PDA

View Full Version : Chúa nhật Lễ Lá 13/04/2014thienngadt
08-03-2014, 07:37 AM
Chúa nhật Lễ Lá 13/04/2014

Rước Lá : Chúa vào thành mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/chua-vao-thanh-tran-ngoc-ft-bich-hien-ft-tam-linh.mIgyOyR7utwQ.html)
http://www.dinh.dk/pdf/Chuavaothanh-nd.pdf
Hoan hô con Vua Đa-Vít mp3 (https://www.youtube.com/watch?v=Is9hFVNE5Ik)
http://www.dinh.dk/pdf/hoanhoConVuaDaVit.pdf
Vang lời tụng ca mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/vang-loi-tung-ca-va.JpifKGCxcWH6.html)
http://www.dinh.dk/pdf/vangloitungca-nd.pdf
Khi Chúa vào thành thánh
http://thanhnhaconline.com/pdf/khichuavaothanhthanh.pdf
Nhập lễ : Cửa kia ngước đầu mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/cua-kia-nguoc-dau-dang-cap-nhat.bEvUHcRg8z0G.html)
http://www.dinh.dk/pdf/cuakianguocdau.pdf
Hoan hô Vua Giêsu mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/hoan-ho-vua-jesu-dang-cap-nhat.d8MpenQW3epW.html)
http://www.dinh.dk/pdf/hoanhoVuaGiesu.pdf
Đáp ca : Thánh vịnh 21 (Impr)mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namB/Muachay_phucsinh/Chuanhatlela_bich.mp3)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=5012&d=1332472039
Thánh vịnh 21 Lễ Lá(Impr) mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/dap-ca-le-la-an-phuc.IPF7A0i2EMb9.html)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=10120&d=1394292337
Sao Ngài bỏ tôi (Impr)mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/sao-ngai-bo-toi-va.qXoTCQVF35en.html)
http://www.dinh.dk/pdf/saoNgaibotoi-tv21.pdf
Sao Chúa bỏ con (Impr) mp3 (https://www.youtube.com/watch?v=BMsSn3G7VpY)
http://www.dinh.dk/pdf/CNlelaABC_saoChuabocon_tv21-dch.pdf
Xin đừng bỏ con mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=HSSE8YSWFA4)
http://nhacthanh.org/PDF/T/Tv21-XinDungBoToi--LmManhHung.pdf
Thánh vịnh 21 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=A_CKo4tIWR4)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv21_LeLa_tn.pdf
Sao Chúa bỏ con mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=lzQSuXu7-e4)
http://www.dinh.dk/pdf/saoChuabocon-vx.pdf
Sao Chúa bỏ tôi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=JzOyFngEFM8)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv21_saochuabo_kl.pdf
Thánh vịnh 21 mp4
(https://www.youtube.com/watch?v=_qNu_dMChTs&t=24s)Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=i9JjEzLl1k4)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/Pdf/DapcaLeLe_Ty.pdf
Thánh vịnh 21 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=BTy8pOYhyS0)
http://www.dinh.dk/pdf/CNlela-tl.pdf
Thánh vịnh 21 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/MuaChay_PhucSinh/LeLa.mp3)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/MuaChay_PhucSinh/LeLa_hvh.pdf
Thánh vịnh 21 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/Chay_PhucSinh/LeLa_tv_21.mp3)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/Chay_PhucSinh/LeLa_tv_21.pdf
Thánh vịnh 21 mp3 (http://chungnhan.org/seraphim/taphat/thanhvinh/cnLeLaA/Tv21_leLa.mp3)
http://chungnhan.org/seraphim/taphat/thanhvinh/cnLeLaA/Tv21_leLa_Page_1.jpg
http://chungnhan.org/seraphim/taphat/thanhvinh/cnLeLaA/Tv21_leLa_Page_2.jpg
Dâng lễ : Tình Cha (Impr) mp3 (http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQtwIwAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DHsIGKvFl-h8&ei=RgAPVZ1vpPKZBaPbgfgH&usg=AFQjCNHmD4wrNrYWunsYFdqXjBFTw0DALg&sig2=61bTQt8AYTWTCSNM_C_Aag&bvm=bv.88528373,d.dGY)
http://www.dinh.dk/pdf/tinhCha-ha.pdf
Hy lễ vượt qua mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/hy-le-vuot-qua-va.kUcTNZAIybRO.html)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=8213&d=1362551400
Lễ dâng mùa cứu độ (Impr) mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/le-dang-mua-cuu-do-minh-ly.usruRsVstKwX.html)
http://www.dinh.dk/pdf/ledangmuacuudo.pdf
Vì yêu thương con mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=HLRvZnb1Veo)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/Pdf/Viyeuthuongcon_Chh.pdf
Hiệp lễ :Chúa đã hiến mình (Impr)mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/chua-da-hien-minh-khac-dung.dgufBMFrWJjZ.html)
http://www.dinh.dk/pdf/Chuadahienminh-tn.pdf
Đường Thập giá (Impr) mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/duong-thap-gia-hanh-nguyen.dnPOPqsRezbm.html)
http://www.dinh.dk/pdf1/duongthapgia-tn.pdf
Can-vê chiều buồn mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/canve-chieu-buon-an-phuc.vSOtP6eh5E5K.html)
http://www.dinh.dk/pdf/Canvechieubuon-dch.pdf
Tình yêu Thánh Giá (Impr)mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/tinh-yeu-thanh-gia-lm-jb-nguyen-sang.ERYbIIcrTQ.html)
http://www.dinh.dk/pdf/tinhyeuthanhgia-nd.pdf
Calvê chiều tím buồn mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,7229)
http://www.dinh.dk/pdf/Calvechieutimbuon.pdf
Lạy Cha (Impr)mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/lay-cha-an-phuc-ft-thien-nga.Vt4ERG5Bh2Fx.html)
http://www.dinh.dk/pdf/layCha-hn.pdf
Lạy Cha nếu có thể (Impr) mp3 (http://mp3.zing.vn/bai-hat/Lay-Cha-neu-co-the-Thanh-ca/IW968O7O.html)
http://www.dinh.dk/pdf/neucothe.pdf
Con đường Chúa đã đi qua mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/con-duong-chua-da-di-qua-gia-an.2G1DqAsCRA.html)
http://www.dinh.dk/pdf/conduongChuadadiqua.pdf
Thập Tự Can-vê (Nih) mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/thap-tu-canve-an-phuc.MeQJk15dFlWX.html)
http://www.dinh.dk/pdf/thaptuCanve-dch.pdf
Ý Chúa mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/y-chua-nguyen-hong-an.dMHXsEFk4cAK.html)
http://mautam.org/pdf/ychua.pdf
Mùa hồng ân cứu độ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=4X6H-rHhjHg)
http://www.dinh.dk/pdf/muahongancuudo-nd.pdf
Kết lễ : Mẹ đứng đó (Impr)mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/me-dung-do-hoai-nam.mFwvStNN3eQ6.html)
http://www.dinh.dk/pdf/Medungdo.pdf