình thương mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=y2b387EMn90)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.BuiNinh/DapCaNgayLe/2.MuaChay-PhucSinh/CN2MCA-TV32-XinToTinhThuong2-DapCa_bn.pdf
http://chungnhan.org/seraphim/taphat/thanhvinh/cn2MCA/Tv32_2MCA_Page_1.jpg
http://chungnhan.org/seraphim/taphat/thanhvinh/cn2MCA/Tv32_2MCA_Page_2.jpg
Dâng lễ : Con xin tiến dâng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=TKtBh7thcbU)
http://www.dinh.dk/pdf/conxintiendang.pdf
Hiến lễ cuộc đời mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=RPdP064mt6c)
http://thanhnhacvietnam.info/gioanha/PDF/HienLeCuocDoi_pdf.pdf
Như hương tỏa bay mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=7ndhERmDwbo)
http://www.dinh.dk/pdf/nhuhuongtoabay-tt.pdf
Tựa làn trầm hương mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=vcgyM1ddOa4)
http://www.dinh.dk/pdf/tualantramhuong-dvh.pdf
Xin dâng lên mp4
(https://www.youtube.com/watch?v=rJMVgltP8Cc)Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=L0EiKz848eE)
http://www.dinh.dk/pdf/xindanglen-hv.pdf
Hiệp lễ : Biến hình đổi dạng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=5iWzbY1IuUw)
http://dinh.dk/pdf/bienhinhdoidang-tn.pdf
Biến đổi đời con mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=S5da-M5OfUA)
http://dinh.dk/pdf/biendoidoicon-tn.pdf
Chúa biến hình mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=jSUhp84udSU)
http://www.dinh.dk/pdf1/Chuabienhinh-hmkdch.pdf
Chúa biến hình
http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2014/2/508/Chua bien hinh.pdf
Chúa biến hình mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=n8haZAGt-Bo)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/PDF_1/ChuaBienHinh2_MiTram.pdf
Chúa biến hình mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=8aRsOL-wvXU)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.HuyHoang/Chay_Vong/Chay2C_ChuaBienHinh.pdf
Chúa biến hình mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=8aRsOL-wvXU)
http://www.dinh.dk/pdf1/Chuabienhinh-hh.pdf
Chúa biến hình mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/Chuabienhinh-nmh.mp3)
http://www.dinh.dk/pdf1/Chuabienhinh-nmh.pdf
Chúa biến hình mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/Chuabienhinh-trs.mp3)
http://www.dinh.dk/pdf1/Chuabienhinh-trs.pdf
Chúa hiển dung mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=lFve1t-t1DQ)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.BuiNinh/ThanhKinhCa/CN2MCABC-ChuaHienDung_bn.pdf
Con Ta dấu yêu mp4
http://www.dinh.dk/pdf1/CN2AMC-ConTadauyeu-tl.pdf
Cùng Chúa lên đỉnh núi mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/cungChualendinhnui-ht.mp3)
http://www.dinh.dk/pdf/cungChualendinhnui-ht.pdf
Cùng Thầy lên núi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=gLN2Vr8Rmag)
http://www.dinh.dk/pdf1/cungThaylennui-hmkdch.pdf
Dù con chưa thấy Ngài mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=EX2Pp-VZuTQ)
http://www.dinh.dk/pdf/duconchuathayNgai-nd.pdf
Đây là Con Ta yêu dấu mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/daylaconTayeudau-nmh.mp3)
http://www.dinh.dk/pdf1/daylaconTayeudau-nmh.pdf
Đưa môn sinh lên núi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=feFUEnSbvo8)
http://www.dinh.dk/pdf/duamonsinhlennui-lph.pdf
Hãy biến đổi mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/haybiendoi-nhcvx.mp3)
http://www.dinh.dk/pdf1/haybiendoi-nhcvx.pdf
Hãy nghe Lời Chúa
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.HuyHoang/Chay_Vong/Chay2B_HayNgheLoiChua.pdf
Nên một với Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=J-bC-WxYSdk)
http://dinh.dk/pdf1/nenmotvoiChua-hmkdch.pdf
Nguồn trợ lực đời tôi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=7htLoy_sog4)
http://www.dinh.dk/pdf/nguontrolucdoitoi-nd.pdf
Niềm hạnh phúc
http://www.catruong.com/baihat/chay/(CN II Chay) Niem-Hanh-Phuc by TramThienThu.pdf
Tình Chúa biến đổi đời con mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=PB6VPeqUXK0)
http://dinh.dk/pdf/tinhChuabiendoidoicon-dch.pdf
Trên đỉnh Tabor mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=IC8jhqRk4B4)
http://www.dinh.dk/pdf/trendinhTabor.pdf
Xin biến đổi con mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=oNSiAR9V4yg)
http://dinh.dk/pdf/xinbiendoicon-tn.pdf
Xin được thấy tôn nhan mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=8uPNVDTgim0)
http://www.dinh.dk/pdf/xinduocthaytonnhan.pdf
Kết Lễ : Canvê chiều mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ZWRw6qR20Tg)
http://www.dinh.dk/pdf/Canvechieu-vn.pdf
Dưới chân thánh giá mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=T22y76tzPUQ)
http://www.dinh.dk/pdf/duoichanthanhgia-kl.pdf
Mẹ đồng công mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=qsiIuXIl-W8)
http://www.dinh.dk/pdf/Medongcong.pdf
Mẹ nhân loại mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=_Q_d0OLLZ90)
http://www.dinh.dk/pdf/Menhanloai.pdf
Về bến thiên đàng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=5UbszhRRSck)
http://www.dinh.dk/pdf/vebenthiendang-md.pdf