PDA

View Full Version : Chúa nhật 5 Mùa chay A 06/04/2014thienngadt
05-03-2014, 10:08 PM
Chúa nhật 5 Mùa chay A 06/04/2014

Nhập lễ : Chúa là Thiên Chúa
http://www.simonhoadalat.com/thanhnhac/baimoi/nhaple/chualathienchua.pdf
Chúa nhân từ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=dDNfuKE1enU)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=8133&d=1361374910
Chúa nhật 5 Mùa Chay mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/CN5MC-ht.mp3)
http://dinh.dk/pdf/CN5MC-ht.pdf
Chúa nhật 5 Mùa Chay mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/canhapleCN5MC-ta.mp3)
http://www.dinh.dk/pdf/canhapleCN5MC-ta.pdf
Con bước lên mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=MpT_ut5Od7A)
http://www.dinh.dk/pdf/conbuoclen.pdf
Con bước lên bàn thờ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=AcBipnaaAMY)
http://www.dinh.dk/pdf/conbuoclenbantho.pdf
Giọt lệ thống hối mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=3WPeuCeFOQI)
http://dinh.dk/pdf/giotlethonghoi-tb.pdf
Hãy trỗi dậy mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ajbTooqa4Y0)
http://www.dinh.dk/pdf/haytroiday-kl.pdf
Kinh đầu lễ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Qp3sAKoi9X8)
http://www.dinh.dk/pdf/kinhdaule.pdf
Nguyện Chúa chí ái mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=EaHgaqJyMtE)
http://www.dinh.dk/pdf/nguyenChuachiai.pdf
Tới bàn thờ Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=JIQyofk45t0)
http://www.catruong.com/baihat/chay/(NhapLe CN V Chay) ToiBanThoChua_TramThienThu.pdf
Xin Chúa thương mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=YOr1yuMBvKE)
http://www.dinh.dk/pdf/xinChuathuong-vn.pdf
Xin Chúa xử cho con mp3 (http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2014/2/527/chung-4-be.mp3)
http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2014/2/527/Xin Chua xu cho con.pdf
Xin minh xét cho con mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Eg-feR_gHyA)
Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=l6dMwiI3bFM)
http://huyenca.com/file/nl5mc-xinminhxetchocon-thienduyen.pdf
Xin xót thương con mp3 (https://www.youtube.com/watch?v=FgY10PyCKvY)
http://www.dinh.dk/pdf/xinxotthuongcon-dvh.pdf
Đáp ca : Bởi vì Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=7kcn6hw0cQs)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.BuiNinh/DapCaNgayLe/2.MuaChay-PhucSinh/CN5MCA-TV129-BoiViChua-DapCa_bn.pdf
Bởi vì Chúa mp3 (http://www.catruong.com/baihat/dapca/boivichuatv129_cacn5_mg.mid)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/cacn5_boivichuatv129_mg.pdf
Bởi vì Chúa xót thương mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=4G1Vm_EcnIA)
http://www.dinh.dk/pdf1/boiviChuaxotthuong-ta.pdf
Chúa giàu ơn cứu độ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=2HN7WZbZZvA)
http://www.dinh.dk/pdf/CN5MCA_Chuagiauoncuudo_tv129-dch.pdf
Chúa luôn từ ái mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=J3s6O7gixos)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv129_chay5a_10b_ht.pdf
Chúa nhật 5A Mùa Chay mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=bjpqwqVg6NA)
http://thanhnhacvietnam.info/thienngadt/PetHuyHoang/cn5chaya.pdf
Chúa nhật 5A Mùa Chay mp4 (http://www.youtube.com/watch?v=EGPucCnId8Y&feature=youtu.be)
https://huyenca.com/file/dapcamc5a-tv129-tranminh-2003.pdf
Chúa rộng lượng từ bi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=9ptF8ebpWzI)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv129_Chay5a_ChuaRongLuongTuBi_hpv.pdf
Chúa rộng lượng từ bi mp4
http://dinh.dk/pdf/Chuarongluongtubi-lh.pdf
