PDA

View Full Version : Chúa nhật 4 Mùa chay A 30/03/2014thienngadt
02-03-2014, 11:36 PM
Chúa nhật 4 Mùa chay A 30/03/2014

Nhập lễ : Chúa nhật 4 mùa chay
http://www.dinh.dk/pdf/CN4MC-ht.pdf
Con sẽ hân hoan mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=9WiBZrkw9t8)
http://www.dinh.dk/pdf/consehanhoan.pdf
Dẫn bước con đi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=WM3kXM8vGOs)
http://www.dinh.dk/pdf/danbuoccondi.pdf
Hãy hân hoan mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=egfLwRawn3M)
http://www.dinh.dk/pdf/hayhanhoan-ht.pdf
Hãy hân hoan mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ROARTsvENYs)
Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=esaA5-zIT10)
http://huyenca.com/file/nl4mc-hayhanhoan-thienduyen.pdf
Hãy mừng vui
http://www.dinh.dk/pdf/haymungvui-ta.pdf
Hãy vui mừng hỉ hoan mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=3wwr21WFhgs)
http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2014/2/519/Hay vui mung hy hoan.pdf
Lên đền mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=p-VThGTDD4I)
http://www.dinh.dk/pdf/lenden-chh.pdf
Mừng vui lên
https://www.catruong.com/baihat/chay/(NhapLe CN IV Chay) MungVuiLen_TramThienThu.pdf
Mừng vui lên Giêrusalem
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2018/05/me1bbabng-vui-lc3aan-gic3aarusalem-cn-4-mc-duy-linh-mc.pdf
Mừng vui lên Giêrusalem hỡi
http://huyenca.com/file/chuanhat4muachay-nguyenquanghuy.pdf
Nhịp bước lên đền mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Xfd14w_D9NY)
http://www.dinh.dk/pdf/nhipbuoclenden-dch.pdf
Tôi chỉ ước trông mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=x_Ze7Z9UTxg)
http://www.dinh.dk/pdf/toichiuoctrong.pdf
Tôi mừng vui mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ithOmFVU07U)
http://www.dinh.dk/pdf/toimungvui.pdf
Vui lên hỡi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=_zjx9yNnCeM)
http://www.simonhoadalat.com/thanhnhac/baimoi/nhaple/vuilenhoi.pdf
Đáp ca : Chúa chăn dắt tôi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=YtiDY_wk8QE)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/Pdf/TV 22-Chua Chan Dat Toi.pdf
Chúa chăn nuôi tôi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=9QIfQyhFxFU)
http://www.dinh.dk/pdf/Chuachannuoitoi-dt.pdf
Chúa chăn nuôi tôi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=mWdoasSEN60)
http://www.dinh.dk/pdf/Chuachannuoitoi-tv22.pdf
Chúa chăn nuôi tôi mp4 (https://youtu.be/6SCj71LnsZw?list=PLodu_NhBfVM1YX2lrIGJ5Edqr5NJaLYWM)
https://huyenca.com/file/dapcamc4a-tv22-tranminh.pdf
Chúa chăn nuôi và giữ gìn mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=eowPE-gFPAM)
http://www.dinh.dk/pdf1/Chuachannuoivagiugin-ta.pdf
Chúa là mục tử mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=q5QkAgT0KKY)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/ThanhvinhDapca/CN4MCA-bn.pdf
Chúa nhật 4A Mùa Chay mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=fBSqN7iGVCs)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/ThanhvinhDapca/ThanhYen/DapcaCNChay4A_Ty.pdf
Chúa nhật 4A Mùa Chay mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=46m3Cz1GLXY)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/PetHuyHoang/cn4chaya.pdf
Chúa nhật 4A Mùa Chay mp4 (http://www.youtube.com/watch?v=FbC14dAkVeg)
http://www.dinh.dk/pdf/12_CN4MC_TV22.pdf
Chúa nhật 4A Mùa Chay mp4 (http://www.youtube.com/watch?v=v1o9bpL0QXs)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv22-CN4MC-A.pdf
Chúa nhật 4A Mùa Chay mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=eowPE-gFPAM)
https://tandatthanhca.com/wp-content/uploads/2020/02/CN4AMC-tl.pdf
