PDA

View Full Version : Lễ Thánh Giuse 19/03/2014thienngadt
24-02-2014, 04:48 PM
Lễ Thánh Giuse 19/03/2014

Nhập lễ : Ca mừng Thánh Giuse mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=raasaDbYbIw)
http://www.dinh.dk/pdf/camungthanhGiuse-td.pdf
Ca nhập lễ lễ Thánh Giuse
http://thanhlinhchoir.com/baihat/chay/53_LeThanhGiuse_hvh.pdf
Chúc tụng Thánh Giuse mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=1Bixq71UJ3g)
https://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2014/5/770/10_chuctungthanhgiuse.pdf
Con xin theo Cha
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.LaThapTu/ConXinTheoCha_ltt.pdf
Đây người quản gia mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=mOMe0NC2uTI)
http://tinmung.net/TRANGTHANHGIUSE/CaNguyen/DayNguoiQuanGia_ps.pdf
Hạnh phúc thay mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=6JpA9tnudt0)
http://www.dinh.dk/pdf/hanhphucthay-hl.pdf
Hát mừng Thánh Giuse mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,15564)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/MP3-128/ChaHangCuuGiup/HatMungThanhGiuse_vd.pdf
Hát mừng Thánh Giuse mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=tv4bGY-t3LU)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.BachVan/CacThanh/HatMungThanhGiuse_bv.pdf
Lạy Thánh Giuse mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=dwrlSx4mwTg)
http://www.dinh.dk/pdf/layThanhGiuse-dm.pdf
Mừng kính Thánh Giuse mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/enc tuyen/LeGiuse_19.3/MungKinhTGiuse.mp3)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=8276&d=1363060242
Thánh Giuse 3 mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/thanh-giuse-3-lm-jb-nguyen-sang.UO4ItcpmUB.html)
http://www.dinh.dk/pdf/ThanhGiuse3-kl.pdf
Thánh Giuse quan thầy mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=o_i2YjGyFfU)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/MP3-128/TinhChua/ThanhGiuseQuanThay_trng.pdf
Tôn vinh Thánh Giuse
http://www.dinh.dk/pdf1/tonvinhthanhGiuse-dch.pdf
Tung hô Thánh Giuse mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=1Bixq71UJ3g)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/HanThuSinh/TungHoThanhGiuse_hts.pdf
Về bên Thánh Giuse mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=wZcP4Vj0ZDM)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.BachVan/CacThanh/VeBenThanhGiuse_bv.pdf
Đáp ca : Ca ngợi tình thương Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=91CvQ8zzIFk)
http://www.catruong.com/baihat/dapca2/Tv88_CaNgoiTinhThuongChua3_hpv.pdf
Dòng dõi người mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=SKSAqU5xh44)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.BuiNinh/DapCaNgayLe/4.DucMe-ChuThanh/ThanhGiuse(19-03)-TV88-DongDoiNguoi-DapCa_bn.pdf
Lễ Thánh Giuse mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=SAaOFshHAbc)
http://huyenca.com/file/dclethanhgiuse-tv88-thienduyen.pdf
Miêu duệ Người
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=12594&d=1458140039
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=12595&d=1458140047
Miêu duệ Người tồn tại mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=hroSamifX2s)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/TacGiaKhac-TH/MieuDueNguoiTonTai_dch.pdf
Thánh Giuse mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=02abTbIA1Cc)
http://www.dinh.dk/pdf/thanhGiuse-tv88.pdf
Thánh Giuse mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=HsuBurN02ME&feature=youtu.be)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/PetHuyHoang/19-3_ThanhGiuse.pdf
Thánh vịnh 88
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=8272&d=1363060238
Thánh vịnh 88 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=kmauU8vx8h0)
https://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2016/4/1363/thanh-vinh-88.pdf