Lượng từ bi mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/luong-tu-bi-va.GoaEFVWZZdGN.html)
http://mautam.org/pdf/tv129caothanhhoang.pdf
Như người lính canh
http://thanhnhacvietnam.info/thienngadt/ThanhvinhDapca/Vinam/dc5chaya-vn.pdf
Thánh vịnh 129 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=aDzBeUZvbeE)
http://www.dinh.dk/pdf/13_CN5MC_TV129.pdf
Thánh vịnh 129 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/Muavong_Letrong_Khac/Letrong_Khac/Chuanhat5muachayA_nhung.mp3)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/Muavong_Letrong_Khac/Letrong_Khac/Chuanhat5muachayA_hvh.pdf
Thánh vịnh 129 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/Chay_PhucSinh/CNA_5MC_tv129_chung_HC_2_.mp3)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/Chay_PhucSinh/CNA_5MC_tv 129.pdf
http://chungnhan.org/seraphim/taphat/thanhvinh/cn5MCA/Tv129_5MCA_Page_1.jpg
http://chungnhan.org/seraphim/taphat/thanhvinh/cn5MCA/Tv129_5MCA_Page_2.jpg
Dâng lễ : Của lễ hiến dâng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=0Fx53Gl0Zxk&t=57s)
http://dinh.dk/pdf/cualehiendang-tn.pdf
Của lễ nhân sinh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=uHJfuBJMey0)
http://thanhnhaconline.com/pdf/cualenhansinh.pdf
Đây trái tim con mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=GK5GIyXm5f0)
http://www.dinh.dk/pdf/daytraitimcon-ga.pdf
Hy lễ con dâng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=EI7Xn-gUY1Q)
http://www.dinh.dk/pdf/hylecondang.pdf
Lễ dâng mùa cứu độ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=pJd2qqta0pc)
http://www.dinh.dk/pdf/ledangmuacuudo.pdf
Lời chân thành mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=8QVNJM67cqA)
http://www.dinh.dk/pdf/loichanthanh.pdf
Hiệp lễ : Chúa là sự sống lại mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=yahfs5pRqo8)
mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/chua-la-su-song-lai-an-phuc.ZTacomUA6L6d.html)
Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=qKZ0yqO-x8M)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/Pdf/Chualasusonglai_Td.pdf
Chúa là sự sống lại
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/Caohuyhoang/Chualasusonglai-chh.pdf
Chúa là tất cả đời con mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=rWN7IZWKpsA)
http://dinh.dk/pdf/Chualatatcadoicon-ga.pdf
Chúa sống trong tôi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=fMmVlqJ5D-w)
http://www.dinh.dk/pdf/Chuasongtrongtoi-nd.pdf
Niềm vui sự sống mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ouLULCN055c)
http://www.dinh.dk/pdf/niemvuisusong-tn.pdf
Sự sống và sự chết mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Y4DZumZcMOk)
http://dinh.dk/pdf1/susongvasuchet-hmkdch.pdf
Ta là sự sống mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/talasusong.mp3)
http://www.dinh.dk/pdf/talasusong.pdf
Ta là sự sống mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/Talasusong-nhcvx.mp3)
http://www.dinh.dk/pdf1/Talasusong-nhcvx.pdf
Ta là sự sống lại mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Molu8Lyxsu0)
http://thanhnhacvietnam.info/thienngadt/Canguyenhieple/Talasusonglai-bn.pdf
Tìm về chân thiện mỹ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Qa-Lffdsby0)
http://www.dinh.dk/pdf/timvechanthienmy-nk.pdf
Kết lễ : Can vê chiều mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ZWRw6qR20Tg)
http://www.dinh.dk/pdf/Canvechieu-vn.pdf
Giuse xóm nhỏ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=fI3BHmuwxQI)
http://www.dinh.dk/pdf/Giusexomnho.pdf
Mẹ hiệp công mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=qsiIuXIl-W8)
http://www.dinh.dk/pdf/Mehiepcong.pdf