Có người bên tôi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=NUHkqMj7sNg)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/ThanhvinhDapca/Vinam/dc4chaya-vn.pdf
Mục tử nhân hậu
http://www.dinh.dk/pdf/CN4MCA_muctunhanhau_tv22-dch.pdf
Thánh vịnh 22 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/Muavong_Letrong_Khac/Letrong_Khac/Chuanhat4muachayA_hvh.mp3)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/Muavong_Letrong_Khac/Letrong_Khac/Chuanhat4muachayA_hvh.pdf
Thánh vịnh 22 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/Chay_PhucSinh/CNA_4MC_tv_22_2_.mp3)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/Chay_PhucSinh/CNA_4MC_tv_22_2_.pdf
http://chungnhan.org/seraphim/taphat/thanhvinh/cn4MCA/Tv22_4MCA_Page_1.jpg
Dâng lễ : Dâng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=5JiKiCHCeTs)
http://www.dinh.dk/pdf/dang-at.pdf
Dâng lên Chúa bánh thơm mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=pBvxP4j1ta4)
http://www.dinh.dk/pdf/danglenChuabanhthom.pdf
Dâng trong tình yêu mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ipMQwVkFMGc)
http://www.dinh.dk/pdf/dangtrongtinhyeu.pdf
Lễ dâng mùa cứu độ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=KoUvbRmcosA)
http://dinh.dk/pdf/ledangmuacuudo.pdf
Lễ vật cung tiến mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=0QMKpxU8JlQ)
http://www.dinh.dk/pdf/levatcungtien-dch.pdf
Hiệp lễ : Ánh sáng ban sự sống
http://www.dinh.dk/pdf1/CN4AMC-anhsangbansusong-tl.pdf
Ánh sáng và bóng tối mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=aWxxuKQh3j0)
http://dinh.dk/pdf1/anhsangvabongtoi-hmkdch.pdf
Chúa chữa tôi
http://dinh.dk/pdf/Chuachuatoi-ht.pdf
Một người mù mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/motnguoimu-nhcvx.mp3)
http://www.dinh.dk/pdf1/motnguoimu-nhcvx.pdf
Ngài là ánh sáng đời con mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=OlY-dwl2Fmg)
mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/ngai-la-anh-sang-doi-con-dang-cap-nhat.opnXwlNQl6Bn.html)
Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ddx7NGM1k7o)
http://www.dinh.dk/pdf/Ngailaanhsangdoicon-td.pdf
Ngài mở mắt tôi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=zFu_PKZ-UTA)
http://dinh.dk/pdf/Ngaimomattoi-nhc.pdf
Sống trong niềm vui mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=cly--Xh2PtQ)
http://www.dinh.dk/pdf/songtrongniemvui-nd.pdf
Thông sáng hay mù tối mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=GD-XkZ8vKRE)
http://dinh.dk/pdf/thongsanghaymutoi-tn.pdf
Tìm về chân thiện mỹ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=VhEvMwwFgdA)
http://dinh.dk/pdf/timvechanthienmy-nk.pdf
Xin một khẽ chạm
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/Caohuyhoang/xinmotkhecham-chh.pdf
Xin mở mắt môi con mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=hALSoXqvOaM)
http://www.dinh.dk/pdf/xinmomatmoicon-vda.pdf
Kết lễ : Can vê chiều mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=uQvcRKX1fIE)
http://www.dinh.dk/pdf/Canvechieu-vn.pdf
Cây cao bóng cả mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=CQa_NcaRGSo)
http://www.dinh.dk/pdf/caycaobongca-tn.pdf
Giuse chuyện về người mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=mHsTceYAjFI)
http://www.dinh.dk/pdf/GiusechuyenveNguoi-tt.pdf
Mẹ hiêp công mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=kYbyDOWb29M)
http://www.dinh.dk/pdf/Mehiepcong.pdf
Tình Mẹ mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,4530)
http://www.catruong.com/baihat/ducme/TinhMe.pdf
Xin đi theo Mẹ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=znDZ8KsVnQk)
http://www.dinh.dk/pdf1/xinditheoMe-pa.pdf