Thánh vịnh 88 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/DucMe_CacThanh_LeTrong/Tv88_ThanhGiuse_tutrinh.mp3)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/DucMe_CacThanh_LeTrong/Tv88_ThanhGiuse_hvh.pdf
Thánh vịnh 88 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTheoNgay/ThanhGiuSe_Ngay_19_3_tv88.mp3)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTheoNgay/ThanhGiuSe_Ngay_19_3_tv88.pdf
Dâng lễ : Cùng Cha dâng lễ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=MOdkkYIVhoA)
http://www.dinh.dk/pdf/cungChadangle.pdf
Đây bánh miến mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=4zzpLu11uTM)
http://www.dinh.dk/pdf/daybanhmien.pdf
Nguyện cho lời con mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=hLIHB6HHLSk)
http://www.dinh.dk/pdf/nguyencholoicon.pdf
Như Cha Thánh Giuse
https://huyenca.com/file/cadanglethanhgiuse-lh.pdf
Xin cho lời con nguyện cầu mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=uh4HT_NCJns)
http://www.dinh.dk/pdf/xincholoiconnguyencau.pdf
Hiệp lễ : Ca vang tình yêu Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=_pZn1nLmk1E)
http://www.dinh.dk/pdf/cavangtinhyeuChua-dmhdch.pdf
Con sẽ ca ngợi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=3DOkYXYDaXA)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.PhuongAnh/ConSeCaNgoi_pa.pdf
Con sẽ ca tụng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=aMHRzI8gd1c)
http://www.dinh.dk/pdf/consecatung.pdf
Dâng lời tạ ơn mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=MtNOdbUpNzk)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/MP3-128/HongAnKimKhanh/DangLoiTaOn_tth.pdf
Đoản khúc tri ân mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=-58gCDHmaSs)
http://www.dinh.dk/pdf/doankhuctrian-dch.pdf
Giuse người âm thầm mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=brFFeo2LgQM)
http://www.dinh.dk/pdf1/Giusenguoiamtham-hmkdch.pdf
Khúc ca tạ ơn mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=aJa2Uu6Cr3Q)
http://www.dinh.dk/pdf/khuccataon-ta.pdf
Một cánh đàn hương
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=10097&d=1393234956
Người công chính
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=10098&d=1393235110
Thánh ý Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=bcKvlcWv4iw)
http://www.dinh.dk/pdf/ThanhYChua-tn.pdf
Thiên Chúa ở cùng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=QuQ-DLtLcnA)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/cacthanh/Thienchuaocung-Bn.pdf
Vang lời ngợi ca mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=PLv730CWyGo)
http://www.dinh.dk/pdf/vangloingoica-dch.pdf
Vì Chúa yêu con mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=mF5JMes2ke4)
http://www.dinh.dk/pdf/viChuayeucon-dch.pdf
Kết lễ : Cây cao bóng cả mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=CQa_NcaRGSo)
http://www.dinh.dk/pdf/caycaobongca-tn.pdf
Giuse gương sáng lao động
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/NgocLinh/ChuThanh/GiuseGuongSangLaoDong_nl.pdf
Giuse trong âm thầm mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=FsAaptvlFrY)
http://www.dinh.dk/pdf/Giusetrongamtham-tn.pdf
Hát về Thánh Giuse mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=_0ER2jzDsDQ)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/DauChan/HatVeThanhGiuse-DauChan.pdf
Hãy đến cùng Thánh Giuse
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.LaThapTu/HayDenCungThanhGiuse_ltt.pdf
Kính mừng Thánh Giuse mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=_nCWVFdV-ew)
http://www.dinh.dk/pdf/kinhmungthanhGiuse-td.pdf
Người cha hiền mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=OfEe_dWsuuc)
http://www.dinh.dk/pdf/nguoichahien.pdf
Tạ ơn Thánh cả Giuse mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=gNDEz94Qyag)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/PhamTrung/TaOnThanhCaGiuse_pt.pdf
Thánh Giuse Người vượt màn đêm tăm tối mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=oZsfbKlNUVg)
https://huyenca.com/file/ThanhGiuse_4be-thethong-E5.pdf