PDA

View Full Version : Thứ Năm Tuần Thánh 17/04/2014thienngadt
11-03-2014, 12:08 AM
Thứ Năm Tuần Thánh 17/04/2014

Nhập lễ : Niềm vinh dự mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=VwBSynSXdE8)
http://www.calendi.com/thanhnhac/uploaded/hotmai1710/Niem vinh du - Van Chi.pdf
Thập giá Đức Kitô mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Y4xkRzS7lOE)
http://www.dinh.dk/pdf/thapgiaDucKito.pdf
Thập giá Đức Kitô
http://www.catruong.com/baihat/tuanthanh/ThapGiaDucKito_tvh-tl.pdf
Thập giá Đức Kitô
http://www.catruong.com/baihat/tuanthanh/Thap Gia Duc Kito-nvh-imp.pdf
Thập giá niềm tự hào mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=9lC6oE8po5Y)
http://www.dinh.dk/pdf/thapgianiemtuhao-tn.pdf
Thập giá niềm vinh dự
http://www.dinh.dk/pdf1/thapgianiemvinhdu-ndh.pdf
Thập giá niềm vinh dự
http://www.dinh.dk/pdf/thapgianiemvinhdu-nhc.pdf
Vinh dự của chúng ta mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=C6qmtaK9Fxg)
http://www.dinh.dk/pdf/vinhducuachungta-kl.pdf
Vinh dự của chúng ta mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=sQLt1qmE10k)
http://www.catruong.com/baihat/tuanthanh/vinhducuachungta.pdf
Vinh dự của ta
http://www.simonhoadalat.com/thanhnhac/baimoi/nhaple/Vinhducuata.pdf
Vinh quang của ta mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=y4X3-yVIetE)
http://www.dinh.dk/pdf/vinhquangcuata-hk.pdf
Vinh quang của ta mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=k-TLJbvF0Zk)
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2018/05/vinh-quang-ce1bba7a-ta-he1baa3i-c3a1nh-mc.pdf
Đáp ca : Chén chúc tụng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=8KjYsNhNmNY)
http://www.dinh.dk/pdf/chenchuctung-tv115.pdf
Chén chúc tụng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=7CWRNNKXJ-o)
http://cadoan.net/files/0604/ChenChucTung-TV115.pdf
Chén chúc tụng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=imlZ6Z2Fmnc)
http://www.catruong.com/baihat/dapca2/Tv115_T5TT_ChenChucTung_hpv.pdf
Chén chúc tụng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=5cDXPjIelVQ)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Thu Nam Tuan Thanh TV 115 Chen Chuc Tung_cth.pdf
Chén chúc tụng Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=8KjYsNhNmNY)
http://tandatthanhca.com/wp-content/uploads/2019/02/TV-115-Chen-Chuc-Tung-Chua.pdf
Con nâng chén mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=6mnEG8Pgpfo)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.BuiNinh/DapCaNgayLe/2.MuaChay-PhucSinh/Thu5TuanThanh-TV115-ConNangChen1-DapCa_bn.pdf
Dâng chén chúc tụng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=GSg-IgGpmnY)
http://dinh.dk/pdf/thu5tuanthanhABC_dangchenchuctung_tv115-dch.pdf
Khi nâng chén tạ ơn mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=9Bgnl-43rQU)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv115_khinangchen_cm.pdf
Nâng chén tạ ơn mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/nang-chen-ta-on-va.9jLG7nmRAZer.html)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=8148&d=1361876957
Nâng chén tạ ơn mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=kF9MFwdyQIA)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv115_tt_mmt_martino.pdf
Lễ chiều Thứ Năm Tuần thánh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=9dX3WZikGts)
http://www.dinh.dk/pdf1/lechieuthunamtuanthanh-tv115.pdf
Thánh vịnh 115 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=zv2rGXrGy9g)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv115_KL.pdf
Thánh vịnh 115
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/ThanhLam(SongMoc)/DapCa/Tv115-DapCaThuNamTuanThanh_thl.pdf
Thánh vịnh 115 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/MuaChay_PhucSinh/ThuNamTuanThanh_tutrinh.mp3)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/MuaChay_PhucSinh/ThuNamTuanThanh.pdf
Thánh vịnh 115 mp3 (http://www.catruong.com/baihat/dapca2/Tv115_LeTiecLy_MaiTam.mp3)
http://www.catruong.com/baihat/dapca2/Tv115_LeTiecLy_MaiTam.pdf
Thứ năm Tuần Thánh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=lhzuIgf6UFM&feature=youtu.be)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/PetHuyHoang/5TT.pdf
Rửa chân: Bài ca rửa chân mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=pwqUQiGIeug)
http://dinh.dk/pdf1/baicaruachan-ndh.pdf
Bài ca rửa chân mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=lyitpT3crsQ)
http://www.catruong.com/baihat/tuanthanh/(PS) BaiCaRuaChan_TramThienThu.pdf
Bài ca yêu thương mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=E8KWCU_6a-Q)
http://dinh.dk/pdf/baicayeuthuong-vt.pdf
Bàn tiệc ly năm nào mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=jaeu-VbGLkA)
http://www.catruong.com/baihat/tuanthanh/BanTiecLyNamNao_px.pdf
