PDA

View Full Version : Chúa nhật 3 Mùa chay A 23/03/2014thienngadt
26-02-2014, 10:05 PM
Chúa nhật 3 Mùa Chay A 23/03/2014

Nhập lễ : Chúa nhân từ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=dDNfuKE1enU)
http://www.dinh.dk/pdf/xinthuongcon2.pdf
Chúa nhật 3 mùa Chay
http://www.dinh.dk/pdf/CN3MC-ht.pdf
Hướng lên Chúa Trời mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=42RVuNP5lYc)
Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=oEE_3oiZIPE)
http://huyenca.com/file/nl3mc-huonglenchuatroi-thienduyen.pdf
Hướng nhìn Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=3NZOMpilg1c)
http://thanhnhaconline.com/pdf/huongnhinchua.pdf
Khát xa nguồn mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Y-rjQ74jhpE)
http://www.dinh.dk/pdf/khatxanguon.pdf
Mắt con hướng về
http://www.simonhoadalat.com/thanhnhac/baimoi/nhaple/Matconhuongve.pdf
Lạy Chúa bao ngày tháng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=oZyog4Iquyg)
http://www.dinh.dk/pdf/layChuabaongaythang.pdf
Lên đền mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=p-VThGTDD4I)
http://www.dinh.dk/pdf/lenden-chh.pdf
Lời yêu thương
https://www.catruong.com/baihat/chay/(NhapLe CN III Chay) LoiYeuThuong_TramThienThu.pdf
Nào ta hân hoan mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=vMos2dF6JA0)
http://cadoanceciliathuduc.weebly.com/uploads/1/3/0/7/13079578/nao_ta_han_hoan.pdf
Tạ tội
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/TacGiaKhac-TH/TaToi.pdf
Tiến lên đền thánh
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/PDF2/Tienlendenthanh_TB.pdf
Tiến về nhà Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=hEEDzHpoAs8)
http://www.catruong.com/baihat/nhaple/tienvenhachua_vc.pdf
Trên các ngươi mp3 (https://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2014/2/509/dk-chung-4-be.mp3)
http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2014/2/509/Tren cac nguoi.pdf
Trở về bên Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ivN7_LuA6Dc)
http://www.dinh.dk/pdf/trovebenChua.pdf
Từ hừng sáng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=GIWeIKY6PL0)
http://www.dinh.dk/pdf/tuhungsang.pdf
Vào nhà Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=XWgeDVhBlwo)
http://www.dinh.dk/pdf/vaonhaChua-mt.pdf
Xin đoái nhìn và xót thương con
http://huyenca.com/file/chuanhat3muachay-nguyenquanghuy.pdf
Đáp ca :
Chúa nhật 3A Mùa Chay mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=4MKtNjltAOg)
mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=GcaXIy1uy3I)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/PetHuyHoang/cn3chaya.pdf
C (http://www.youtube.com/watch?v=vKTdt7qvXzI)húa nhật 3A Mùa Chay mp4 (http://www.youtube.com/watch?v=vKTdt7qvXzI)
http://www.dinh.dk/pdf/11_CN3MC_TV94.pdf
Chúa nhật 3A Mùa Chay mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=MR83UDrpSuw)
https://tandatthanhca.com/wp-content/uploads/2020/02/dapcamc3a-tv94-tranminh.pdf
Chúa nhật A Mùa Chay mp3 (http://mautam.org/Mp3/tv94petertran02.mp3)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv94-CN3-MC-A.pdf
Chúa nhật 3A Mùa Chay mp4 (http://www.youtube.com/watch?v=AZXDMaSITCw)
mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/dap-ca-chua-nhat-3-mua-chay-a-an-phuc.Zvvq3l31A0xk.html)
Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=aWfClKH6DB8)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/Pdf/DapcaCN3ChayA_Ty.pdf
Chúa nhật 3A Mùa Chay mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=MR83UDrpSuw)
https://tandatthanhca.com/wp-content/uploads/2020/02/CN3AMC-tl.pdf
Đến mừng Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=RzGzvEBEdaw)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/ThanhvinhDapca/Vinam/dapca3chayA-vn.pdf
Hãy đến đây mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=tasYJ-twfG4)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.BuiNinh/DapCaNgayLe/2.MuaChay-PhucSinh/CN3MCA-TV94-HayDenDay-DapCa_bn.enc
Thánh vịnh 94 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=0fLCYFHZEjg)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/XuanThao/Tv94_xt.pdf
Thánh vịnh 94 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=KOZOKaryO90)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv94_chay3a_hvh.pdf