Chúa rửa chân con sao mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=49ZnXCQwKeY)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=8412&d=1364545186
Dấu yêu thương
http://www.catruong.com/baihat/tuanthanh/Dau Yeu Thuong by Tram Thien Thu.pdf
Điều răn mới
http://www.dinh.dk/pdf/dieuranmoi-tvv.pdf
Gương Thầy rửa chân mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=QJliwuTRO04)
http://www.catruong.com/baihat/tuanthanh/Guong Thay Rua Chan.pdf
Hãy rửa chân cho nhau mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=8dQnYshysuQ)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/MP3-128/AiTrinhVol.4-YeuNhuJesus/HayRuaChanChoNhau.pdf
Hãy rửa chân cho nhau mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Q9iqiyw9ZL8)
http://www.catruong.com/baihat/tuanthanh/HayRuaChanChoNhau_nguyenchanh.pdf
Khiêm nhu phục vụ
http://www.dinh.dk/pdf/khiemnhuphucvu-tn.pdf
Luật yêu thương mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=weti-ShY0B0)
http://www.dinh.dk/pdf/luatyeuthuong-nd.pdf
Ngài rửa chân con sao mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=DNqyTZLBP-c)
http://www.dinh.dk/pdf1/Ngairuachanconsao-td.pdf
Rửa chân mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=bp2EttS3Q4M)
http://www.dinh.dk/pdf/ruachan-chh.pdf
Rửa chân cho nhau mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=TKsInFQCO9A)
http://dinh.dk/pdf/ruachanchonhau-td.pdf
Theo gương Giêsu mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/theo-guong-giesu-tan-dat.1xEd5sQ6NZPQ.html)
http://www.dinh.dk/pdf/theoguongGiesu-vx.pdf
Dâng lễ : Biết bao là hạt lúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ATuDcweQ7VY)
http://www.catruong.com/baihat/dangle/Bietbaolahatlua_xuanthao.pdf
Con sẽ dâng chén cứu độ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=8OdsqWk2EkA)
http://www.dinh.dk/pdf/consedangchencuudo-nk.pdf
Của lễ dâng Cha mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ZYXUqa6J9oI)
http://dinh.dk/pdf/cualedangCha-dch.pdf
Lễ tình yêu mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=yQXtEnN06VA)
http://thanhnhaconline.com/pdf/letinhyeu.pdf
Tấm bánh đời con mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=80RAK80oVpo&t=96s)
http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2017/8/1579/tam-banh-doi-con.pdf
Thành tâm thờ kính mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=7x8bkZ-HTvo)
Alto (https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=L70ocpmvjmI) Bass (https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=dkEw04X3oTs)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=8151&
d=1361876997
Tình Cha mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=-zTdq7axmAI)
http://www.dinh.dk/pdf/tinhCha-ha.pdf
Tình Chúa chiều xưa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Ie7tQ4Zg0p4)
http://www.catruong.com/baihat/tuanthanh/Tinh-Chua-Chieu-Xua by TramThienThu.pdf[/URL]
Hiệp lễ : Bài ca bác ái mp4 (http://www.catruong.com/baihat/tuanthanh/Tinh-Chua-Chieu-Xua by TramThienThu.pdf)
http://www.dinh.dk/pdf/baicabacai-td.pdf
Bài ca yêu thương mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=E8KWCU_6a-Q)
http://dinh.dk/pdf/baicayeuthuong-vt.pdf
Bí tích tình yêu mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=DkOiQ_7izwI)
http://www.dinh.dk/pdf/bitichtinhyeu.pdf
Chiều tiệc ly mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=-sNzKIjkZqY)
http://www.catruong.com/baihat/tuanthanh/ChieuTiecLy_px.pdf
[URL="https://www.youtube.com/watch?v=cupYzlgapj4"]Chính Mình Máu Chúa mp4 (http://www.catruong.com/baihat/tuanthanh/ChieuTiecLy_px.pdf)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=8152&d=1361877015
Chính vì tình yêu mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=2jUJaW5JR0w)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=10183&d=1396190887
Cứ dấu này mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Dt3uKFzejqg)
http://www.dinh.dk/pdf/cudaunay-kl.pdf
Đêm giã từ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=D8OibHguo1I)
http://www.dinh.dk/pdf/demgiatu.pdf
Điều răn mới mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=TxMhTeRHawA)
http://www.dinh.dk/pdf/dieuranmoi-tn.pdf
Điều răn mới
http://www.catruong.com/baihat/tuanthanh/DieuRanMoi_Tvv.pdf
Giới luật yêu thương mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=bR87U54D9Jc)
http://www.dinh.dk/pdf/gioiluatyeuthuong-sd.pdf
Hãy thương yêu nhau mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=K0PuCAPOLI8)
http://www.dinh.dk/pdf/haythuongyeunhau.pdf
Như Thầy yêu thương mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Qnls0E-3G8c)
http://dinh.dk/pdf/nhuThayyeuthuong-nd.pdf
Trời bể bao la mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=NjiANGWmmn8)
http://www.dinh.dk/pdf/troibebaola.pdf
Yêu cho đến cùng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=v4Se9oFn1qc)
http://dinh.dk/pdf/yeuchodencung-nd.pdf