Xin đừng cứng lòng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=qqX5vtGg-1c)
http://www.dinh.dk/pdf/CN3MCA_xindungcunglong_tv94-dch.pdf
Dâng lễ : Của lễ hằng sống mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=bBnoMehdyJg)
Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=j7gBK2Hn2UM)
http://www.dinh.dk/pdf/cualehangsong-tl.pdf
Dâng niềm cảm mến mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=49gGplrh_zs)
http://www.dinh.dk/pdf/dangniemcammen.pdf
Hiến lễ giao hòa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=wFKr89i32EY)
http://www.dinh.dk/pdf/hienlegiaohoa-nk.pdf
Lễ dâng mùa cứu độ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=pJd2qqta0pc)
http://www.dinh.dk/pdf/ledangmuacuudo.pdf
Lễ dâng trông cậy mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=g6g-SolX5Cg)
http://thanhnhaconline.com/pdf/ledangtrongcay.pdf
Hiệp lễ : Cho con khát khao mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Jm_1wAtLCAQ)
http://www.dinh.dk/pdf1/choconkhatkhao-hmkdch.pdf
Cho con nhận biết mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=0_BvXuBbIFQ)
http://www.dinh.dk/pdf/choconnhanbiet-tn.pdf
Nào cùng mừng vui mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/naocungmungvui-nhcvx.mp3)
http://www.dinh.dk/pdf1/naocungmungvui-nhcvx.pdf
Nguồn nước hằng sống mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/CN3AMC-nguonnuochangsong-tl.mp3)
http://www.dinh.dk/pdf1/CN3AMC-nguonnuochangsong-tl.pdf
Nguồn nước trường sinh
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.LaThapTu/NguonNuocTruongSinh_ltt.pdf
Như con nai mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=PyZphqjsTC0)
http://www.dinh.dk/pdf/nhuconnai-hltc.pdf
Nước hằng sống mp3 (http://www.thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,9578)
https://thanhcavietnam.co/FilesNhac/MP3-128/DiTimNguoiYeuThuyChung/NuocHangSong_nb.pdf
Nước trường sinh
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/TheThong/03.CaNguyen/NuocTruongSinh_tth.pdf
Suối trường sinh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Xy4i9xS2e84)
http://www.dinh.dk/pdf/suoitruongsinh.pdf
Tình ca vô tận mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=dHI6e5u2Zuc)
http://www.dinh.dk/pdf/tinhcavotan.pdf
Vì Chúa là nước trường sinh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=WUvC09PWCOY)
mp3
(http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/vi-chua-la-nuoc-truong-sinh-dang-cap-nhat.gNFotk5Ljbmz.html)Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=9zEywsdXiXs)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/Pdf/ViChualanuoctruongsinh_Td .pdf
Xin cho con nước trường sinh
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/Caohuyhoang/xinchoconnuoctruongsinh.pdf
Kết lễ : Cây cao bóng cả mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=doHjS4IRjdY)
http://www.dinh.dk/pdf/caycaobongca-tn.pdf
Danh Người công chính mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=IiPpHtsqapM&feature=emb_logo)
https://huyenca.com/file/danhnguoicongchinh-lh.pdf
Hát về Thánh Giuse mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=_0ER2jzDsDQ)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/DauChan/HatVeThanhGiuse-DauChan.pdf
Kết lễ : Can vê chiều mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/canve-chieu-an-phuc.WSMHSHLXiCSh.html)
http://www.dinh.dk/pdf/Canvechieu-vn.pdf
Cây cao bóng cả mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=doHjS4IRjdY)
http://www.dinh.dk/pdf/caycaobongca-tn.pdf
Danh Người công chính mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=IiPpHtsqapM&feature=emb_logo)
https://huyenca.com/file/danhnguoicongchinh-lh.pdf
Hát về Thánh Giuse mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=_0ER2jzDsDQ)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/DauChan/HatVeThanhGiuse-DauChan.pdf
Lạy Thánh Giuse mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/lay-thanh-giuse-lm-jb-nguyen-sang.oajQxxICmV.html)
http://www.dinh.dk/pdf/layThanhGiuse-dm.pdf
Mẹ nhân loại mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/me-nhan-loai-lm-jb-nguyen-sang.SBs8pUHRF5.html)
http://www.dinh.dk/pdf/Menhanloai.pdf

beoheo
26-02-2017, 08:06 AM
Chúa chịu cám dỗ

Thánh ca Tin Mừng Chúa nhật 1 Mùa Chay A

https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=13263&d=1488212281